Р Е Ш Е Н И Е

197

гр.Варна, 07 .12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07 .12.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№177/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.Образувано по молба вх.№7219/15. 11.2016г., подадена от въззивника И.П.В. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение №145/04.10.2016г., постановено по в.гр.д.№ 177/16г. по описа на ВАпС, гр.о.Твърди се, че в изложената в решението фактология по иска за премахване на въздушен кабел, преминаващ на 70 см. диагонално пред спалнята на ищеца, са допуснати грешки от съда, т.к. въззивникът/ищец по иска/ е провел, в съответствие с дадените му указания при разпределение на доказателс -твената тежест, пълно доказване относно задължителното премахване на кабела.В мотивната част от решението на ВАпС се съдържат очевидни неистини, абсурдни и необосновани аргументи, непочиващи на установени по делото факти, като същевре- менно и съдът е отказвал на въззивника събирането на поисканите от него доказа -телства, което го довело до убеждението, че по делото е проведено пълно доказване на твърденията му.Предвид изложеното счита, че е налице разлика между мотивите /на база фактическите констатации и предоставените на съда аргументи и доказател- ства/ и диспозитива на решението, която моли съдът да отстрани.

Въззиваемият Т.С.М., редовно уведомен, не е депозирал отговор по молбата в срока по чл.247, ал.2 от ГПК.   

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С част от решение №145/04.10.2016г., постановено по в.гр.д.№177/16г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено решение №2146/23.12.2015г., постановено по гр.д.№ 1069/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отхвърлен предявеният от И.П.В. против Т.С.М. иск с пр.осн. чл.109 от ЗС в частта му за осъждане на ответника да премахне въздушния кабел за кабелна теле -визия/интернет, преминаващ на по-малко от метър разстояние/70 см./ пред прозо -реца на спалнята на ищеца.Формираната от съда воля в мотивите на решението за неоснователност на иска в тази му част е обективирана в диспозитива на постано -вено решение №145/04.10.2016г.Не е налице несъответствие между формираната от съда воля и нейното обективиране в диспозитива, в който случай би могло да се твърди наличие на очевидна фактическа грешка по см. на чл.247 от ГПК.По същество молбата на страната съставлява искане съдът, след като е обявил решението си, да изменя формираната в него воля, което е недопустимо съгласно разпоредбата на чл.246 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема молбата за неоснователна, предвид което същата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№7219/15.11.2016г., подадена от И.П.В. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение №145/04. 10.2016г., постановено по в.гр.д. №177/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: