ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№263

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  03.05.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 181/2017 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Х.Б.Б. и С.Б.Б. чрез процесуалния им представител адв. В.А. срещу определение № 510/23.02.2017 год по в.ч.гр.д. № 2193/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молбата, съдържаща се в частна касационна жалба вх№ 1925/23.01.2017 год с искане за възстановяване на срока за обжалване на Определение № 3074/19.12.2016 год по ч.гр.д. № 2193/2016 год на ВОС. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на Окръжен съд Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на касационната частна жалба.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В подадената касационна частна жалба вх.№ 1925/23.01.2017 год срещу определение № 3074/19.12.2016 год по в.ч.гр.д. № 2193/2016 год на ВОС е инкорпорирано искане за възстановяване на пропуснат срок за обжалване на осн. чл. 64 ал.2 от ГПК. Като основания за пропускането на срока за обжалване се сочат следните причини: съобщението за изготвяне на обжалваното определение е връчено на 09.01.2017 год на 09.01.2017 год по време, когато процесуалният представител на жалбоподателите адв. А. е ползвала платен годишен отпуск, както и поради лошите метеорологични условия и обявено бедствено положение за периода на срока за обжалване.

От доказателствата по делото се установява, че съобщението за изготвеното определение № 3074/19.12.2016 год по в.ч.гр.д. № 2193/2016 год на ВОС е връчено на 09.01.2017 год. Съгласно чл. 51 ал.1 предл.2 от ГПК връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. Съобщението е получено от М. С. – сътрудник в кантората на адв. А., следователно редът за уведомяване е спазен. Адресът на адвокатската кантора е посочен като съдебен адрес в самата частна жалба, поради което съдът е процедирал правилно, като е изпратил съобщението именно на него. Наред с това, ползването на отпуск от адвоката не е внезапно и непредвидимо обстоятелство, което да служи като оправдание за пропускането на срока за обжалване.

Неоснователно е и второто оплакване, че срокът е пропуснат поради лоши метеорологични условия и обявено бедствено положение. Както се установява от представените извадки от съобщения в медиите, такова е било обявено частично за община Аксаково за период от 06.01.2017 до 19.01.2017 год, но не и за територията на гр.Варна, където се намира кантората на адвоката, а също и сградата на Окръжния съд. Лошите метеорологични условия в областта не са съставлявали пречка за подаване на жалбата в канцеларията на съда или по пощата.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението, с което е оставено без уважение искането за възстановяване на срока за обжалване, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 510/23.02.2017 год по в.ч.гр.д. № 2193/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молбата, съдържаща се в частна касационна жалба вх№ 1925/23.01.2017 год с искане за възстановяване на срока за обжалване на Определение № 3074/19.12.2016 год по ч.гр.д. № 2193/2016 год на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 ГПК

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.