Р Е Ш Е Н И Е

76

гр.Варна, 19. 06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на шести юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:          ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                                  МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на прокурор Илия Николов и секретаря В. Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№181/18г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр.София, представлявана от председателя П. Г. Д., чрез процесуалния представител Д.С.-ст. инспектор в ТД на КПКОНПИ-Варна против решение №273/19.02.2018г., постано -вено по гр.д.№2606/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отхвърлено мотивираното искане на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество против С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, гр. Търговище, „М. и син“ЕООД, гр.Търговище и „Траминер“ООД, гр.Търговище за отнемане на имущество на стойност 930 594 лв., както следва:

от С.П.М. и Н.С.М., на основание чл. 10, вр. с чл. 4, aл.1 от ЗОПДИППД /отм./

1) 4/5  ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.3513.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и с означение на имота по предходен нотариален акт: поземлен имот № 575, с площ 502 кв.м. съгласно актуална скица, а по предходен нотариален акт с площ от 500 кв.м. по плана на 26 микрорайон на гр. Варна, при граници по скица: ПИ №№ 10135.3513.187, 10135.3513.133, 10135.3513.134, 10135.3513.125, 10135.3513.123 и 10135.3513.119, и при граници по предходен нотариален акт: бул.„Цар Освободител", ПИ пл. № 436, ПИ пл. № 442 и ПИ пл. № 547,

2) Нива с площ 11,237 дка, трета категория в местността „Съра Баир", съставляваща имот № 008074 по плана за земеразделяне на с. Дългач, общ. Търговище, обл. Търговище, при граници за имота: № 008148 - нива на „ЛВК-56" ЕООД, № 008073 - нива на А. Е. П., № 008075 - нива на А. Д. И., № 000175 - полски път, № 008152 - нива на С. Й. С.в, № 008151 - нива на И. Т. С., № 008150 - нива на С. С. С., № 008149 - нива на „ЛВК-56" ЕООД,

3) Лек автомобил Ауди А6, per. № Т 6776 XT, дата на регистрация 24.01.2008 г., рама № WAUZZZ4F25N014246, двигател № ВМК011655, придобит с договор от 24.01.2008 г.  от С.П.М. и Н.С.М., на основание чл. 10, във вр.чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./

4) сумата в размер на 6 780 лева, получена от продажбата на недвижимия имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим № 185/19.06.2007г., том II, дело 268/2007г., рег.№ 3740/2007г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, том XXII, per. № 19181, дело № 2067 от 11.12.2012 г. от С.П.М., на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./

От С.П.М., на основание чл.10, вр. чл.4, aл.2 от ЗОПДИППД /отм./

1) сумата в размер на 2 500 лева, получена от продажбата на 25 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях в „Елвикс" ООД, ЕИК 148127738, собственост на С.П.М.,

2) сумата в размер на 2 500 лева, представляваща равностойността на 25 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях в „Елвикс" ООД, ЕИК 148127738, собственост на С.П.М.;

3) сумата в размер на 5 000 лева, получена от продажбата на 50 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях в „Мускат" ЕООД, ЕИК 125580996, собственост на С.П.М.;

4) сумата в размер на 5 000 лева, получена от продажбата на 50 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях в „ Дани Ауто 2009" ЕООД, ЕИК 125580971, собственост на С.П.М.;

от „М. И СИНОВЕ" ЕООД, на основание чл.6, във вр. чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД /отм.

1) жилищна сграда № 5 в гр. Варна, ж.к. „Бриз", адм. адрес: гр.Варна, бул. „Княз Борис I" № 121, изградена в недвижим имот, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола" № 117, представляващ имот с идентификатор 10135.2563.373, с площ 2932 кв.м. по кадастрална карта, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект - комплекс, със стар идентификатор 92, кв. 50, при съседи: имоти №№ 10135.2563.538, 10135.2563.251, 10135.2563.374, 10135.2563.247, 10135.2563.372, съгласно кадастралната карта, а съгласно документ за собственост, представляваш УПИ VI-92 по плана на 21 микрорайон на гр. Варна по скица, а съгласно предходен документ за собственост, представляващ имот № 2086 в 21 микрорайон на гр. Варна, с площ на имота, съгласно документ за собственост от 3100 кв.м., а по скица с площ 2944,98 кв.м., при граници съгласно документ за собственост: от север - частен двор пл. № 2492, от юг - магистрала, запад - имот № 2103, изток - път, паркинг, които обекти представляват: апартамент № В-М-11, находящ се на четвърти етаж, вх. В, а съгласно документ за собственост на четвърти и пети етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.373.5.83, състоящ се от две нива с обща площ 138,44 кв.м., както следва: за частта, попадаща на четвърти жилищен етаж - първо ниво - площта е в размер на 75,07 кв.м., а за частта, попадаща на трети жилищен етаж площта е 63,37 кв.м., състоящ се от: първо ниво: входно антре, дневна с кухненски бокс, перално, тоалет, стълбище за второ ниво и тераса и за второ ниво: дневна, спалня, дрешник и баня-тоалет, при граници съгласно кадастрална карта съседни самостоятелни обекти на първо ниво №: на същия етаж: 10135.2563.373.5.82, 10135.2563.373.5.84, под обекта: 10135.2563.373.5.75, над обекта -няма, и за второ ниво: на същия етаж: 10135.2563.373.5.90, 10135.2563.373.5.91, под обекта - няма, над обекта - няма, и граници съгласно документ за собственост: за първо ниво: стълбищна клетка, апартамент № В-10 и апартамент № В - 12 и двор, и за второ ниво: стълбищна клетка, апартамент № В -13, двор, апартамент № В-14 и двор, както и принадлежащия към апартамента склад-изба № В-11 с площ 1,43 кв.м., находящ се на партер, при граници: рампа, маневрено хале, коридор, склад № В - 12, както и 1,9757 % ид.ч. от общите части сградата, равняващи се на 18,73 кв.м., както и 1,9757 % ид.ч. от правото на строеж върху недвижимия имот, върху който е изградена сградата или общо площта на апартамент № В-М-11 възлиза на 157,15 кв.м.

2) товарен автомобил МАН 8.163 ЛЦ, per. № Т 0977 XT, дата на per. 18.09.2000 г., рама WMAL20ZZZ1Y067410, двигател 0589524536Р371, придобит на 18.01.2008 г.,

3) товарен автомобил Пежо Боксер, per. № Т 7581 XT, дата на per. 13.01.2000г., придобит на 19.03.2008 г., рама VF3233L4215592215, двигател без номер;

4) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6731 XT, дата на per. 03.07.2007г., придобит на 06.02.2008 г. рама VF3GC9HWC96258772, двигател 10Л3793012481,

5) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6792 XT, дата на per. 02.06.2006 г., придобит на 01.02.2008 г. рама VF3GBWJYB96183474, двигател 10DXFR6144429,

6) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6733 XT, дата на per. 02.03.2006 г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GBWJYB96184857, двигател 10DXFR6145350,

7) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6730 XT, дата на per. 30.05.2006 г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GBWJYB96199498, двигател 10DXFR6161826,

8) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6725 XT, дата на per. 30.05.2006г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GBWJYB96199499, двигател 10DXFR6161821,

9) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6728 XT, дата на per. 01.02.2007 г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GCWJYB96236246, двигател 10DXFR6192859,

10) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6726 XT, дата на per. 01.02.2007г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GCWJYB96236245, двигател 10DXR6192863,

11) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6734 XT, дата на per. 01.02.2007г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GCWJYB96236244, двигател 10DXR6192954;

12) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6729 XT, дата на per. 09.02.2008г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GCWJYB95251747, двигател 10DXGE6005205,

13) товарен автомобил Пежо Партнер, per. № Т 6732 XT, дата на per. 09.02.2007г., придобит на 01.02.2008 г., рама VF3GCWJYB95252060, двигател 10DXGE6005204;

14) сумата в размер на 235 000 лeвa, получена от продажбата на недвижим имот, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 12, том I, per. № 1010, дело № 6 от 24.01.2008г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба № 13, том III, per. № 11917, дело № 371 от 02.11.2012г.;

от „М. И СИН" ЕООД, на основание чл. 6, във вр.чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./

1) нива с площ от 34,977 дка в местността „Бадемова градина", в землището на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представляваща имот № 060128, ЕКАТТЕ 00084, пета категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 060127, имот № 001157, имот № 060094 - полски път, имот № 001297 и

от „ТРАМИНЕР" ООД, на основание чл.6, вр.чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./,

1) Урегулиран поземлен имот № І-9 с площ 1366 кв.м., в с. Коларово, общ. Харманли, обл. Хасково, заедно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгърната площ от 110 кв.м., стопанска постройка с площ от 15 кв.м. и стопанска постройка с площ от 21 кв.м., при граници за имота: от запад и север - улици, от изток – собствен УПИ ІІ-9 и У ПИ от юг - УПИ IV-10 и У ПИ III-10,

2) Урегулиран поземлен имот № ІІ-9 с площ 1121 кв.м., незастроен, в с. Коларово, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: от север и изток - улици, от юг - УПИ IV-10 и от запад - собствен УПИ І-9,

3) Нива № 264032, шеста категория, с площ 3,998 дка, в местността „Каяджик" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имоти № 264029 – нива на наследниците на Г. П. Б., № 000798 - дере, № 264033 - полски път и № 264031 - нива на „Траминер" ООД,

4) Нива № 242002, шеста категория, с площ 2,998 дка, в местността „Идерне Олу" в землището на с. Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имоти № 000182 – полски път, № 242018 - нива на наследниците на И. Д. В., № 242003 – нива на наследниците на Д. К. Г. и № 242004 - нива на наследниците на Т. П. М.,

5) Нива № 251006, шеста категория, с площ 5,005 дка, в местността „Дядо Пеев Суват" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имоти № 251015 – полски път, № 251004 - нива на Я. Д. Т., № 000797 - дере и № 251007 - нива на наследниците на И. Г. Д.,

6) нива № 251003, шеста категория, с площ 5,099 дка, в местността „Дядо Пеев Суват" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 000803 – пасище с храсти на общината, незаявена, имот № 251001 - нива на Т. К. М., имот № 251015 - Полски път на общ. незаявена, имот № 251005 - нива на наследниците на Г. М. Н.,

7) Нива № 264005, шеста категория, с площ 10,091 дка, в местността „Каяджик" вземлището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 264006 – нива на наследниците на Х. П. Д., № 264004 - нива на наследниците на Д. П. Д., имот № 264002 - нива на „Траминер" ООД, имот № 264007 - нива на „Траминер" ООД, имот № 264046 - полски път на Общината, имот № 264007 - нива на А. С. Т.,

