О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№231

 

гр.Варна,   04   .04.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на четвърти април, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 180 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Р.Д.Н. *** срещу определение № 30/1.02.2016 г. по гр.д.№ 49/2015 г. на Окръжен съд-Търговище в частта му, с която е отхвърлена молбата й за освобождаване от разноски по делото от внасянето на адвокатско възнаграждение за особен представител. В частта му, с която срокът за внасяне на определената сума за особен представител е удължен с три седмици, определението не подлежи на обжалване и е влязло в сила. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на направените искания.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да постанови обжалваното определение, съдът е установил правилно фактите: С разпореждане от 28.04.2015 г. ищцата е била освободена от заплащането на държавна такса, но не и от заплащането на разноски по делото.

Обсъдени са доказателствата, установяващи семейното и имотното състояние на ищцата – тя е в трудоспособна възраст – 25 години, работи на минимална работна заплата, притежава 4/6 ид.ч. от недвижим имот, живее в процесния имот, не е омъжена, не страда от хронични заболявания.

Правилно е приложена т.6 от ТР № 6/2013 г. на ОСГК съобразно което възнаграждението за особен представител няма характер на разноски, обезпечаващи доказателствата в процеса и е винаги дължимо. С оглед на това, няма правна възможност страната да бъде освободена от заплащането на това възнаграждение.

Изложени са и съображения относно размера на адвокатското възнаграждение, определено въз основа на цената на иска, респ. данъчната оценка на имота.

Следователно, постановеното определение – в обжалваната му част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, още повече, че след постановяването му страната е внесла определената от съда сума.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 30/1.02.2016 г. по гр.д.№ 49/2015 г. на Окръжен съд-Търговище в обжалваната му част. В необжалваната му част определението е влязло в сила.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.