ОПРЕДЕЛЕНИЕ

216

08.04.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08.04. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 179 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.Д.К.,  срещу определение № 1418/17.05.2013 год. по гр.д. 1602/2011 год. на ОС ВАРНА, с което е ОСТАВЕНО БЕЗ УВАЖЕНИЕ исконето му за присъждане на разноски по прекратената част от същото дело.

След обезсилване на първоначално постановеното определение по същата жалба от ВАпС по ч.гр.д. 13/2014 на ВАпС, делото е върнато за ново произнасяне при съобразяване на подадената от Т.К. от 21.11.2013 год.

С молба от 21.11.2013 год. Т.К. е оттеглил частната жалба, по която е образувано настоящото производство.

Поради десезиране на Апелативен съд Варна с гражданския спор производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело поради оттегляне на ЧЖ на Т.Д.К.,  срещу определение № 1418/17.05.2013 год. по гр.д. 1602/2011 год. на ОС ВАРНА, на осн. чл. 278, ал.4 вр. чл. 264, ал.1 ГПК.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: