ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№248

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   12.04.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 181/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Частна жалба вх.№ 30892/15.10.2015 год е подадена от адв. К.С. като пълномощник на ищците по гр.д. № 210/2014 год на ВРС срещу неконкретизирано определение по в.гр.д. № 2515/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о. От съдържанието на частната жалба може да се направи извод, че се обжалва определение № 3160/09.09.2015 год, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 26016/27.08.2015 год срещу определение № 7639/24.06.2015 год по гр.д. № 210/2014 год на ВРС за разделяне на предявените искове по чл. 26 от ЗЗД и чл. 124 от ГПК в отделни производства.

В постъпилия отговор от „Г. Ф.” ООД и Е.Ч.Я. се излагат доводи за недопустимост на частната жалба поради просрочие, евентуално за нейната неоснователност, с искане за оставянето й без уважение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че определението, с което е оставена без разглеждане частната жалба подлежи на обжалване на осн. чл. 274 ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от ГПК. Приемайки обратното, съдът не е изпратил препис от него на страните, поради което следва да се приеме, че частната жалба не е просрочена.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С обжалваното определение Окръжен съд Варна, действайки като въззивна инстанция, се е произнесъл по частна жалба срещу определение на първоинстанционния Варненски районен съд, с което производството по исковете е било разделено. Това определение не попада в категориите съдебни актове, подлежащи на обжалване по смисъла на чл. 274 ал. 1 от ГПК. С него не се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито обжалваемостта му е предвидена в друга законова разпоредба. Ето защо, като е оставил частната жалба без разглеждане, съдът е постановил законосъобразно и правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3160/09.09.2015 год, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 26016/27.08.2015 год срещу определение № 7639/24.06.2015 год по гр.д. № 210/2014 год на ВРС за разделяне на предявените искове по чл. 26 от ЗЗД и чл. 124 от ГПК в отделни производства.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.