ОПРЕДЕЛЕНИЕ

278

_11_.05.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _11_.05. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.176 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, АЛ.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от И.П.Т. от с. К., срещу определение № 649/09.03.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 205/2017 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от него молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по частна касационна жалба срещу определение №310/03.02.2017 по същото дело на ОС в размер на 15 лв. В жалбата се твърди, че съдът не е взел предвид, че: жалбоподателят е безработен, на чужда издръжка, без доходи, с влошено здравословно състояние и 40% намалена трудоспособност, че на практика няма доходи от търговска дейност.

Пред настоящата инстанция отново не е заплатена д.т. и е подадена молба за освобождаване от заплащане на д. такса по делото.

На насрещната страна по делото не е връчен препис от жалбата, тъй като все още производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Г-н И.Т. е подал искова молба до РС Варна срещу +А.» ООД, гр. София, за сумата от 370,92 лв., претендирана на осн. чл. 79 ЗЗД, като стойност на ремонтиран автомобил. Депозирал е молба за освобождаване от такси и разноски, която е оставена без уважение. Срещу определнието за отказ е депозирал частна жалба до ОС, по която отново е поискал освобождаване от такси и разноски. Тази молба отново е оставена без уважение от РС, срещу определнието е постъпила ЧЖ, която е разгледана и оставена без уважение от ОС. Срещу определението на ОС г-н Т. е подал ЧЖ до ВКС, по която отново вместо заплатена д.т. е подал молба за освобождаване от заплащане на д.т., по която е постановено обжалваното определние за отказ да бъде освободен от заплащане на такси и разноски.

На първо място, съставът на ВАпС намира за недопустима молбата на г-н Т., подадена до ОС и АпС Варна за освобождаване от заплащане на д.т. по жалбата по ВАС. Молба по чл. 83, ал.2 ГПК може да се подаде еднократно, за освобождаване от такси и разноски по делото, и впоследствие от нова молба има правен интерес при изменение на обстоятелствата.

Съобразно постановеното по ч. гр. д. № 961/2016 г. на ВКС, І г. о., определение № 118/ 28.04.2016 г., при обжалване на определение за отказ от освобождаване от д.т. не се събира д.т. до окончателното разрешаване на въпроса с влязъл в сила съдебен акт. Въз основа на тази практика на ВКС съставът на ВАпС приема подадената жалба на г-н Т. за допустима и без да се произнася по молбата му освобождаване от заплащане на д.т.

 Жалбата по същество е неоснователна.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Господин Т. е в трудоспособна възраст, макар и с намалена работоспособност, но с възможност да реализира доходи. Представени са доказателства, че от декември 2016 год. е регистриран като безработен, без да е посочено има ли право на обезщетение. Преди това е полагал труд срещу минимална работна заплата от 420 лв. Г-н Т. е неженен, няма децаСпоред представеното решение на ТЕЛК липсват други заболявания, извън вродената хидронефроза, която е лекувана и понастоящем без усложнения. Има данни, че г-н Т. живее при майка си, но това не може да се взима предвид, след като той е пълнолетен.

До момента Г-н Т. е депозирал множество жалби в настоящото производство пред трите инстанции. Към момента, в който съдилищата са му отказвали освобождаване от заплащане на д.т., той е имал някакви доходи от трудови правоотношения, но понастоящем е безработен и няма доходи. За да осъществи правото си на защита ефективно в настоящия процес, той следва да заплати сума над 150 лв., която той наистина няма в настоящия момент  достатъчно средства да заплати. Следователно, понастоящем искането му за освобождаване от заплащане на такси и разноски в процеса, пред всички съдилища /защото искането не може да се дели/, е основателно и подлежи на уважаване.

При промяна в обстоятелствата, в по-късен момент, могат да настъпят нови обстоятелства, които съдът може да вземе предвид.

Атакуваният акт на ОС подлежи на отмяна и вместо него трябва да се постанови друг, с който г-н Т. да бъде освободен от такси и разноски.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 649/09.03.2017 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 205/2017 год., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА И.П.Т. от с. К., ОТ ЗАПЛАЩАНЕ на такси и разноски по в.ч.гр.д. №205/2017 год. на ОС Варна, на осн. чл. 83, ал.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: