ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

295

 

гр.Варна,03.05.2019 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на трети май, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 176/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия „Б.” ЕООД, ЕИК …. – гр.Варна против определение № 390/5.02.2019 г. по гр.д.№ 2572/14 г. на Окръжен съд - Варна, с което е оставена без уважение молбата на дружеството за освобождаване на внесената по сметката на ВОС парична гаранция в размер на 7000 лв. по допуснатото с определение по ч.гр.д.№ 109/2015г. на ВАпС обезпечение на искове. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна и за уважаване на молбата.

Становище по частната жалба от насрещната страна не е изразено.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема, че частната жалба е  процесуално недопустима.

Окръжен съд – Варна е бил сезиран с молба вх.№ 22680/27.07.2018 г. от пълномощника на „Б.” ЕООД – гр. Варна за освобождаване на внесената по сметката на ВОС парична гаранция в размер на 7000 лева, определена след допуснато обезпечение на искове по ч.гр.д.№ 109/2015г. на ВАпС - поради приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

Молбата за освобождаване на внесената парична гаранция е  оставена без уважение, тъй като е подадена след изтичане на едногодишния срок по чл.82 от ГПК: решението по делото е влязло в сила на 22.12.2016 г., а искането за освобождаване на паричната гаранция е депозирано в съда на 27.07.2018 г.

Настоящата инстанция приема, че подадената срещу постановеното определение частна жалба е процесуално недопустима. Изхождайки от разпоредбата на т.3 от ТР № 6/23.10.2015 г. по тълкувателно дело № 6/14 г. на ТК и ГК на ВКС на РБ, следва извод за едноинстанционност на производството, образувано по отказ за освобождаване на внесена гаранция.

Предвид необжалваемостта на постановения съдебен акт, следва извод за недопустимост на производството по подадената частна жалба, което следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 176/19 г. по описа на Апелативен съд – Варна, образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия „Б.” ЕООД, ЕИК …. – гр.Варна против определение № 390/5.02.2019 г. по гр.д.№ 2572/14 г. на Окръжен съд – Варна, поради недопустимост.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                       2.