ОПРЕДЕЛЕНИЕ 257

гр. Варна,  18.04..2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 178/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба вх. № 34183/22.11.18г. по вх. регистър на ОС-Варна, подадена от „ЕНЕА“ АД, гр. Стара Загора, представлявано от управителя К.П.М., чрез упълномощения процесуален представител на дружеството адв. Д.М. *** против разпореждане6923/15.10.18г., постановено по в.гр.д. № 222/18г. на ВОС, с което е била върната депозираната от същия жалбоподател негова частна жалба вх. № 25828/10.09.18г. срещу разпореждане № 4911/13.07.18г. по същото дело. В частната жалба е изложено, че обжалваното разпореждане е недопустимо, незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Счита се, че определението е постановено от ненадлежен съд, доколкото съдът по несъстоятелността е надлежният съд по ТЗ, имайки предвид, че по отношение на „ЕНЕА“ АД, считано от 06.07.18г. е открито производство по несъстоятелност пред ОС-Стара Загора. Още повече, че по делото на ВОС се обжалва постановление за възлагане, издадено по изпълнително дело, с което е продаден недвижим имот, представляващ част от имуществото на несъстоятелния длъжник, а поради това и съставлява част от масата на несъстоятелността. С приемането на предявените в несъстоятелността вземания, се прекратяват и всички изпълнителни дела и осребряването на имуществата следва да става само от синдика. Отделно от това, разпореждането е незаконосъобразно, тъй като в нарушение на нормата на чл. 658 от ТЗ съдът е приел, че изисканото от дружеството процесуално действие за внасяне на ДТ е могло да бъде извършено от органите му на управление. Поддържа се, че извършването на разходи може да става единствено със съгласието на синдика. Претендира се разпореждането да бъде отменено, а производството по делото да бъде прекратено и изпратено на компетентния съд по несъстоятелността. 

В предвидения срок няма депозирани отговори на частната жалба от насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ВОС по в.гр.д. № 222/18г. е било образувано по частна жалба, подадена от „МАКСИ ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна в качеството му на присъединен по реда на чл. 456 от ГПК взискател, против „документирания въвод на 24.10.17г. и насрочения втори въвод на 23.11.17г.“ за въвеждане във владение върху недвижим имот, възложен с Постановление за възлагане от 12.12.16г. по изп.д. № 20117110400718 по описа на ЧСИ Д. П.., рег. № 711 на КЧСИ, с район на действие – този на ВОС. С определение № 289/30.01.18г. съдът е оставил без разглеждане тази жалба.

Посоченото изпълнително дело № 20117110400718 по описа на ЧСИ Д. П.. е било образувано по молбата и въз основа на изпълнителен лист в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД за събиране на парични вземания от длъжниците „ЕНЕА“ АД, К.П.М. от гр. Ст. Загора, Т.П.Н. *** и „Енеус 7“ ЕООД, гр. Ст. Загора. Изпълнението е било насочено против ипотекирания от длъжниците в полза на банката подробно описан недвижим имот, находящ се в гр. Варна. По изпълнителното дело са били присъединени за вземанията си против „ЕНЕА“ АД - взискател по право - държавата чрез ТД на НАП, както и взискатели по тяхно искане – „МАКСИ ТРАНС“ ООД, ЕТ „ВОАЯЖ М – Милен Христов“, „Райфайзен Лизинг България“ ООД /кредитор също с вписана в негова полза ипотека върху имота/. Присъединени са били и други вземания на банката против този длъжник (извън първоначалните ѝ вземания). Въз основа проведената публична продан за периода от 28.10.16г.-28.11.16г., за купувач на имота е бил обявен „АИППМПДИ д-р Пресиян Кръстев“ ЕООД, в чиято полза е било издадено Постановление за възлагане от 28.12.16г., вписано в СВ-Варна на 22.02.17г. По молба на купувача са били насрочени цитираните и от жалбоподателя въводи във владение на имота.

Против определение № 289/30.01.18г. на ВОС е била депозирана частна жалба с вх. № 5699/21.02.18г., подадена от „ЕНЕА“ АД, гр. Стара Загора. По същата понастоящем е налице постановено невлязло в сила определение № 241/12.04.19г. по в.ч.гр.д. № 179/19г. на ВАпС.

По молба на „ЕНЕА“ АД от 21.02.18г. за допълване по реда на чл. 250 от ГПК и за изменение по реда на чл. 248 от ГПК на определение № 189/30.01.18г. в частта му за разноските, ВОС е постановил определение № 520/26.02.18г., с което е оставил тези молби без разглеждане /л. 36 от делото на ВОС/. Определението е било обжалвано от дружеството с частна жалба вх. № 9730/29.03.18г. /с номерация на листата 70-74, понастоящем обособени като отделна преписка по ЧЖ/, която е била върната с разпореждане № 6107/13.09.18г. /л. 94 от делото и като част от преписката по частната жалба/.

Във връзка с обективирано в частна жалба вх. № 9730/29.03.18г. искане от „ЕНЕА“ АД  за спиране на изпълнителното дело, ВОС с определение № 1000/24.04.18г. /л. 56 от делото/ го е оставил без уважение.

