О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

241

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.04.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 179/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Енеа“ АД гр.Стара Загора, представлявано от управителя К.П.М. чрез процесуалния му представител адв. Даниеел Г.М. *** срещу определение № 289/30.01.2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба на „Макси Транс“ ЕООД Варна срещу действия на съдебен изпълнител – въвод във владение, извършен на осн. чл. 498 от ГПК по изп.д. № 20117110400718 на ЧСИ Д. П.-Я.. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е процесуално НЕДОПУСТИМА  по следните мотиви:

Обжалваното определение е постановено по жалба, подадена от „Макси транс“ ЕООД срещу действия на съдебен изпълнител – въвод във владение, извършен на осн. чл. 498 от ГПК по изп.д. № 20117110400718 на ЧСИ Д.П.-Я.От материалите по изпълнителното дело се установява, че, след извършена публична продан на процесния имот е издадено постановление за възлагане в полза на обявения купувач, което е влязло в сила. Частният жалбоподател в качеството му на длъжник в изпълнителното производство е разполагал с възможност да обжалва това постановление, но след влизането му в сила купувачът се въвежда във владение срещу всяко лице, което се намира в имота. Защитата срещу това действие е по исков ред – чл. 498 ал.2 от ГПК. 

От друга страна частният жалбоподател не е страна в производството, образувано по жалбата на „Макси транс“ ЕООД срещу въвода. Съгласно чл. 26 ал.1 от ГПК страни по граждански дела са лицата, от чието име или срещу които се води делото. Освен в предвидените от закон случаи, никой не може да предявява чужди права, а този случай не е такъв. Поради това, „Енеа“ АД не разполага с правен интерес да обжалва съдебния акт.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от „Енеа“ АД гр.Стара Загора, представлявано от управителя К.П.М. чрез процесуалния му представител адв. Д. Г.М. *** срещу определение № 289/30.01.2018 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.