8) Нива № 254046, шеста категория, с площ 7,464 дка, в местността „Циганския гьол" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 254048 – нива на наследниците на Д. Г. М., имот № 254045 - нива на наследниците на Г. И. С., имот № 254044 - полски път на Общината, незаявена, имот № 254047 - нива на наследниците на И. Г. С., имот № 254049 - нива на наследниците на Т. П. М.,

9) Нива № 264009 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 7,299 дка, в местността „Каяджик", при граници: имот № 264011 – нива на наследниците на К. П. Ж., имот № 000189 - полски път на общината, незаявена, имот № 264006 - нива на наследниците на Х. П. Д., имот № 264008 - нива на наследниците на Д. С. Т., имот № 264010 - нива на наследниците на Д. И. К.,

10) Нива № 281040 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, пета категория, с площ 1,000 дка, в местността „Саръ Мише", при граници: имот № 281028 – нива на наследниците на Т. В. Д., имот № 281029 — нива на наследниците на Г. Д. М., имот № 281041 - нива на М. И. Х., имот № 281043 – полски път на общината, незаявена, имот № 281039 - нива на П. Д. М.;

11) Нива № 242017 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 7,004 дка, в местността „Идерне Олу", при граници: имот № 000874 – полски път на община, незаявена, имот № 242016 - нива на наследниците на А. К. И., имот № 242020 - полски път на стоп. от общината, имот № 242019 - нива на наследниците на П. И. Х.,

12) Нива № 275004 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 3,099 дка, в местността „Саръ Мише", при граници: имот № 00914 – полски път на Община Харманли, имот № 275002 - нива на И. С. И., имот № 275003 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 275015 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 275005 - нива на М. Д. К.,

13) Нива № 252005 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста  категория с площ 3,992 дка, в местността „Ати Олу", при граници: имот № 252002 - нива на наследниците на Р. А. С., имот № 252004 - нива на наследниците на С. А. С., имот № 252006 - полски път на общинска незаявена, имот № 000804 – пасище с храсти на общинска незаявена,

14) Нива № 275008 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 4,600 дка, в местността „Саръ Мише", при граници: имот № 000914 – полски път на община Харманли, имот № 275007 - нива на А. Х. С., имот № 275017 - лозе на „Агро Алфа" ООД, имот № 275018 - нива на К. Г. М., имот № 275009 - нива на „Агро Алфа" ООД,

15) Нива № 254036 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 3,797 дка, в местността „Циганския гьол", при граници: имот № 254241 – нива на „Траминер" ООД, имот № 254240 - нива на „Траминер" ООД, имот № 254100 - полски път на община Харманли, имот № 000090 - полски път на община Харманли, имот № 254034 - нива на Х. И.Д., имот № 254037 - нива на наследниците на Г. С. И.,

16) Нива № 241019 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 1,402 дка, в местността „Кара Кютюклука", при граници: имот № 241015 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 241020 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 241023 - нива на наследниците на В. К. Х., имот № 241006 - полски път на община Харманли, имот № 241018 - нива на наследниците на Д. С. И.,

17) Нива № 065014 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 3,501 дка, в местността „Дълдърмата", при граници: имот № 065100 – полски път на община Харманли, имот № 065012 - нива на наследниците на Г. М. Н., имот № 065015 - нива на М. Г. М., имот № 065016 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

18) Нива № 270002 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 5,505 дка, в местността „Саръ Чеир", при граници: имот № 270001 – нива на К.Г. П., имот № 000199 - полски път на община Харманли, имот № 270003 - нива на наследниците на Я. Д. К., имот № 270016 - нива на наследниците на Д. И. Б.,

19) Нива № 274029 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,200 дка, в местността „Саръ Чеир", при граници: имот № 274022 – полски път на община Харманли, имот № 274028 - нива на наследниците на П. М. П., имот № 274031 - нива на „Саманджъ" ЕООД, имот № 274030 - нива на М. И. Д.,

20) Нива № 225021 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 1,249 дка, в местността „Идернеолу", при граници: имот № 000185, полски път на общинска незаявена, имот № 225005 - изоставена нива на стоп. от общината, имот № 224014 – полски път на общинска незаявена, имот № 225006 - изоставена нива на наследниците на К. Г. В.,

21) Нива № 241012 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 3,702 дка, в местността „Кара Кютюклука", при граници: имот № 241014 - нива на наследниците на И. Д. И., имот № 241011 - нива на Х. И. Д., имот № 241008 - нива на наследниците на П. Г. М., имот № 241003 - полски път на община Харманли, имот № 241015 - нива на А. С. Т.,

22) Нива № 254061 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 9,808 дка, в местността „Циганския гьол", при граници: имот № 000189 - полски път на община Харманли, имот № 254064 - нива на наследниците на Д. Д. В., имот № 254062 - нива на Г. В. Г., имот № 254060 - нива на наследниците на П. Т. Б., имот № 254059 - нива на Р. Т. Г.,

23) Нива № 255006 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 4,000 дка, в м-стта „Кюмюрлука", при граници: имот № 255007 - нива на наследниците на Д. К. Г., имот № 000678 - дере на община Харманли, имот № 255004 – полски път на община Харманли, имот № 255003 - нива на П. В. Ж., имот № 255005 - нива на „Траминер" ООД,

24) Нива № 254059 с площ 18,002 дка, шеста категория, в местността „Циганския гьол" в землището на с. Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 254060 - нива на наследниците на П. Т. Б., имот № 254080 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 254056 - нива на „Траминер" ООД, имот № 254057 - нива на „Траминер" ООД, имот № 000189 - полски път на община Харманли, имот № 254061 – нива на наследниците на М. Д. А.,

25) Нива № 226040 с. Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 1,356 дка, в местността „Чифитка", при граници: имот № 226015 - изоставена нива на стоп. от общината, имот № 226014 - полски път на общинска незаявена, имот № 226017 – изоставена нива на наследниците на К. М. Х.,

26) Нива № 229008 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 1,811 дка, в местността „Аланжата", при граници: имот № 229010 - нива на наследниците на В. М. Д., имот № 229007 - полски път на стоп. от общината, имот № 229027 - полски път на общинска незаявена, имот № 229009 - нива на Т. Г. М.,

27) Нива № 262050 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 1,000 дка, в местността „Кюмюрлука", при граници: имот № 262025 - полски път на стоп. от общината, имот № 000197 - полски път на общинска незаявена, имот № 000200 – полски път на общинска незаявена, имот № 262019 - пасище, мера на стоп. от общината,

28) Нива № 265009 с.Браница, общ.Харманли, обл.Хасково, шеста категория, с площ 3,299 дка, в м-стта „Ати Олу", при граници: имот № 265010 - нива на Т. Г. М., имот № 265013 - полски път на общинска незаявена, имот № 000798 - дере на общинска незаявена, имот № 265008 - нива на Х. К. С.,

29) Нива № 275018 с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,993 дка, в местността „Саръ Мише", при граници: имот № 275009 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 275008 - нива на наследниците на М. Д. И., имот № 275017 – лозе на „Агро Алфа" ООД, имот № 000874 - полски път на община Харманли, имот № 275019 — нива на Т. Г. М.,

30) Нива № 278042 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, пета категория, с площ 0,653 дка, в местността „Саръ Мише", при граници: имот № 000934 - вътрешна река на МОСВ, имот № 278026 - полски път на общинска незаявена, имот № 278041 - нива на наследниците на Т. П. М.,

31) Нива № 021001 с.Браница, общ.Харманли, обл.Хасково, шеста категория, с площ1,085 дка, в местността „Хаджиев кладенец", при граници: имот № 021003 - лозе на наследниците на К. К. Б., имот № 021005 - нива на наследниците на Т. В. Д., имот № 021002 - нива на наследниците на Г. Г. И., имот № 210050 - полски път на общинска незаявена,

32) Лозе № 021007 с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,559 дка, в местността „Хаджиев кладенец", при граници: имот № 210050 - полски път на община Харманли, имот № 021009 - лозе на „Саманджъ" ЕООД, имот № 021008 - лозе на М. Д. М., имот № 210050 - полски път на община Харманли, имот № 021006 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

33) Нива № 172006, шеста категория, с площ 18,306 дка, в местността „Теке Чеир" в землището на с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 172007 – нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 172005 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 172002 – нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 172001 - нива на И. В. Ж., имот № 000619 – дере на община Харманли, имот № 000621 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗЗ, имот № 172011 - полски път на община Харманли, имот № 172008 - нива на наследниците на И. К. К.,

34) Нива № 251009 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,998 дка, в местността „Дядо Пеев Суват", при граници: имот № 251015- полски път на общинска незаявена, имот № 251007 - дере на наследниците на И. Г. Д., имот № 000797 - дере на общинска незаявена, имот № 251019 - изоставена нива на наследниците на Я.Д. К.,

35) Нива № 254002 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,301 дка, в местността „Циганския гьол", при граници: имот № 000735 др. изк. Водн.пл. на общинска незаявена, имот № 254001 - нива на наследниците на Г. П. Б., имот № 000090 - полски път на общинска незаявена, имот № 254003 – нива на Ж. Г. Ж.,

36) Нива № 264004 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,002 дка, в местността „Каяджик", при граници: имот № 264006 – нива на наследниците на Х. П. Д., имот № 000189 - полски път на общинска незаявена, имот № 264002 - нива на К. Г. М., имот № 264005 - нива на С. И. С.,

37) нива № 275011 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 4,802 дка, в местността м-стта „Саръ Мише", при граници: имот № 000914 - полски път на общинска незаявена, имот № 275010 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 275021 - нива на наследниците на Б. С. В., имот № 275012 – лозе на „Агро Алфа" ООД,

38) Нива № 225004 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,998 дка, в местността „Идернеолу", при граници: имот № 224014 – полски път на общинска незаявена, имот № 225003 - изоставена нива на наследниците на И. Г. В., имот № 000185 - полски път на общинска незаявена, имот № 225006 - изоставена нива на наследниците на К. Г. В.,

39) Нива № 264010 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 3,295 дка, в местността „Каяджик", при граници: имот № 264011 – нива на наследниците на К. П. Ж., имот № 264009 - нива на „Траминер" ООД, имот № 264008 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 264009 - полски път на община Харманли, имот № 264012 - нива на наследниците на И. Д. В.,

40) Нива № 087003 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 2,000 дка, в местността „Инжакьой", при граници: имот № 087002 – нива на наследниците на П. Д. П., имот № 087018 - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 088001 - ливада на наследниците на М. Г. М., имот № 088002 - ливада на наследниците на С. К. С., имот № 087005 - нива на „Саманджъ" ЕООД, имот № 087004 - нива на наследниците на Г. С. И.,

