ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

246

 

Гр.Варна, 21.04.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21 април, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 177 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано частна жалба  на „ДИНИПО“ ЕООД, представлявано от управителя Д.П., подадена чрез адв. Н.Т., против определение № 448 от 16.02.2017г., постановено по в.гр.д. № 248 /2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му вх.№ 22053/29.10.2015 г. срещу действия на съдебен изпълнител на ЧСИ З. Д., рег. № 808, – „оглед“ (опис) на недвижим имот от 22.10.2015 г. по изп.дело № 20128080400006 и искането за спиране на изпълнителните действия спрямо дружеството и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за ново разглеждане от друг състав с призоваване на страните в открито съдебно заседание и съобразяване на доводите за нищожност на учредената ипотека и основанията по чл. 433, ал.1, т.8 от ГПК.

В предвидения срок, лицата на насрещната страна – взискател и длъжник не са депозирали отговор по частната жалба.

Настоящата частна жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Изпълнително дело № 20128080400006 по описа на ЧСИ З. Д. (първоначално образувано като изп.д.№ 10309/2005г. пред СИС на ВРС) e било образувано по молба на взискателя Агенция за приватизация и следприватизационен контрол срещу длъжника  “АЛБАТРОСИНВЕСТ-98” ООД и въз основа на изпълнителни листове за принудителното събиране на парични суми - вземания във връзка с неизпълнени задължения на длъжника “АЛБАТРОСИНВЕСТ-98” ООД - купувач по договор от 17.02.99 г. за приватизационна продажба на 950 дяла от капитала на “АЛБАТРОС КОМЕРС” ЕООД, гр.Варна, сключен с Министъра на търговията и туризма, в качеството на орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП. В съответствие с чл. 6 от договора, до окончателното изплащане на цената по чл. 3, в сроковете и по начина, определени в чл. 4 от договора, в полза на продавача са били учредени ипотеки върху имоти на приватизираното дружество “АЛБАТРОС КОМЕРС” ООД,  вписани с Акт №102, том. I, вх.рег.№ 3159/16.04.1999г., коригирани на 19.04.2002 г. по отношение на длъжника и кредитора и подновени с акт № 45, т. І, вх. № 30/13.03.09г., включително и ипотека върху складова база, находяща се в гр.Варна, западна промишлена зона, ул.“Академик Курчатов“, състояща се от склад №1 с площ от 906 кв.м., склад № 2 с площ от 392 кв.м., склад №3 с площ от 130 кв.м., всички изградени върху място с площ от 5 950 кв.м., при граници на цялото място: път, улица, площадка на „Лазур“ ЕАД, площадка на  „Ира провитет“ ЕООД и търговска база, съгласно акт за държавна собственост № 154/08.05.1997 г. на областен управител гр.Варна. На 15.07.20105 г. с договор, сключен с нотариален акт № 111, том 1, рег.№ 1599, дело № 103/2005 г., „Албатрос комерс“ ЕООД е продало на настоящия жалбоподател – „Динипо“ ЕООД ипотекираната складова база. Изпълнението по изпълнителното дело е било насочено и срещу придобития от „Динипо“ ЕООД ипотекиран имот, като върху същия е наложена възбрана от съдебния изпълнител. На 23.01.2014 г. на „Динипо“ ЕООД е била връчена поканата за доброволно изпълнение, в която му е съобщена и наложената възбрана върху имота.

Насочването на изпълнението срещу собствените му имоти „Динипо“ ЕООД е обжалвал пред ВОС с жалба вх.№ 2075/29.01.2014 г., като е отправил до съда искане за отмяна на възбраната. По жалбата е образувано в.гр.д. № 1681 по описа за 2014 г., по което съдът е разгледал по същество всички наведени от жалбоподателя оплаквания във връзка с недействителността на ипотеката и за липсата на право на взискателя да насочи изпълнението върху закупения от жалбоподателя недвижим имот, като с влязло в сила решение № 620/12.11.2014 г. е оставил жалбата без уважение.

На 04.08.2014 г. е бил извършен опис на имота, а на 12.08.2014 г.  е била приета от съдебния изпълнител оценката на вещото лице.

Заради необходимостта от осъвременяване на оценката и констатиране състоянието на имота към момента, съдебният изпълнител е насрочил нов оглед на имота, обективиран в протокол от 22.10.2015 г. за оглед на недвижим имот с цел актуализация на оценка, който е бил извършен в присъствието на настоящия жалбоподател.

Изпълнителното производство срещу „Динипо“ ЕООД е било спряно от съдебния изпълнител на 05.12.2015 г. на осн. чл. 397, ал.1, т.3 ГПК, въз основа на обезпечителна заповед, издадена по гр.д. № 3026/2015 г. по описа на ВОС, образувано по иска му по чл. 439 от ГПК, предявен срещу взискателя и длъжника по изпълнителното дело.

В жалбата си пред окръжния съд, „Динипо“ ЕООД е изложил твърдения, че с извършения на 22.10.2015 г. оглед на имота се предприемало насочване на изпълнението спрямо имота му, доколкото огледът имал характер на „опис“ на имота, както и че като купувач на имота, за който неправилно се приемало наличие на вписана ипотека, той имал качеството на трето лице и съответно разполагал с правен интерес да обжалва действието на съдебния изпълнител - право разписано в разпоредбата на чл. 435, ал.4 от ГПК. Навел е съображения за липсата на ипотека, поради недействителност на същата и за липса  на право на принудително изпълнение у взискателя, включително и поради изтекла давност.

Жалбоподателят е закупил имот, който е бил ипотекиран в полза на взискателя. Т.е. собственик е на имота, спрямо който е насочено изпълнението от взискателя за принудителното удовлетворяване на вземането му от длъжника по силата на вписаната върху имота законна ипотека.

Изводът на окръжния съд за недопустимостта на подадената от настоящия жалбоподател частна жалба срещу действието на съдебния изпълнител в хипотезите на чл. 435, ал. 2 и ал.3 от ГПК не е бил оспорен, а и в случая не е налице никоя от визираните в тези разпоредби хипотези, доколкото те касаят различни от обжалваното действие (обжалване на постановлението за възлагане, постановлението за глоба, това за разноските, отнемането на вещ или отстраняване от имот) или обжалване на основание, различно от посоченото в закона (насочването на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо). Оплакванията на „Динипо“ ЕООД в настоящата жалба са в насока на несъобразяване от окръжния съд на качеството му на трето лице и правото му на жалба в хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК, когато изпълнението е насочено върху вещ (в случая недвижим имот), който в деня на възбраната, се е намирал във владение на това лице. В този случай, частната жалба срещу действието на съдебния изпълнител отново се явява недопустима, защото насочването на изпълнението, осъществено още с налагането на възбраната върху имота и съобщено му на 23.01.2014 г. е било обжалвано от настоящия жалбоподател и с влязло в сила решение № 620 от 12.11.2014 г. по в.гр.д. № 1681/2014 г. на ВОС, след разглеждане на оплакванията му по същество, жалбата е била оставена без уважение, с което е бил разрешен и въпросът за законосъобразността на действието на съдебния изпълнител по насочване на изпълнението върху имота. В този смисъл, жалба вх. № 22053 от 29.10.2015 г. подадена пред окръжния съд е била недопустима, не е подлежала на разглеждане , а производството по делото е подлежало на прекратяване. В този смисъл, обжалваното определение на окръжния съд, като постановяващо идентичен резултат, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Трябва да бъде отбелязано, че с оглед резултата и прекратяването на производството, окръжният съд не е имал задължение да насрочи открито съдебно заседание с призоваване на страните, каквото задължение той има само при разглеждане на жалбата по същество.

Предвид недопустимостта на жалбата, правилно не е разгледано и искането за спиране на изпълнителните действия спрямо жалбоподателя, а и този резултат е бил вече постигнат в обезпечително производство.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение № 448 от 16.02.2017г., постановено по в.гр.д. № 248 /2017 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: