ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

258/16.04.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.04.2015 г.г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 177/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.С.А. срещу определение № 191/17.02.2015 год по в.гр.д. № 114/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за възлагане изх.№ 16430/18.12.2014 год по изп.д. № 20128100400412 ва ЧСИ Николай Ников. Въззивникът сочи, че съдът неправилно е приел, че е обжалвано постановление за възлагане, което е било предмет на в.гр.д. № 656/2014 год, както и че жалбата е просрочена.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да постанови определението си, Окръжен съд Добрич е изложил мотиви, че жалба срещу същото постановление за възлагане вече е била разгледана по в.гр.д. № 656/2014 год, поради което същият въпрос не може да бъде пререшаван в настоящото производство. Наред с това съдът е посочил, че жалбата е и просрочена.

Тези изводи на съда са неправилни.

Както се установява от приложеното решение № 307/06.10.2014 год по гр.д. № 656/2014 год на Окръжен съд Добрич, е била разгледана жалбата на длъжника Д.С.А. срещу постановление за възлагане от 31.07.2014 год и съдът е постановил окончателен съдебен акт.

Жалбата, предмет на настоящото производство е срещу друго постановление за възлагане, издадено на 18.12.2014 год, поради което липсва идентичност на спора с този по в.гр.д. № 656/2014 год. Постановлението е връчено на длъжника на 06.01.2015 год, а жалбата срещу него е подадена по пощата на 12.01.2015 год, видно от пощенското клеймо, и следователно не е просрочена.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 191/17.02.2015 год по в.гр.д. № 114/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата на  Д.С.А. срещу постановление за възлагане изх.№ 16430/18.12.2014 год по изп.д. № 20128100400412 ва ЧСИ Н. Н..

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по съществото на спора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.