ОПРЕДЕЛЕНИЕ

221

_20_.04.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _20_.04. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА9;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.179 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Г.Л., срещу разпореждане № 321/15.01.2018 год. на ОС ВАРНА по в.гр.д. 2005/2017 год., с което й е върната като недопустима жалба вх.№ 852/10.01.2018 год. срещу определение № 2513/02.10.2017 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като страната има право на обжалване по чл. 42, ал.3 ЗУЕС и чл. 280, ал.2 ГПК.

Насрещните страни от ЕС в сграда в гр. Варна, ул. В. левски 1а, не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу определение по същото дело, ПОСТАНОВЕНО в производство по обжалване на прекратителна част от решение на ВРС по отношение на искане за отмяна на решение на ЕтС по чл. 40 ЗУЕС.

Разпореждането е законосъобразно. Върната ЧЖ е подадена срещу неподлежащ на касационен контрол съдебен акт. Съобразно чл. 280, ал.3, т.2 ГПК въззивните решения по искове с правно основание чл. 40 ЗУЕС не подлежат на касационен кнотрол. Съобразно чл. 274, ал.4 ГПК този ред за обжалване е приложим и за определенията в същите производства.

Посочените в жалбата правни норми са неотносими към настоящия случай.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 437/11.08.2017 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 28/2017 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: