ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№245

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    12.04.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 178/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.С.М. от гр.Добрич чрез процесуалния й представител адв. О. срещу определение № 145/25.02.2016 год по в.ч.гр.д. № 81/2016 год на Окръжен съд Добрич, с което е обезсилено определение № 446/16.12.2015 год по гр.д. № 4109/2015 год на Районен съд Добрич и е прекратено производството по молбата на Е. С.М. за допускане на обезпечение на предявените от нея срещу Л.С.А. и Д.Н.А. висящи искове за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна. Посочено е в жалбата, че съдът се е произнесъл извън пределите на сочените в частната жалба отменителни основания, поради което е нарушил диспозитивното начало.

В постъпилия отговор ответниците са изтъкнали, че наличието на правен интерес от търсената защита е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Поради това определението не страда от сочения в частната жалба порок, а освен това е и съобразено със задължителната практика на ВКС на РБ, и в частност – т.4 от ТР № 6/2014 год, постановено на 14.03.2014 год по тълк.д. № 6/2013 год на ОСГТК.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Обжалваното определение е постановено от ДОС, действащ като въззивна инстанция, по частна жалба от Л.С.А. и Д.Н.А. срещу определение на Районен съд Добрич, с което е допуснато обезпечение на предявените искове за прогласяване нищожност на сделка с недвижим имот. Определението, с което е наложена възбрана върху процесните имоти е постановено на 16.12.2015 год, след вписване на исковата молба, което е станало на 14.12.2015 год.

Съгласно т.4 от ТР № 6/14.03.2014 год по т.д. № 6/2013 год на ОСГТК на ВКС на РБ, когато вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие, липсва правен интерес от обезпечаване на предявения иск чрез налагане на възбрана върху имота, поради идентичния правен ефект на вписването и обезпечителната мярка. Съдът е съобразил даденото задължително тълкуване и неговото определение е правилно и законосъобразно. В случая се касае за преценка относно допустимостта на обжалвания съдебен акт, за която съдът следи служебно, затова при постановяване на своето определение въззивната инстанция не е нарушила съдопроизводствените правила.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 145/25.02.2016 год по в.ч.гр.д. № 81/2016 год на Окръжен съд Добрич.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.