41) Нива № 229020 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 14,493 дка, в местността „Аланжата" при граници: имот № 000220 – полски път на община Харманли, имот № 229022 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 000820 - дере на община Харманли, имот № 229019 - нива на „Саманджъ" ЕООД,

42) Нива № 283013, шеста категория, с площ 4,994 дка, в местността „Асмалъка" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 283287 – полски път на стоп. от общината, имот № 283017 - полски път на общинска незаявена, имот № 283014 - нива на наследниците на И. Г. И., имот № 283066 - нива на С. К. Т., имот № 283065 - нива на наследниците на Д. Д. Д., имот № 283012 - нива на наследниците на И. Д. Т.,

43) Нива с площ от 1,015 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл.Хасково, шеста категория, в местността „Алана", парцел 2 от масив 13, съставляваща имот № 013002, при граници: имот№ 013001 - нива на К. Г. П., имот № 013033 - полски път на общинска незаявена, имот № 013003 - нива на стоп. от общината, имот № 013012 - нива на наследниците на П. Т. Б.,

44) Нива с площ от 2,003 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Белите камъни", парцел 4 от масив 71, съставляваща имот № 071004, при граници: имот № 071003 - нива на наследниците на Д. С. О., имот № 071002 - нива на наследниците на Д. К. Х., имот №071001, нива на наследниците на Г. С. И., имот № 071114 - полски път на община Харманли, имот № 071005 - нива на „Агровенчър норт уест" ООД,

45) Нива с площ от 6,896 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „При бахчите", парцел 3 от масив 188, съставляваща имот № 188003, при граници: имот № 188004 - нива на „Саманджъ" ЕООД, имот № 188010 - изоставена нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 000141 - полски път на община Харманли, имот № 188005 - нива на наследниците на Х. П. Д.,

46) Нива с площ от 3,002 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Килника", парцел 9 от масив 194, съставляваща имот№ 194009, при граници: имот№ 194002-нива на „Агро Алфа" ООД, имот№ 194013 — нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000155 - полски път на община Харманли, имот на наследниците на Г. Д. Г.,

47) Нива с площ от 7,702 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Кечу Кашла", парцел 7 от масив 200, съставляваща имот № 200007, при граници:имот № 200003 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 200004 – нива на Д. Д. В. и др., имот № 000957 - полски път на община Харманли, имот № 200008 - полски път на община Харманли, имот № 200006 - нива на наследниците на Х. П. М.,

48) Изоставена нива с площ от 1,800 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Чифитка", парцел , от масив 210, съставляващи имот № 210001, при граници: имот № 000167 - полски път на общинска незаявена, имот № 000125 - полски път на общинска незаявена, имот № 210007 – полски път на общинска незаявена, имот № 210002 - изоставена нива на наследниците на Х. Н. П.,

49) Нива с площ от 4,296 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Чакалови чеири", парцел 3 от масив 222, съставляваща имот № 222003, при граници: имот № 222010 - полски път на община Харманли, имот № 222004 - нива на наследниците на Д. Г. М., имот № 222009 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 222002 - нива на наследниците на К. Б. У.,

50) Нива с площ от 13,299 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория в местността „Аланжата", парцел 7 от масив 230, съставляваща имот № 230007, при граници: имот № 230020 - полски път на община Харманли, имот № 230008 - нива на наследниците на И. П. Д., имот № 230009 - нива на И. П. Д., имот № 229030 - полски път на община Харманли, имот № 000888 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 230006 - нива на „Агро Алфа" ООД,

51) Нива с площ от 2,997 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл.Хасково, шеста категория, в местността „Лозята", парцел 7 от масив 246, съставляваща имот № 246007, при граници: имот № 000185 - полски път на общинска незаявена, имот № 246008 - нива на К.Г. П., имот № 000810 - дере на общинска незаявена,

52) Нива с площ от 4,999 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Дядо Пеев суват", парцел 10 от масив 251, съставляваща имот № 251010, при граници: имот № 251011 - нива на Г. Д. Г., имот № 000803 - пасище с храсти на общинска незаявена, имот № 251008 - нива на наследниците на Д. Г. В., имот № 251015 - полски път на общинска незаявена,

53) Нива с площ от 9,501 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Ати Олу", парцел 7 от масив 265, съставляваща имот № 265007, при граници: имот № 000798 - дере на общинска незаявена, имот № 265006-нива на наследниците на Х. Н. П., имот № 000874 - полски път на общинска незаявена, имот № 265008 - нива на Х. К. С.,

54) Нива с площ от 2,101 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, пета категория, в местността „Саръ Мише", парцел 14 от масив 278, съставляваща имот № 278014, при граници: имот № 278021 - нива на наследниците на Х. Т. О., имот№ 278022 - лозе на наследниците на Д. Д. В., имот № 278015 -лозе на Д. Д. В. и др., имот № 278101 - полски път на община Харманли, имот № 278013 - лозе на наследниците на Т. Х. О.,

55) Нива с площ 3,097 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Гяур дере", парцел 18 от масив 74, съставляваща имот № 074018, при граници: имот № 074019 - нива на наследниците на В. Д. Ж., имот № 074020 - нива на Г. Д. Г., имот № 074083 - полски пот на стоп. от общината, имот № 074016 - нива на наследниците на Д. В. В., имот № 074015 – нива на Д. Х. Т., имот № 074017 - нива на наследниците на К. Д. И.,