Против това определение е подадена частна жалба от „ЕНЕА“ АД с вх. № 13745/10.05.18г. /с номерация л. 60-62 от делото, обособена в отделна преписка/, която е била върната с разпореждане № 4911, датирано върху него с дата 16.07.18г., но в изпратеното съобщение до страната е датирано с дата 13.07.18г. /номерирано като л. 67, приложено към преписката по частната жалба/.

Против това последно разпореждане е била подадена от „ЕНЕА“ АД частна жалба вх. № 25828/10.09.18г. /с номерация от делото л. 99, обособена в отделна преписка/. В частната жалба наред с оплакванията против обжалвания съдебен акт е било изложено, че дружеството е в открита процедура по несъстоятелност и е следвало да се призове синдика, а делото да се спре на осн. чл. 637 от ТЗ. Частната жалба е била оставена без движение с разпореждане № 6104/13.09.18г. /с номерация от делото л. 104 и приложено към преписката по тази частна жалба/, с което на дружеството-жалбоподател е било указано в 1-седмичен срок да отстрани нередовностите по жалбата като представи доказателства за извършено плащане по банков път по сметка на ВАпС на сумата от 15 лв. като дължима ДТ. Съобщението е било връчено на дружеството „ЕНЕА“ АД чрез адв. Д.М. на 19.09.18г., който е бил упълномощен от управителя на дружеството с пълномощно, приложено на л. 15 от делото на ВОС. С молба вх. № 27651/27.09.18г., изпратена по пощата на 25.09.18г. – в указания от съда срок, адв. М. като пълномощник на „ЕНЕА“ АД с открито производство по несъстоятелност, е посочил, че във връзка с указанието на съда да бъде внесена ДТ, то следва съдът да изиска съгласието на синдика на дружеството, който е вписан в ТР. Изложено е било освен това, че представляващият дружеството К.М. е в тежко здравословно състояние и поради това е отправено искане за освобождаването му от задължението да внесе ДТ, още повече, че той самият няма право да извършва действия без съгласието на синдика. Отправено е искане да се даде срок от уведомяването, в който да се представи епикриза за задравословното състояние на К.М.. В обжалваното понастоящем разпореждане № 6923/15.10.18г. съдът е посочил, че от справаката в ТР се установява, че с решение № 338/06.07.18г., постановено по т.д. № 83/18г. на ОС-Стара Загора, е открито производство по несъстоятелност по отношение на „ЕНЕА“ АД, като за временен синдик е назначен А. К.. Установено било още, че няма данни да са прекратени правомощията на органите на управление на дружеството, поради което адв. М. е надлежно упълномощен от представляващия дружеството К.М., поради което е легитимиран да извършва валидни правни действия от името на дружеството. Констатирано е, че в рамките на предоставения от съда срок, изтекъл на 26.09.18г. нередовността на частната жалба не е отстранена и поради това е постановил нейното връщане.

От така изложеното следва да се приеме, че обжалваното разпореждане е законосъобразно. И при направената служебна справка в ТР от настоящия съд се установи, че няма промяна във вписаните по партидата на „ЕНЕА“ АД обстоятелства -  с решение № 338/06.07.18г., постановено по т.д. № 83/18г. на ОС-Стара Загора е обявена неплатежоспособността на дружеството с начална дата 01.01.12г., открито е производство по неговата несъстоятелност, назначен е временен синдик /първоначално с определение от 02.04.18г. на осн. чл. 629а от ТЗ, а след това с решението по чл. 630 от ТЗ/, допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и възбрана, съответно върху цялото движимо и недвижимо имущество на дружеството. Няма отразяване да са били прекратени правомощията на управителните органи на дружеството и няма заличаване на вписания като негов представител К.П.М.. При това положение следва да се приеме, че съобщението на съда за постановеното разпореждане № 6104/13.09.18г. и с дадените на дружеството указания за отстраняване на нередовностите на частната му жалба, са били връчени на надлежен негов процесуален представител, упълномощен от представляващ дружеството правен субект. В указания от съда срок не са предприети действия по отстраняване нередовностите по частната жалба.

Вярно е, че в срока за изпълнение е била депозирана молба от дружеството чрез адв. М., в която е било поискано освобождаването от ДТ, но това искане касае представляващия К.М., което няма отношение към вмененото от съда задължение в тежест на дружеството-жалбоподател.

От друга страна, откриването на производство по несъстоятелност по отношение на жалбоподателя, не влияе върху допустимостта на съдебните актове на съда, постановени в рамките на производството по обжалване на посочените действия на съдебния изпълнител.

Поради всичко гореизложено обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

 Воден от горното, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане6923/15.10.18г., постановено по в.гр.д. № 222/18г. на ВОС с което е била върната депозираната от „ЕНЕА“ АД, гр. Стара Загора частна жалба вх. № 25828/10.09.18г. срещу разпореждане № 4911/13.07.18г. /с поставена дата върху самото разпореждане – 16.07.18г./ по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: