ОПРЕДЕЛЕНИЕ

242

_08_.04.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.04. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.176 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.С.К.,***, срещу разпореждане № 478/18.01.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2529/2015 год., с което е върната подадената от нея касационна жалба вх.№ 1068/14.01.2016 год. срещу решение № 44/15.01.2016 год. по в.гр.д. 2529/2015 год. на ВОС. В жалбата се твърди, че актът на ОС прикрива престъпления и лъжи против жалбоподателката, заявени са и неясни финансови претенции.

От насрещната страна И. Г Г. е постъпил писмен отговор, в който жалбата се оспорва като недопустима.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба, подадена срещу решение по същото въззивно гр.д., с което е отменено решението на РС и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен иск по чл. 19, ал.3 ЗЗД, предявен от И.Г. срещу М.К..

Тъй ако г-жа К. е спечелила делото пред въззивната инстанция, претенцията по чл. 19, ал.3 ЗЗД срещу нея е отхвърлена, г-жа К. няма интерес да обжалва решението на ОС. Подадената от нея жалба подлежи на връщане, с оглед правото и задължението на съда да следи за допустимост на администрираните от него жалби.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, поради липса на отменително основание.

Към преписката по делото са приложени още две жалби от г-жа К., които обаче не са предмет на настоящото производство и следва да се администрират от въззивния съд.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 478/18.01.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2529/2015 год., с което е върната подадената от М.С.К.,*** касационна жалба вх.№ 1068/14.01.2016 год. срещу решение № 44/15.01.2016 год. по в.гр.д. 2529/2015 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: