ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

220

 

Гр.Варна, 09.04.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08.04.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

      ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

             Петя П.

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. ч.гр.д. № 176  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба с вх. № 9127/26.03.2014 г. на С.Г.П., подадена чрез адв. В.Д. от САК, против разпореждане от 20.02.2014 г., постановено по гр.д.№ 214/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната й жалба с вх.№ 34279/18.11.2013 г. срещу определение № 3093 от 11.10.2013 г. по гр.д. № 214/2011 г. на ВОС.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и е молила за отмяната му.

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 11237/19.11.2013 г., окръжният съд като е констатирал, че подадената от С.П. чрез адв. В.Д., частна жалба вх.№ 34279/18.11.2013 г. е нередовна – липсвали са доказателства за внесена  по сметка на апелативния съд държавна такса в размер на 15 лв., е оставил без движение жалбата и е дал едноседмичен срок за поправянето й.

В срока, жалбоподателката е посочила, че е  освободена от държавна такса.

Видно от определение № 40/01.02.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 22/2012 г. по описа на ВКС, Върховният касационен съд е освободил С.П. от внасяне на дължимата държавна такса по искова молба вх.№ 3917/07.02.2011 г., по която е образувано гр.д. № 214 по описа за 2011 г. на Варненския окръжен съд в размер на 1 547,38 лв. /т.е. освобождаването е било конкретно и само за таксата при завеждане на делото в посочения размер/.

По делото не е подавана друга молба за освобождаване от заплащане на такси, включително и за таксата по жалбата.

С разпореждане № 12168 от 18.12.2013 г. окръжният съд, след като е констатирал, че нередовността не е поправена и че ищцата е била освободена изрично само от държавната такса за завеждане на иска, повторно е оставил жалбата без движение и отново е указал на страната да представи доказателства за плащането на таксата от 15 лв. На 06.02.2014 г. съдът е съобщил на жалбоподателката указанията и е предупредил същата, че при неотстраняване на нередовността в новия едноседмичен срок,  жалбата й ще бъде върната. В срока, който е изтекъл на 13.02.2014 г., нередовността не е била поправена.

При това положение, като е върнал жалбата, окръжният съд е процедирал правилно и в съответствие с правомощията си по чл. 262, ал. 2, т.2 от ГПК, поради което обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

За настоящото производство, жалбоподателката също дължи държавна такса от 15 лв., която следва да заплати по сметка на Варненския апелативен съд.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 20.02.2014 г., постановено по гр.д.№ 214/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната жалба на С.Г.П. с вх.№ 34279/18.11.2013 г. срещу определение № 3093 от 11.10.2013 г. по гр.д. № 214/2011 г. на ВОС.

ОСЪЖДА  С.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати по съответната бюджетна сметка на Варненския апелативен съд, държавна такса от 15 лв. за настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: