ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

271/22.04.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  22.04.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 176/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 2287/07.04.2015 от Т.С.С. срещу определение № 801/06.03.2015 год по гр.д. № 708/2015 год на Окръжен съд Варна, с което са оставени без уважение исканията му да бъде освободен от заплащане на такси и разноски, както и да му бъде предоставена правна помощ по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което исканията му бъдат уважени.

Настоящият състав намиръ, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество тя е неоснователна по следните мотиви:

Към молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски ищецът е приложил удостоверение от НАП Варна, че за периода 2007-2013 не е подавал декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за получаваните от него доходи, удостоверение от НОИ Варна, че към 14.10.2014 год не е направил искане за отпускане на пенсия, епикриза от 01.03.2001 год от МБАЛ „Св.Анна” Варна и медицинско направление от 27.09.2010 год. Тези доказателства не са достатъчни да обосноват извод за липса на средства за заплащане на дължимите по делото такси и разноски, тъй като липсват данни за доходите, от които лицето се издържа. Обстоятелството, че не е подавал данъчни декларации, както и че не е кандидатствал за отпускане на пенсия не означава, че не е получавал никакви доходи през този период. Наред с това, след направена служебна справка се потвърди констатацията на първоинстанционния съд, че ищецът притежава и друг имот освен процесния, който не е посочен в молбата.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 801/06.03.2015 год по гр.д. № 708/2015 год на Окръжен съд Варна, с което са оставени без уважение исканията на Т.С.С. да бъде освободен от заплащане на такси и разноски, както и да му бъде предоставена правна помощ по делото.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.