ОПРЕДЕЛЕНИЕ №243

гр. Варна,     19.04.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 178/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Б.Б.Б. от гр. Сливен срещу определение № 93/22.03.2017г. по гр.д. 41/2017 г. на Окръжен съд-Търговище, с което е прекратено производството на осн. чл. 129, ал. 3 вр. ал. 4 от ГПК. Счита се, че определението е незаконосъобразно, тъй като ищецът е посочил в исковата и уточняващата си молба важните обстоятелства, които налагат предоставянето на информация за произхода му. Дали посочените обстоятелства са важни по смисъла на СК не е въпрос по допустимостта, а по основателността на искането. Поради това се претендира отмяна на обжалваното определение и връщане на делото с указания за разглеждане на молбата по същество.

Поради наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок и от страна с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано по молба Б.Б.Б., който е твърдял, че е осиновен през 1982г. или началото на 1983г. и е поискал от съда да му бъде предоставена информация за неговия произход. Посочил е обстоятелства, които счита за важни и обосноваващи основателността на искането му – да не се получат непредвидени кръвосмешения между неговите деца и децата на рождените му брат и сестра, за които му е известно, че съществуват, както и желанието да се запознае с биологичните си брат и сестра.

С допълнителна молба е уточнено, че макар и съдът да е установил, че молителят няма биологични братя и сестри, то потенциалната възможност за нежелано кръвосмешение е налице, имайки предвид, че рожденните му родители вероятно имат други свои роднини.

С обжалваното определение е прието, че наведените от молителя твърдения за наличието на важни обстоятелства не дават възможност на съда по същество да извърши преценка за наличието на такива обстоятелства и да проведе производство по чл. 105, ал. 1, изр. 2 от СК, поради което и производството е недопустимо поради неотстраняване нередовностите на молбата.

Настоящият състав на съда намира, че преценката за наличието на важни обстоятелства за предоставяне на информация за произхода на осиновено дете, е въпрос по основателността на подадената молба, а не по нейната редовност и допустимост. В случая са налице твърдения за наличието на такива важни обстоятелства, но преценката дали те по съществото си представляват такива, е въпрос по основателността на искането, поради което и обжалваното пределение следва да се отмени и делото да се върне на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Следва да се обърне внимание на първоинстанционният съд, че документите, съдържащи идентификационни данни за биологичните родители на молителя /в случая са на л. 13-16)/, следва да се отделят в отделен том, представляващ приложение към основното дело, до който достъп да нямат молителя или неговите представители.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 93/22.03.2017г. по гр.д. 41/2017 г. на Окръжен съд-Търговище, с което е прекратено производството на осн. чл. 129, ал. 3 вр. ал. 4 от ГПК и ВРЪЩА делото на ОС-Търговище за продължаване на съдопроизводствените действия.

УКАЗВА на първоинстанционният съд, че документите, съдържащи идентификационни данни за рождените родители на молителя /в случая са на л. 13-16)/, следва да се отделят в отделен том, представляващ приложение към основното дело, до който достъп да нямат молителя или неговите представители, до евентуално уважаване на подадената молба по чл. 105, ал. 1 от СК. По същия начин да се процедира и с материалите, събирани при евентуалното изслушване на рождените родители.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: