Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

88

гр.Варна,  05.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на двадесет и седми май, две хиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                            МАРИЯ МАРИНОВА

Секретар Ю.К.,

Прокурор Стефка Якимова,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 179/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивни жалби, подадени срещу решение № 1393/16.10.2014 г. по гр.д.№ 442/11 г. на Окръжен съд-Варна в частта му, с която са уважени исковете на КОНПИ по чл.28 и следв. от ЗОПДИППД /отм./., предявени срещу В.З.Ж., В.С.С. и Т.У..

Пълномощникът на В.З.Ж. обжалва цитираното решение в осъдителните му части и решение № 64/15.01.2015 г., постановено по реда на чл.248, ал.1, чл.247 и чл.251 от ГПК. Оплакванията са за нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на предявените искове.

В подаден писмен отговор на въззивната жалба, процесуалният представител на КОНПИ – София изразява становище за неоснователност на жалбата.

Подадена е въззивна жалба от адв.Ил.З., като пълномощник на В.С.С., допълнена с жалба, подадена лично от страната. Предмет на обжалване е решението в частта му, с която предявените искове по отношение на нея и на първия ответник са уважени за сумата от общо 12900 лева, представляваща стойността на получена цена от продажба на три леки автомобила, описани в жалбата. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на исковете в тази им част.

КОНПИ е подала писмен отговор, в който оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението в обжалваната му част.

Главно встъпилото лице „КТМ ГАРД” ЕООД не е обжалвало решението в отхвърлителната му част по предявения от дружеството иск и тази му част решението е влязло в сила. Дружеството не изразява становище по въззивните жалби.

Въззивните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството е с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, вр. с чл.28 и следв. от ЗОПДИППД/отм./ и е образувано по мотивирано искане на КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО против В.З.Ж., ЕГН ********** ***, м-ст. "Чайка-3", № 502; В.С.С., ЕГН ********** *** и Т.У., ЕГН ********** ***, м-ст. "Чайка-3", № 502.

В мотивираното предложение се излагат фактически твърдения, че със споразумение по НОХД № 741/2009 г. по описа на ВОС ответникът В.З.Ж. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 5, вр. ал.3, т. 2 вр. ал.2 от НК, затова че през периода 1996 г.- 2008 г. участвал във въоръжена организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.354а, ал. и ал.2, чл.253, чл.155 и чл.159а, като доброволно се предал на органите на властта, разкрил е всичко за групата и по този начин съществено е улеснил разкриването и доказването на извършените от нея престъпления.

Твърденията са, че престъплението, за което В.З.Ж. е признат за виновен попада в предметния обхват на чл. 3, ал. 1, т. 21 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в сила на 09.06.2009 г.

Излага се, че ответникът е имал два брака, като понастоящем е разведен. Бил в граждански брак с В.С. Н. от 1992 г. до 2001 г., а с Т.У. - от 2002 г. до 2009 г.

В мотивираното предложение ищецът е посочил изчерпателно имотите, придобити от ответниците по възмезден начин през проверявания период - от 9.08.1986 г. до 9.03.2011 г., съответно – в индивидуална собственост и в режим на съпружеска имуществена общност, за които не са установени законни приходи.

Ищецът твърди, че извършения икономически анализ установява, че В.З.Ж. и бившите му съпруги са реализирали приходи през проверявания период общо в размер на 12 676,91 минимални работни заплати, а са извършили разходи в размер на 18 664,73 минимални работни заплати, т.е. налице е отрицателна разлика от 5 987,82 минимални работни заплати.

Съгласно закона "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв. към момента на влизане на закона в сила е в размер на 400 минимални работни заплати. Според събраните от ТД - гр. Варна доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.  Предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 1 297 688,87 лв., на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на В.З.Ж., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД.

Ответникът В.З.Ж. оспорва изцяло предявените искове по основание и по размер.

Твърди, че неправилно към цената на иска е включена стойността на паричните суми, чието отнемане се иска, тъй като същите не са налични и поради това не подлежат на отнемане. Оспорва изложените в мотивираното искане факти, досежно твърдения му престой в Република Гърция.

Оспорва факта, че описаните с искането недвижими имоти са придобити пряко или косвено от престъпна дейност – твърди, че са придобити чрез публична продан, извършена от съдебен изпълнител, без заплащане на цената им, а чрез възлагане на взискател срещу прихващане от вземането му. Вписването на постановленията за възлагане на недвижимите имоти в Службата по вписванията е направено след образуването на производството пред КУИППД. Счита, че направената от КУИППД проверка е продължила незаконосъобразно продължително и извън срока по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД. Твърди, че при нея не е съобразено извършването на данъчна ревизия за периода от 01.01.2000 до 31.12.2005 г., приключила с Ревизионен акт № 0305636/04.04.2007г. на ТД на НАП гр. Варна. Възразява срещу искането за отнемане на единственото му жилище, находащо се в гр.Варна, ул."Константин Величков" № 18. Пред настоящата инстанция поддържа възраженията и моли за назначаване на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, без да сочи вида на допуснатите процесуални нарушения от първоинстанционния съд, давели до несъбирането на исканвите доказателства.

Ответницата В.С.С. оспорва исковете срещу нея като неоснователни. Твърди, че не е сред лицата по чл.4, ал. 1 от ЗОПДИППД. Излага, че не е получила посочените в мотивираното искане суми от продажба на три леки автомобила. През периода на осъществяване на посочените придобивни и разпоредителни сделки с тях е била във фактическа раздяла с ответника В.З.Ж.. Оспорва предявените срещу нея искове и поради това, че придобитото от нея имущество не е от престъпна дейност. Пред настоящата инстанция навежда твърдения за наличие на законни доходи през проверявания период, за което едва във въззивното производство – несвоевременно, представя доказателства, вкл и искане за назначаване на нова ССЕ и гласни доказателства.

Ответницата Т.У. - чрез назначения й от съда особен представител оспорва исковете с твърдения за липса на доказателства за престъпен характер на средствата за придобиване на претендираното имущество.

Контролиращата страна Апелативна прокуратура - Варна дава заключение за неоснователност на въззивните жалби.

Главно встъпилото лице – предвид факта, че решението по отношение на него в отхвърлителната му част е влязло в сила, не изразява становище.

Първоинстанционният съд е изяснил правилно фактическата обстановка по делото:

Безспорно е, че ответникът В.З.Ж. осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 741/2009 г. по описа на Варненски Окръжен съд за извършено престъпление по чл. 321, ал. 5, вр. ал.З, т. 2 вр. ал.2 от НК, затова че през периода 1996 г.- 30.05.2008 г. е участвал във въоръжена организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.354а, ал.1 и ал.2  от НК /разпространение на наркотични вещества/, чл.253 от НК /пране на пари/, чл.155 от НК /склоняване към проституция/ и чл.159а от НК /трафик на хора/, като доброволно се е предал на органите на властта, разкрил е всичко което му е известно за групата и по този начин съществено е улеснил разкриването и доказването на извършените от нея престъпления .

Престъплението, за което В.З.Ж. е признат за виновен попада в предметния обхват на чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./.

Придобитото през изследвания период имущество от ответника е със значителна стойност. В §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./ законът е дал легално определение на това понятие - значителна е стойността над 60 000 лв., които към момента на влизане в сила на закона се равняват на 400 минимални работни заплати /МРЗ/, а придобитото от ответника имущество през проверявания период е на значителна стойност възлизащо по пазарна стойност към момента на придобиването на 13 150.49 МРЗ предпоставка за допустимоста на предявените искове.

Представените писмени доказателства установяват, че през проверявания период ответникът и бившата му съпруга В.С. Н. са придобили в режим на съпружеска имуществена общност следното недвижимо имущество:

- с нотариален акт № 45, том I, рег.№ 1046, н.д. № 46/2000 г. от 28.04. 2000 г. ½ ид. част от недвижим имот, представляващ 0,191 кв.м. от ЛОЗЕ- обособена част от имот пл. № 3502 по кадастралния план от 1989 г. на КК "Чайка", землището на кв."Виница", община Варна, трета категория, намиращо се в местността "Куру чаир". Пазарната стойност на имота към датата на придобиване 28.04.2000 г. – е 2 251,24 лв. или 29.60 МРЗ.

- с нотариален акт № 52, том I, рег.№ 1120, дело № 53/2000 г. от 09.05.2000 г. ½ идеална част от недвижим имот, представляващ ЛОЗЕ с площ от 2000 кв.м., трета категория, находящо се в землището на гр. Варна, кв. Виница, м. "Куру Чаир", съставляващо част от парцел XX-3502 по КП на КК "Чайка", ЕКНМ 10135. Пазарната стойност на имота към датата на неговото придобиване е 25 640,59 лв.

- с нотариален акт № 47, том II, рег.№ 2090, дело № 229/2001 г. от 17.07. 2001 г - МЯСТО с площ от 2191 кв.м., находящо се в землището на гр. Варна, кв. Виница, м. "Куру Чаир", съставляващо имот № 3502 по плана на КК "Чайка" въведен със заповед № Р-51/16.02.2008 г. Пазарната стойност на идеалната част е 17 859 лева.

С договор за доброволна делба от 11.09.2006 г., вписан на 12.09.2006 г. в том XIV, № 64, акт № 154, том IV, ответникът е придобил недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1201,50 кв.м., ведно с построената в него триетажна монолитна вилна сграда, заемаща лявата страна на ПИ, № 231, състояща се от: I етаж със застроена площ 101 кв.м., II етаж със застроена площ от 128 кв. м., III етаж със застроена площ 81 кв.м., като вилната сграда е със застроена площ 101 кв.м., и РЗП 310 кв.м. Пазарната стойност на имота към момента на предобиването му е в размер на 727 167,20 лева.

С постановление за възлагане на недвижим имот влязло в законна сила на 20.01.2010 г., на ЧСИ Станислава Я. частен съдебен изпълнител, рег. № 719 с район на действие Окръжен съд - Варна, имотът е възложен на взискателя по делото „Интернешънъл Асет Банк"АД, за задължения на ответника към банката.

Ответникът и втората му съпруга Т.У. са придобили в съпружеска имуществена общност следните недвижими имоти:

- С нотариален акт № 131, том II, рег.№ 1465, дело № 308/2002 г. от 25.09.2002 г. – дворно място с жилищна сграда и превник, находящи се в с. Блъсковци, общ. Елена, обл. В. Търново, цялото от около 1500 кв. м.с пазарна стойност към датата на придобиване 4000 лева.

- С нотариален акт № 151, том II, рег.№ 1546, дело № 328/2002 г. от 09.10.2002 г.- дворно място, находящо се в с. Блъсковци, общ. Елена, обл. В.Търново, ведно с жилищна сграда и второстепенна сграда, цялото от около 900 кв. м. С пазарна стойност към датата на придобиване 3 500 лева.

Тези имоти са отчуждени с Нотариален акт № 84 том.ІІ рег.№ 1449 дело №275/2003 год.- / акт № 59 том.ІІ дело № 287/2003 год. на СВ-Елена/ за сумата от 3000 лева.

- С нотариален акт № 163, том II, рег.№ 3123, дело № 317/2004 г. от 04.06.2004 г.ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, пл. № 285, находящ се в гр. Варна, обл. Варна, район "Вл. Варненчик", землището на квартал Вл. Варненчик с площ от 5000 кв.м., за който имот е отреден УПИ У1-285 с площ 4 316 кв.м. за търговски комплекс, ведно с построения в имота обект -"Селскостопанска аптека", представляваща масивна едноетажна панелна сграда с площ от 132 кв.м. и маза с площ от 132 кв.м., Пазарната му стойност на имота към датата на придобиване е 707 281 лв.

Имотът е отчужден с нотариален акт № 193, том VІІІ, рег. № 10369, дело № 1561/2004 г. от 11.11.2004 г. (Акт № 1194, том. LXXXV, дело № 19304/2004 г. на СВ-Варна) за сумата от 380 000 евро = 743 215.4 лв.  и с нотариален акт № 47, том I, рег. № 1857, дело № 43/2009 г. от 10.04.2009 г. (Акт № 41, том XVII, дело № 3484/2009г. на СВ-Варна) за сумата от 32 167.50лв.

С Договор за продажба на вземане - ЦЕСИЯ от 02.03.2005 г., вписан в книгите за вписване на 08.03.2005 г. в том IV, 9, вх. регистър 4518, ответникът В.З.Ж. е встъпило в правата на "Интернешънъл Асет Банк"АД по отношение на ипотекирани пред банката имоти, а именно:

Апартамент № 1, находящ се на първия етаж на сграда построена в гр. Варна, ул. "Константин Величков", № 25 с площ от 65,50 кв. м., състоящ се от входно антре, спалня, баня-тоалет, дрешник, кухненски бокс, дневна, столова ведно с Уг идеална част от изба, № 8, цялата с пространство от 12,20 кв.м., както и 9,0715 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот № VIII-15 в кв. 552 по плана на 14-ти подрайон на гр. Варна;

Апартамент № 2 находящ се на първия етаж на сграда построена в гр. Варна, ул. "Константин Величков", № 25 с площ от 69,30 кв. м., състоящ се от входно антре, спалня, баня-тоалет, дрешник, кухненски бокс, дневна- столова, спалня и два балкона ведно с Уг идеална част от изба, № 8, цялата с пространство от 12,20 кв.м., както и 9,2954 % ид. части от общите части на сградата, както и % идеални части дворното място, цялото с пространство от 216,60 кв.м., представляващо поземлен имот № VIII-15 в кв. 552 по плана на 14-ти подрайон на гр. Варна;

Апартамент, № 108 находящ се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 67, вх. 4, ет.9 с площ от 59,65 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня с тоалет, входно антре, и балкони, ведно с прилежащото му избено помещение № 108 с площ от 3,20 кв.м., както и 0,8423 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху място попадащо в 3-ти микрорайон на гр. Варна;

Апартамент № 61, находящ се в гр. Варна, ул. "Г. Бенковски", № 83, ет. 13, с площ от 93,76 кв.м., състоящ се от две спални, една дневна с ниша, един хол и сервизни помещения ведно с избено помещение № 68 с площ от 6,11 кв.м., както и 1,4877 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху място, попадащо в кв. 386 по плана на 10-ти микрорайон на гр. Варна;

1/2 ид. част от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "П Яворов", № 20, състояща се от входно антре, дневна с кухненска ниша, хол, спални, лятна кухня, килер, тоалет, ведно с Уг ид. част от дворното място, в което е построена сградата, цялото с пространство от 238 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот № 1-5, 5 а, попадащо в кв. 536, по плана на 14-ти подрайон на гр. Варна;

Дворно място находящо се в гр. Варна, ул. "Константин Величков", № 18, цялото с пространство от 233 кв.м., представляващо УПИ № У1-3, попадащо в кв. 553, по плана на 14-ти подрайон на гр. Варна ведно с построените в мястото ДВЕ МАСИВНИ ЕДНОЕТАЖНИ КЪЩИ, с обща разгъната застроена площ от 112,46 кв.м., състояща се от входно антре, стая, кухня, спалня и навес откъм улицата, а вътрешната постройка се състои от стая, кухня, килер, тоалет в двора и лятна кухня, ГАРАЖ с площ от 54,25 кв.м

Съобразно чл.2 /1/ от договора цесионерът /ответник по делото/ придобива посочените в чл. 1 вземания от длъжника ЕТ "СН-Георги Петров", ЕИК - 103151342, със собственик Г.Д.П. ЕГН-**********, на обща стойност 1 300 000 лева срещу сумата от 676 593,78 лева, която следва да бъде изплатена на цедента - "Интернешънъл Асет Банк" АД в срок от една година считано от подписване на договора, като върху това задължение на цесионера се надчислява лихва в размер на ОЛП плюс 6 % надбавка.

С постановления за възлагане на недвижими имоти, две от 30.03.2006 г. и едно от 27.11.2007 г. на проверяваното лице са възложени по негово искане три от недвижимите имоти послужили за обезпечение на цедирания дълг, а именно:

Апартамент № 2 описан по-горе и отчужден с нотариален акт № 173, том IV, рег. № 6686, дело № 614/2006г. (Акт № 120, том СХ, дело № 26085/2006 г. на СВ-Варна) за сумата от 48 500 евро, равняващи се на 94 857.75 лв. /592.86 МРЗ/.

Апартамент № 1 описан по-горе и отчужден с нотариален акт № 104, том 7, рег. № 18837, дело № 1140/2006г. (Акт № 156, том СХ1, дело № 26361/2006 г. на СВ-Варна) за сумата от 44 540 евро, равняващи се на 87 112.66 лв. / 544 45 МРЗ/.

Апартамент № 108 описан по-горе и отчужден с нотариален акт № 44, том 4, рег. № 8673, дело № 583/2008г. (Акт № 83, том ССХХ1, дело № 29782/2008 г. на СВ-Варна) за сумата от 20 000 лв. / 90.90 МРЗ/.

С договор за продажба на вземане от 02.03.2005 г. В.З.Ж. се е задължил да заплати на "Интернешънъл Асет Банк" АД сумата от 676 593.78 лв. с договорена лихва в размер на основния лихвен процент плюс 6% за срок до 02.03.2006 г. За обезпечаване на вземането на банката по договора за цесия ответникът и А. Т.А. са учредили ипотека върху ДВОРНО МЯСТО с площ 2191 кв.м.в к.к. Чайка, местност Куру Чаир, съставляващо поземлен имот № 231 по плана на к.к. Чайка, заедно с построените в същия имот ДВЕ МОНОЛИТНИ ТРИЕТАЖНИ ВИЛНИ СГРАДИ всяка с обща застроена площ от по 101 кв.м. и разгърната застроена площ от по 310 кв.м.

С постановления за възлагане на недвижим имот от 08.07.2010 год. и от 8.12.2010 г., на В.Ж. са възложени следните имоти: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Варна, ул. Константин Величков №18, цялото с площ 233 кв.м., представляващо УПИ № VІ-3 в кв. 553, по плана на 14 подрайон на Варна, при граници: УПИ с №№ V-1, ІV-7, ІІ-5, ведно с изградените в него ДВЕ ЕДНОЕТАЖНИ МАСИВНИ СГРАДИ, със застроена площ от 112.46 кв.м. и АПАРТАМЕНТ № 61, находащ се в гр. Варна, ул. Г. Бенковски №83, ет.13, със застроена площ от 93.76 кв.м.

През проверявания период отвеникът е придобил недвижимо имущество по безвъзмезден начин /чрез дарение/ и отчуждено чрез продажба:

- С нотариален акт № 81, том IV, рег.№ 2850, дело № 681/2005 г. (Акт № 94, том XI, дело 2347/2005 г. на СВ-Разлог) А.Т.А. дарява на В.З.Ж. 1/4 идеална част отсобствения му недвижим имот, а именно: ЛИВАДА цялата с площ 3.675 дка, осма категория, находяща се в местността „ Грамадето", имот с №011039 по картата на землището на град Банско, обл. Благоевград.

С нотариален акт № 80, том IV, рег.№ 2849, дело № 680/2005 г. (Акт № 93, том XI, дело 2346/2005 г. на СВ-Разлог) А.Т.А. дарява на В.З.Ж. 1/4 идеална част отсобствения му недвижим имот, а именно: ЛИВАДА цялата с площ 1.275 дка, осма категория, находяща се в местността „ Грамадето", имот с №011030 по картата на землището на град Банско, обл. Благоевград.

С нотариален акт за учредяване на право на строеж срещу построяване на жилища и гаражи № 8, том МП, рег.№ 5401, дело № 1408/2005 г. (Акт № 23, том ХХШ, дело 4910/2005 г. на СВ-Разлог) А. Т. А. лично и като пълномощник на В.З.Ж., П.И.Д. и Д.Ц.Д. учредяват в полза на „ Виктори Груп" АД право на строеж за изграждането на апартаментен хотел- гр. Банско, местност „ Грамадето". Срещу отстъпеното право на строеж приемателят „Виктори Груп" АД се задължава да построи за учредителите обекти със свои средства, като за ответника В.Ж. са отредени: АПАРТАМЕНТ№007 на подпокривен етаж, АПАРТАМЕНТ№ 008 на подпокривен етаж, АПАРТАМЕНТ № 001 на трети етаж, АПАРТАМЕНТ № 006 на трети етаж , АПАРТАМЕНТ Б008 на трети етаж, АПАРТАМЕНТ Б009 на трети етаж, АПАРТАМЕНТ Б010 на трети етаж, АПАРТАМЕНТ Б012 на трети етаж.

Гореописаните имоти са отчуждени от В.Ж. с нотариален акт № 64, том II, рег.№ 1090, дело № 258/2006 г. (Акт № 24, том VI,, дело 1091/2006 г. на СВ-Разлог) за сумата от 26 000 лв.

През същия период ответникът и В. Н. са придобили в режим на съпружеска имуществена общност следните леки авотомобили:

- марка "Мазда", модел - "323", ДК№ В 5562 АН - с договор за покупко продажба от 22.09.1997 г., отчужден на 11.06.1999 год. с пазарна стойност към момента на придобиване - 5 500 лева, а към момента на отчуждаване - 4 300 лева;

- марка "Алфа Ромео", модел "164 туин спарк", ДК№ В 4454 АК, съгласно договор за покупко продажба от 26.08.1997 г. Пазарната му стойност към датата на придобиване е 7 200 лв., а към датата на отчуждаване  - 24.09.1999 год. - 5 800 лева;

- марка "Мерцедес", модел "200", ДК№ В 0169 АМ, , придобит и внесен в страната съгласно митническа декларация от 24.03.1998 г, със стойност към датата на придобиването в размер на 15 800 лева, а към датата на неговото отчуждаване - 28.1998 год. - 15 000 лева.

Ответникът е придобил в индивидуална собственост:

- лек автомобил, марка "АУДИ", модел "А6", ДК№ С 1987 РС, съгласно договор за покупко-продажба на 07.06.2001 г. , чиято пазарна стойност към датата на придобиване е 33 500 лв., отчужден на 26.07.2001 год. с пазарна стойност 33 500 лева.

- лек автомобил, марка - "АУДИ", модел - "А6", № В5222 СВ с договор за покупко продажба от 16.07.2001 г. с пазарна стойност към датата на придобиване и на отчуждаване в размер на 45 000лв.

- лек автомобил, марка - "БМВ", модел "740 IА", ДК№ В 5555 АТ, съгласно договор за покупко продажба от 13.12.2001 г. с пазарна стойност към датата на придобиване 24 272 лв. , а към датата на отчуждаване 17.12.2002 год. - 22 572 лева.

- лек автомобил, марка "АУДИ", модел - "А6", № В 4191 СК, придобит с договор за покупко продажба от 05.06.2002 г. с пазарна стойност към датата на придобиване и на отчуждаване 16 600лв.

Ответникът и Т.У., в режим на съпружеска имуществена общност са придобили лек автомобил, марка "БМВ", модел - "725 ТДС", ДК№ В 5655 СК с договор от 23.07.2002 г. с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 26 200лв., а към датата на негово отчуждаване - 23 100 лева.

Ответникът В.З.Ж. е участвал в следните търговски дружества:

ЕТ "Немезида - ВЖ - В.Ж.", ЕИК - 103268175, рег. по ф.д. № 3576/1998 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Младост", кв. "Възраждане", бл. 1, ап. 24, едноличен собственик и управляващ, който не е пререгистриран в Търговския регистър към настоящия момент;

ООД "Еделвайс 2004", ЕИК - 103876277, рег. по ф.д. № 1609/2004 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Вл. варненчик", бл. № 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55. Размер на капитала - 5 100 лв., брой дялове 102 дяла стойност на един дял 50 лв. Дял на лицето - 50% - 2 550 лева. Към настоящия момент дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър.

ООД Тея трейдинг", ЕИК - 103624575, рег. по ф.д. № 2231/2001 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Младост", ЖК "Възраждане", бл.1, ет. 4, ап. 24. Размер на капитала - 5 000 лв., брой дялове 50, стойност на един дял 100 лв. Дял на лицето - 50% - 2 500 лева.

ООД 'Те Груп Хънтинг", ЕИК - 175121878, рег. по ф.д. № 8732/2006 г. във Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление, гр. София, област София, община София, р-н. Слатина, бул. "Шипченски Проход", № 47, Размер на капитала - 5 000 лв., брой дялове 50, стойност на един дял 100 лв. Дял на лицето -50% - 2 500 лева.

ООД "Варна 1", ЕИК - 103623968, рег. по ф.д. № 2148/2001 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Одесос", ул. "Родопи", № 11, Размер на капитала - 5 100 лв., брой дялове 51, стойност на един дял 100 лв. Дял на лицето - 33,333% -1 700 лева.

ООД "Немезида ВТВ", ЕИК - 103114782, рег. по ф.д. № 3435/1996 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Приморски", ул. "Ген. Скобелев", № 66. Размер на капитала - 51 000 /неденоминирани/лева., брой дялове 102, стойност на един дял 500 /Неден./ лв. Дял на лицето 33,333 % именно 17 000 /неденоминирани/ лева. Към настоящия момент дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър.

Дружество по ЗЗД "Немезида - МИТ - 2000", неюридическо лице по ЗЗД, ЕИК -103531637 със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Одесос", х-л. "Черно Море", бул. "Сливница", № 33, управители са Д. М.Н. и В.З.Ж., като и двамата са с по 50 % от собствеността на дружеството по ЗЗД.

ООД "Раптор", ЕИК 103310233, регистриранопо ф.д.1287/1999г. във ВОС, ЕИК 103310233, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик бл.7, вх.11, ап.76. Размер на капитала 5 000 000 /недом./лв., брой дялове 500, стойност на един дял 10 000 лв. Дял на лицето - 25 % 1250 лева. Към настоящия момент дружеството не е пререгистрирано в Търговския регистър.

ООД "ВИЛ - 2003", ЕИК - 103837192, рег. по ф.д. № 2645/2003 г. във ВОС, със седалище и адрес на управление, гр. Варна, район "Младост", жк. "Възраждане", бл. 1, ет. 14, ап. 79. Размер на капитала 5000 лв., брой дялове 100, стойност на един дял 50 лв. Дял на лицето - 33 % от дяловия капитал на дружеството в размер на 1 650 лева.

По делото е допусната съдебно счетоводна екпертиза,от чието заключение се установява, че за проверявания период ответникът В.Ж. има получени доходи от трудови правоотношения в размер на 102 МРЗ или в деноминирани лева - 12 815.60лв.

От заключението на ССчЕ се установява, че:

Размерът на приходите от продажба на недвижими имоти и МПС към датата на придобиване за проверявания период за ответника В.З.Ж.., е: За недвижимо имущество: 3805.13 МРЗ или в лева 491676.67 лв. За движимо имущество: 188.14 МРЗ (116.70+62.35+9.09) или в лева 13 650лв. (6450+6200+1000) или Общо: 3993.27 МРЗ, в лева - 505326.67лв.

За ответницата В.С. за периода октомври 1992 г. – февруари 2001г ., размерът на получените доходи от продажба на МПС към датата на продажба е 116.70 МРЗ или 6450лв.

По делото не са представени писмени доказателства отв.Т. У. да е подавала годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 41 от ЗОДФЛ. Съдът следва да приеме, че тя не е получавала доходи от трудови възнаграждения, граждански договори, разпределен двидент и други.

За отв. Т.У. са установени данни за начислени и внесени осигуровки с основание като самоосигуряващо се лице (код 12) за януари 2004г. и за периода юли.2005г. -октомври.2008г. (лист 210).

Доходът от продажба на недвижимо имущество в съвместна собственост между отв. В.Ж. и отв.Т.У. за разглеждания период е на всеки по 3805 броя МРЗ. Доходът от продажба на движимо имущество в съвместна собственост с В.Ж. за разглеждания период е 1000лв. или 9.09 МРЗ.

В таблица 4 и 5 ССчЕ установява, че разходите за придобиване на недвижимите имоти и МПС за ответника В.З.Ж. за периода 18.12.1996 г. - 09.03.2011 г., определени съобразно пазарната стойност на имуществото към датата на придобиване е: за недвижимо имущество: 7 768.09 МРЗ (171.64 + 4611.95 + 2984.5) или в лева 1093386.21лв. (12 873.50+723 122.21+ 357 390.5). Разходите за придобиване на движимо имущество са 1779.26 МРЗ (316.01+1332.25+131) или в лева 146722лв. (14250+ 119 372+ 13100). Общите разходи са 9547.35 МРЗ, в лева - 1 240 108.21лв.

В същите таблици се установява, че за ответницата В.С. за цитирания по-горе период, размерът на разходите за придобиване на недвижими имоти и МПС, определен съобразно пазарната стойност на имуществото към датата на придобиване е: за недвижимо имущество: 171.64 МРЗ - в деноминирани лева 12 873.50лв. За движимо имущество: 316.01 МРЗ - в деноминирани лева е 14 250лв. Общо: 27 123.50 лв или 487.65броя МРЗ

За ответницата Т.У. за периода м.юли 2002 г. - март 2009 г., размерът на разходите за придобиване на недвижими имоти и МПС, определен съобразно пазарната стойност на имуществото към датата на придобиване е: за недвижимо имущество: 2984.50 МРЗ или в лева 357 390.50лв., а за движимо имущество: 131 МРЗ или в лева 13100лв. или общо  3115.50 МРЗ, в лева - 370490.50лв.

За периода 2000г. - 2008г. ответниците по делото В.Ж., В. Н. и Т.У. са заплатили местни данъци и такси за притежавано имущество през този период. За изповядването на сделките с недвижими и движими имущества, съобразно законовите разпоредби и договореното между страните, ответниците са заплащали публично-правни задължения.

Общият брой МРЗ на разходите за платени публично-правни задължения в процесния период от ответника В.Ж. е 28.01 МРЗ с левова равностойност 3136.73лв (деноминирани), а за ответницата Т.У. - 15.76 МРЗ с левова равностойност 2735.20лв. Няма данни за платени публично-правни задължения от В.С. за периода 1996-2001г. извън задълженията по разпоредителните сделки.

Общият брой МРЗ, за които ответникът е придобил дялове е 124.87 МРЗ. Няма данни за отчуждени дялове.

Общият размер на разходите за задгранични пътувания на ответника В.Ж. за процесния период е 22 621.63 лв с равностойност 253.51 МРЗ.

По отношение на задграничните пътувания на Т.У. за периода юли.2002г. до март 2009г. има данни за граничния контролно пропускателен пункт, но няма информация за държавата, в която лицето е реализирало своето пътуване, поради което вещото лице не изчислява извънреден разход за Т.У..

Заключението на допуснатата и приета допълнителна ССЕ установява по години какъв е размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответника В.Ж. за проверявания период 09.08.1986г. - 09.03.2011г., съобразно данните от НСИ и определя равностойността в минимални работни заплати за страната към съответната година. Заключението е съобразено с периодите, в които ответникът е имал граждански брак и с броя на членовете на семейството му.

Вещото лице дава заключение, че равностойността на разходите за издръжка в МРЗ по базови данни от НСИ общо за периода 09.08.1986г.-09.03.2011г. е 807.61 броя МРЗ.

Настоящата инстанция изцяло споделя извода на първоинстанционния съд за кредитиране на първия вариант на назначената ССЕ с в.л.Тонева. Този вариант обобщава проверените и изчислени данни по първоначалното заключение, прието на 24.04.2013г., изменено със стойностите за издръжка на ответниците, съобразено с поставената допълнителна задача, ползване стойностите по съдебно-техническа експертиза на в.л. Симеонова (вместо на в.л. П.Любомирова) и данните от ревизионния акт за времето на ревизията, съобразени с решение 386/02.07.2007г. на Дирекция „ОУИ" Варна.

Абсолютната стойност на всички приходи за периода 09.08.1986г. -09.03.2011г. е 1 014 268.93 деноминирани лева или 8863.79 броя МРЗ.

Абсолютната стойност на всички разходи за периода 09.08.1986г. -09.03.2011г., е 2 172 289.44 деномирани лева или 16 876.06 броя МРЗ. Недостига на средствата за целия период 09.08.1986г. - 09.03.2011г. е 8863.79 броя МРЗ или по абсолютни стойности недостига е 1 158 020.51 лв.

Правилен е извода на съда относно основателността на предявените искове.

При преценка за тяхната основателност следва да се съобрази кумулативното наличие на елементите от фактическия състав за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, визиран в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./.

В производството е установено безспорно, че ответникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, обхващащи приложното поле на чл.3, ал.1, т.21 и т.9 от ЗОПДИППД/отм./.

Наличието на основателно предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност, с оглед разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, се предполага, доколкото не е установен законен източник за придобиването му. Произходът на средствата за това е предмет на установяване и доказване. Основателно предположение е налице когато са налице достатъчно доказателства, от които да е видно, че ответникът не разполага със средства от законни източници, с които да придобие притежаваното от него имущество.

В този смисъл ТР №7/30.06.2014 г. на ВКС: „ Необходимо е да има връзка /пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.З, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл.28 от ЗОПДИППД/отм./.

В конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото от ответника В.З.Ж. имущество е свързано с престъпната му дейност, доколкото не е установен законен източник на средствата, с които това е станало. При проследаване на придобивните сделки по делото се установява, че цялото имущество на ответниците е придобито в периода на престъпната дейност, за която ответникът е осъден с влязло в сила присъда по смисъла на чл.383 от НПК.

След като периодът на престъпната дейност съвпада с периода на придобиване на имуществото е безспорно наличието на причинна връзка, между извършеното от ответника престъпление и придобитото имущество. Не е без значение и факта, че характера на престъпленията, извършени от ответника са от естеството да генерират имотни облаги - участие във въоръжена организирана престъпна група, разпространение на наркотични вещества, пране на пари, склоняване към проституция, трафик на хора.

При разглеждането на спора пред първоинстанционния съд са събирани доказателства за установяване на законността на средствата за придобиване на процесното имущество.

Видно е от приетата в съдебно заседание от 24.04.2013г. ССчЕ и от допълнението към нея, прието в съд.заседание на 19.06.2013 г. на вещо лице Ж. Тонева, че разходите, включващи стойноста на придобитото имущество, разходите за живот, за осъществените пътувания и др. надвишават значително стойноста на приходите на ответниците от законни източници. Безспорно доказани съобразно заключението приходи, получени от законен източник на средства, а именно доходи от трудови правоотношения в размер на 12 815.60 лв. или 102 МРЗ / стр. 4 от Заключение на ССчЕ/, които доходи са на ответника В.Ж..

От събраните по делото доказателства не се установява законни доходи на ответниците В.С. и Т.У..

За ответницата В.С. през периода на брака й с проверяваното лице – от 03.10.1992 г. до 28.02.2001 г. няма данни нито за подадени данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ и чл.50 от ЗДДФЛ, нито за уведомления относно сключени трудови договори. Едва пред настоящата инстанция страната навежда доводи относно факта, че в качеството й на военослужещ от Българската армия, получаваните от нея доходи са класифицирана информация, а до 2000 г., съобразно действащата нормативна уредба, осигурителят й – Министерство на отбраната не е бил длъжен да предоставя данни за осигурителния доход в НАП. Едва пред настоящата инстанция представя и писмени доказателства за установяване на наличието на законни средства за придобитото от нея имущество. Тъй като страната е могла да представи тези доказателства в предвидените в ГПК срокове пред първата инстанция, могла е да оспори заключенията на назначените ССЕ и да установи релевантните за спора факти, но не го е сторила своевременно, съдът приема, че възможността за това е преклудирана. Ответницата В.С. не е доказала законност на доходите си през периода на брака с ответника В.Ж..

Не е доказана и твърдяната продължителна фактическа раздяла преди прекратяването на брака. Съдът е изслушал показанията на свид.Л.Крачунов и Т.Колев, които са колебливи и несигурни в частта им относно срока на фактическата раздяла: „може би беше по-вече от месец-два…”; „5-6 месеца мисля, но не съм сигурен…”, от което следва извод за недоказаност на твърдяния от страната факт.

По отношение на ответницата Т.У. за периода на брака й с проверяваното лице също няма данни за подадени данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ и уведомления за сключени трудови договори.

Не са представени доказателства за евентуално реализирани приходи от разпоредителни сделки с имущество, представляващо индивидуална собственост от В.С. или от Т.У.

При липсата на доказателства за законоустановени доходи на В.С. и Т.У., правилен е извода на първоинстанционния съд за липса на принос в придобиването на имуществото.

След като ответникът не е разполагал със законни средства за придобиване на закупените от него имоти, реализирането на приходи от продажбата им също се явява имущество придобито от престъпна дейност, т.е налице е трансформация на това имущество. По тази причина правилен е извода, че установените приходи от продажба на недвижими имоти и МПС следва да се приспаднат като незаконни такива.

Получените банкови кредити също не могат да бъдат разглеждани като законен доход на лицето, след като то не разполага с доказателства за законен доход за изплащане на вноските по кредита р.№ 231/11.07.2012г. на ВКС на РБ – ІV г.о. по гр.д. 848/2011 г.

С оглед на това, че са налице всички изискуеми от ЗОПДИППД/отм./ предпоставки за отнемане на имущество в полза на държавата, а именно: 1/. влязла в сила присъда за престъпление, попадащо в обхвата на чл.З, ал.1 от Закона; 2/. придобито имущество на значителна стойност; 3/. липса на достатъчно по размер законни източници на средства за придобиване на това имущество, следва правилният извод на първоинстанционния съд за основателност на предявените искове.

Обжалваното решение, поправено с решение от 15.01.2015 г. следва да бъде потвърдено изцяло, поради което Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1393/16.10.2014 г., поправено с решение № 64/15.01.2015 г. по гр.д.№ 442/2011 г. на Окръжен съд-Варна – VІ състав.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                       ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                          2.