О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№__218_________

гр.Варна, _08_.04.2014 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на ___08_____ април през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:И. ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

         като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 177 по описа за 2014 г. на ВОС, съобрази:

 

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 278 ГПК, по частна жалба на И Т.С.,*** качеството му на  ЕТ „”Б – И.С.” ЕИК , срещу определенеие № 91/03.02.2014 год. по гр.д. 18/2014 год. по описа на ОС Разград, с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по жалба срещу отказа на ЧСИ С рег.№ 761 от 14.11.2013 год. да прекрати образуваното изпълнително производство по изп.д. 20107610400151 с взискател „А” ЕООД, гр. Разград, ЕИК , и длъжник жалбоподателя.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че в друго определение ВАпС е приел, че такъв отказ подлежи на съдебен контрол. Изложени са съображения по същество на жалбата срещу действията на ЧСИ.

Срещу жалбата са постъпили писмени възражения от насрещните страни КОНПИ, присъединен взискател, и „А” ЕООД, гр. Разград, ЕИК 116505311.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалба на въззивника и длъжник в изпълнителен процес срещу отказа на ЧСИ да прекрати изпълнителното производство.

Насрещните страни в изпълнителния процес са оспорили жалбата.

ЧСИ е изразил становище /л.13 от делото на ОС/, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

 Изпълнително дело № 20107610400151 е образувано по молба на „А” ЕООД, гр. Разград срещу длъжникът и въззивник в настоящия процес г-н с. в качеството му на ЕТ въз основа на изпълнителен лист за парично вземане. По делото е присъединен взискател КОНПИ.

С молба от 11.11.2013 год. длъжникът ЕТ е поискал прекратяване на производството. В отговор е постановен отказ от ЧСИ на 14.11.2013 год.

Жалбата е недопустима.

За да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл. 435, ал.2 ГПК: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, или на хипотезата по ал.3, касаеща постановлението за възлагане след публичната продан на недвижим имот по чл. 496 ГПК.

В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДЛЪЖНИКЪТ не се позовава на никоя от хипотезите на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК, следователно не може да се възползва от конкретния способ за защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител. Законът, обаче, му е дал друг път за защита, от който той може да се възползва. Предходни определения на ВАпС не обвързват настоящия състав.

Не са налице заявените отменителни основания в ЧЖ, поради което и тя е неоснователна и следва да се остави без уважение, като се потвърди обжалваният акт.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 91/03.02.2014 год. по гр.д. 18/2014 год. по описа на ОС Разград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: