О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

384/11.06.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 11.06.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. гр. д. № 18/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба вх.№ 2597/03.05.2019 год от „Златни пясъци“ АД, представлявано от изпълнителния директор И.В.Ч. чрез процесуалния му представител Е.М. – директор на дирекция „Правна“, за изменение на осн. чл. 248 от ГПК на решение № 23/11.03.2019 год по в.гр.д. № 18/2019 год на Апелативен съд Варна в частта за разноските. С цитираното решение на осн. чл. 78 ал.6 от ГПК дружеството е осъдено да заплати държавна такса в размер на 2800 лв съразмерно с уважената част от иска. Молителят счита, че този размер е определен неправилно, тъй като уважената от въззивната инстанция част от иска е в размер на 20 000 лв.

Отговор от насрещната страна не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна нмира, че молбата е подадена в срока по чл. 248 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Пред въззивния съд са подадени жалби от двете страни по делото – ищците срещу отхвърлителната част, ответникът – срещу осъдителната част на първоинстанционното решение. Предмет на разглеждане във въззивното производство е бил предявеният иск в неговата цялост, и въз основа на изразените в решението собствени мотиви въззивният съд е уважил иска в размер на 20 000 лв над вече присъдения размер от 80 000 лв.

Върху обжалваната от ответника осъдителна част до размер на 80 000 лв, той е заплатил дължимата държавна такса за въззивното обжалване. Въззивната жалба на ищцата е била уважена до размер на 20 000 лв. При наличие на предпоставките, визирани в чл. 78 ал.6 от ГПК, ответникът следва да понесе всички дължащи се в производството такси и разноски, съразмерно с уважената част от иска. Следователно неправилно е определен размерът на държавната такса за въззивното производство, която следва да се изчисли съразмерно с уважената част от иска, която в случая е 20 000 лв, защото до този размер е била уважена въззивната жалба на малолетната ищца. Върху тази сума ответникът дължи държавна такса в размер на 4% за първоинстанционното и 2% за въззивното производство, или общо 1200 лв.

Поради това и на осн. чл. 248 ал.1 от ГПК във в с ч 78 ал.6 от ГПК постановеното решение следва да бъде отменено в осъдителната му част за разликата над 1200 лв до 2800 лв, присъдени в полза на Апелативен съд Варна и представляващи разноски в производството.

 Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ДОПУСКА изменение на решение № 23/11.03.2019 год по в.гр.д. № 18/2019 год на Апелативен съд Варна в частта за разноските, както следва:

ОТМЕНЯ решението в частта, с която „Златни пясъци“ АД с ЕИК 813095472 е осъдено да заплати в полза на Апелативен съд Варна сума в размер на 1600 лв - държавна такса върху уважената част от иска, представляваща разликата над дължимите 1200 лв до присъдените с решението 2800 лв, на осн. чл. 78 ал.6 от ГПК..

Определението подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 248  ал.3 от ГПК в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.