56) Ливада с площ от 1,599 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Гяур дере", парцел 33 от масив 77, съставляваща имот № 077033, при граници: имот № 000358 - полски път на общинска незаявена, имот № 077034 - ливада на наследниците на Т.К. Т., имот № 074083 - полски път на стоп. от общината, имот № 077032 - ливада на наследниците на Д. Г. М.,

57) Изоставена нива с площ от 9,304 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Инжякьой", парцел 20 от масив 82, съставляваща имот № 082020, при граници: имот № 082011 - изоставена нива на ДПФ, имот № 082327 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 082004 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 082081 - полски път на община Харманли, имот № 082003 - нива на „Саманджъ" ЕООД,

58) Нива с площ от 3,301 дка в землището на с. Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Узунски чеири", парцел 12 от масив 127, съставляваща имот № 127012, при граници: имот № 127103 - полски път на община Харманли, имот № 127100 - полски път на община Харманли, имот № 127007 - нива на М.Х. П., имот № 127011 - нива на „Агро Алфа" ООД,

59) Нива с площ от 3,802 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „При село", парцел 6 от масив 162, съставляваща имот № 162006, при граници: имот № 161011 - полски път на община Харманли, имот № 162007 - нива на Х. К. С., имот № 000589 - ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 162005 - нива на „Окош консулт" ЕООД,

60) Нива с площ от 3,499 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл.Хасково, шеста категория, в местността „Текечеир", парцел 10 от масив 171, съставляваща имот № 171010, при граници: имот № 171011 - нива на наследниците на И. Д. В., имот № 171176 - пасище, мера на стоп. от общината, имот № 000123 - полски път на общинска незаявена, имот № 171009 - нива на наследниците на К. Г. И.,

61) Нива с площ от 5,000 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Големия камък", парцел 16 от масив 182, съставляваща имот № 182016, при граници: имот № 182022 - полски път на общинска незаявена, имот № 182015 - нива на наследниците на И. Д. В., имот № 000148 - полски път на общинска незаявена, имот № 182017 - нива на стоп. от общината,

62) Нива с площ от 3,601 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „При село", парцел 13 от масив 185, съставляваща имот № 185013, при граници: имот № 185533 -нива на стоп. от общината, имот№ 185014- нива на наследниците на И. Д. В., имот № 185050 - полски път на общинска незаявена, имот № 185012 - нива на Х. И. Д.,

63) Нива с площ от 7,200 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Бекирово дере", парцел 16 от масив 199, съставляваща имот № 199016, при граници: имот № 199021 - нива на наследниците на К. Я. Д., имот № 199020 — нива на наследниците на И. Д. В., имот № 198029 - полски път на община Харманли, имот № 199014 - нива на „Окош консулт" ЕООД, имот № 199017 - изоставена нива на наследниците на Х. В. Т., имот № 199018 - изоставена нива на П. В. Ж., имот № 199019 - нива на наследниците на Ж. П. М.,

64) Нива с площ от 0,802 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Дядо Жеково клад", парцел 22 от масив 204, съставляваща имот № 204022, при граници: имот № 000737 - дере на община Харманли, имот № 041002 - пасище с храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 204024 – изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000178 - полски път на община Харманли, имот № 204031 - нива на Я. М. Т.,

65) Нива с площ от 1,205 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Чакалови чеири", парцел 2 от масив 221, съставляваща имот № 221002, при граници: имот № 221003 - изоставена нива на „Саманджъ" ЕООД, имот № 000698 - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 221015 - нива на наследниците на Б. С. В., имот № 000163 - полски път на община Харманли, имот № 221001 - изоставена нива на наследниците на И. Д. К.,

66) Нива с площ от 4,398 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Идернеолу", парцел 1 от масив 225, съставляваща имот № 225001, при граници: имот № 000185 - полски път на общинска незаявена, имот № 225002 - нива на наследниците на Д. В. В., имот № 225954 - полски път на общинска незаявена, имот № 225050 - изоставена нива на стоп. от общината,

67) Нива с площ от 11,198 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Цигански гьол", парцел 64 от масив 254,съставляваща имот № 254064, при граници: имот № 000189 - полски път на община Харманли, имот № 254067 - нива на наследниците на И. Д. В., имот № 000792 - пасище, мера по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 254065 - нива на „Траминер" ООД, имот № 254063 - нива на „Траминер" ООД, имот № 254062 - нива на Г. В. Г., имот № 254061 - нива на „Траминер" ООД,

68) Нива с площ от 8,301 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Каяджик", парцел 13 от масив 264, съставляваща имот№ 264013, при граници: имот № 264014 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 000189 – полски път на община Харманли, имот № 264011 - нива на наследниците на К. П. Ж., имот № 264040 — нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

69) Нива с площ от 2,096 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Ата олу", парцел 10 от масив 266, съставляваща имот № 266010, при граници: имот № 266011 - нива на наследниците на Г. П. Б., имот № 266012 - нива на наследниците на Т. К. Т., имот № 000874 – полски път на общинска незаявена, имот № 266008 - нива на наследниците на И. Д. В., имот № 266009 - нива на наследниците на П. Д. П.,

 70) Нива с площ от 1,856 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Алана", парцел 11 от масив 13, съставляваща имот № 013011, при граници: имот № 013012 - нива на наследниците на П. Т. Б., имот № 013003 - нива на стоп. от общината, имот № 013010 - нива на стоп. от общината, имот № 189012 - полски път на общинска незаявена,

71) Нива с площ от 0,510 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Алана", парцел 32 от масив 13, съставляваща имот № 013032, при граници: имот № 013656 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 522001 - залесена територия на наследниците на И. Г. И., имот № 522002 – залесена територия на МЗГ-ДЛ, имот № 000155 - полски път на община Харманли,

72) Нива с площ от 0,901 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Белите камъни", парцел 7 от масив 71, съставляваща имот № 071007, при граници: имот № 071018 - нива на наследниците на М. Г. М., имот № 071017 - нива на наследниците на П. И. Ж., имот № 071032 - полски път на общинска незаявена, имот № 071005 - нива на наследниците на Д. И. К., имот № 071008 - нива на стоп. от общината,

73) Изоставена нива с площ от 6,804 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Язовира", парцел 20 от масив 146, съставляваща имот № 146020, при граници: имот № 146023 - изоставена нива на наследниците на Ж. К. Д., имот № 146053 - полски път на общинска незаявена, имот № 146021 - нива на наследниците на Г. П. Б., имот № 000120 - полски път на общинска незаявена, имот № 146035 - изоставена нива на наследниците на В. Д. Ж.,

74) Нива с площ от 0,621 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Аланжата", парцел 18 от масив 230, съставляваща имот № 230018, при граници: имот № 230020 - полски път на общинска незаявена, имот № 290019 - нива на наследниците на Я. Д. К., имот № 000820 - дере на общинска незаявена, имот № 230017 - изоставена нива на наследниците на Т. Х. О.,

75) Нива с площ от 7,084 дка в землището на с.Браница, общ.Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Циганския гьол", парцел 60 от масив 254, съставляваща имот № 254060, при граници: имот № 254100 - полски път на община Харманли, имот № 254058 - нива на наследниците на С. К. С., имот № 254061 - нива на наследниците на М. Д. А., имот № 24062 - нива на Г. В. Г.,

76) Нива с площ от 10,303 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, 7,213 дка шеста категория и 3,090 - девета категория, в местността „Саръ Мише", парцел 24 от масив 275, съставляваща имот № 275024, при граници: имот № 275023 – нива на наследниците на Т.Х. О., имот № 000874 - полски път на общинска незаявена, имот № 275025 - нива на наследниците на М. Х. М., имот № 275013 - нива на Х. К. С.,

77) Нива с площ от 0,798 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Таши ери", парцел 40 от масив 280, съставляваща имот № 280040, при граници: имот № 280066 - изоставена нива на С. К. Т., имот № 280039 - изоставена нива на М. М. М., имот № 280035 - полски път на стоп. от общината, имот № 280041 - изоставена нива на наследниците на Г. М. М.,

78) Изоставена нива с площ от 3,259 дка в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, в местността „Кюмурлука", парцел 8 от масив 305, съставляваща имот № 305008, при граници: имот № 305005 - изоставена нива на наследниците на И.Т. Н., имот № 305009 - изоставена нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 305011 - полски път на община Харманли, имот № 305007 -  изоставена нива на наследниците на П. Г. М.,

79) Нива № 282024, шеста категория, с площ 3,200 дка, в местността „Асмалъка" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 282031 – нива на Р.П. Д., имот № 282006 - полски път на община Харманли, имот № 282025 - нива на „Агро Алфа" ООД, имот № 264805 - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имотът е образуван от имот № 282005,

80) Нива № 254048, шеста категория, с площ 8,701 дка, в местността „Циганския гьол" в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, при граници: имот № 254051 – полски път на община Харманли, имот № 254100 - полски път на община Харманли, имот № 254045 - нива на наследниците на Г. И. С., имот № 254046 - нива на „Траминер" ООД, имот № 254049 - нива на наследниците на Т. П. М.,

81) Нива № 257006 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 13,499 дка, в местността „Чакъла", при граници: имот № 000890 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 257005 - нива на „Окош консулт" ЕООД и др., имот № 000114 - полски път на община Харманли, имот № 257007 - нива на наследниците на И. Д. В.,

82) Нива № 257008 в землището на с.Браница, общ. Харманли, обл. Хасково, шеста категория, с площ 45,095 дка, в местността „Чакъла", при граници: имот № 257007 - нива на наследниците на И. Д. В., имот № 000114 - полски път на община Харманли, имот № 000890 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ., на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./,

както и КОНПИ осъдена да заплати: 1/ на С.П.М. сумата от  4 057, 65 лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК; 2/ на Н.С.М. сумата от  3 250 лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК; 3/ на „М. и синове“ЕООД сумата от 9 500 лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК; 4/ на „М. и син“ЕООД сумата от 1 000лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК; 5/ на „Траминер“ООД сумата от 3 000лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно поради на нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което подаденото искане бъде уважено.Претендират се разноски.

Въззиваемите С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ЕООД и „Траминер“ООД в депозирания чрез процесу -алните им представители адв.П.Г. и адв.Н.К. отговор по жалбата в срока по чл.263, ал.1 от ГПК и в хода на производството поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното решение да бъде потвърдено.

 Представителят на Апелативна прокуратура-Варна поддържа становище за основателност на подадената жалба.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Подадено е мотивирано искане по чл.28 от ЗОПДИППД /отм./ от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /от 23.01.2018г. с наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-долу Комисията/ против С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ЕООД и „Траминер“ООД за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.В искането и в уточняващата молба към същото от 10.10.2016г. се излага, че ответниците С.П.М. и Н.С.М. са сключили с протокол от 05.08.2015г. по НОХД №245/15г. по описа на Специализиран наказателен съд гр.София споразумение, с което са признати за виновни и им е наложено наказание за извършени от тях престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК, чл.234, ал.2, т.2 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК и по чл.244, ал.1, пр.3 и ал.2, вр. чл.243, ал.2, т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, от които престъплението по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД/отм./ и престъплението по чл.244, ал.1, пр.3 и ал.2, вр. чл.243, ал.2, т.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК попадащо в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД/отм./. Проверяваният от Комисията период, определен в мотивираното искане за налагане на обезпечителни мерки, съобразен с чл.11 от ЗОПДИППД/отм./, е от 05.06. 1992г. до 30.09.2013г./датата на внасяне на мотивираното искане за налагане на обезпечителни мерки/, но в съответствие с разрешенията, дадени в ТР №7/14г. на ОСГК на ВКС, а именно, че конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиване на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, то се твърди, че релевантният период в настоящия случай е 01.05.2007г./началото на престъпната дейност/ до 30.09.2013г.В проверявания период ответниците съпрузи и контролираните от С.М. дружества „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ ЕООД и „Траминер“ООД придобили имущество на значителна стойност, а именно движимо и недвижимо имущество, придобито по възмезден начин, част от което тяхна собственост към настоящия момент, а друга отчуждена.Икономическият анализ показал, че през релевантния период 01.05.2007г.-30.09.2013г. ответниците са извършили разходи в много по-голям размер, а именно 775 940, 85лв. от реали - зираните приходи от законоустановени източници от 522 540, 49лв.Придобитото имущество е на стойност 685 511, 78лв., представляващо имущество на значителна стойност по см. на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, за придобиването на което проверяваните лица не са разполагали със законни източници на средства.Налице е косвена връзка между престъпните деяния, за които Матееви са признати за виновни със споразумението, ползващо се със силата на осъдителна присъда, и претендираното имущество с оглед вида и характера на престъпленията, времето на извършването ми, липсата на приходи със законен източник, размера на разхо -дите на Матееви за живот, издръжка и придобиване на имущество.Предвид горното и на отнемане подлежи придобитото в релевантния период имущество, за което липсват данни за законни източници на доходите за придобиването му, като същевременно е налице косвена връзка между посочените престъпни деяния на ответниците М. и придобиването на същото имущество в този период. Претендират се за отнемане посочените в искането недвижими имоти, л.а. и т.а., както и суми, получени от продажбите на придобито и отчуждено в периода иму -щество, с цена на иска 928 739лв.По искане на ищеца с протоколно определение от 05.05.2017г. на осн. чл. 214, ал.1 от ГПК е допуснато изменение в размера на предявения иск от 928 739лв. на 930 594лв.Така, предвид първоначално претен -дираната за отнемане сума от С. и Н. М. на осн. чл.10, вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ в размер на 5 015лв., получена от продажбата на недвижим имот, придобит от тях с н.а.№ 185/19.06.2007г. и отчужден с н.а.№182/11.12.2012г., за който от СТЕ от 05.10.2016г. на в.л.Д.Сивкова се установява, че действителната пазарна цена на недвижимия имот към 11.12.2012г. възлиза на 6 870лв.    

Ответниците С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ЕООД и „Траминер“ООД в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорват искането като неоснователно като поддържат, че придобитото процесно имущество е чрез средства, имащи изцяло законен произход и нямащи нито пряка, нито косвена връзка с престъпната дейност на С. и Н. М., установена с цитираното спора -зумение.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр.осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Началната фаза на производството пред КУИППД е започнала въз основа на уведомление от ВКП до ТД на КУИППД гр.София с вх.№56/10.03.2011г. за образу -вани наказателни производства против С.П.М. и Н.С.М., привлечени като обвиняеми, съответно с постановление от 22.02.2011г. и постановление от 22.02.2011г., за престъпления, попадащи в предметния обхват на чл.3, ал.1, т.15 и т.21 от ЗОПДИППД/отм./.Уведомлението е изпратено по компетен -тност от ТД на КУИППД гр.София на ТД на КУИППД гр.Варна, постъпило с вх.№ 2376/26.04.2011г. за С.М. и от ТД на КУИППД гр.София на ТД на КУИППД гр. Велико Търново, постъпило с вх.№2963/26.04.2011г. за Н.М..

С решение №201/12.06.2012г. на КОНПИ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Н.С.М..

С решение №32/06.02.2013г. на КОНПИ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу С.П.М..Според решението с протокол №ТД 04-505/ 12.07.2011г. в ТД Варна е образувана проверка по преписка № 2376/26.04.2011г.С решение на КУИППД №208/07.06.2012г. на осн. чл.15, ал.2, изр.3 от ЗОПДИППД /отм./  срокът на проверката е продължен с три месеца.

С решение №350/30.10.2013г. и решение №351/30.10.2013г. КОНПИ е взела решения по чл.13, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД /отм./ за внасяне на мотивирани искания за допускане обезпечения на бъдещите й искове против С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ЕООД, „Траминер“ООД /и други лица, против които впоследствие иск не е предявен/.

С решение №396/07.09.2015г. и решение №397/07.09.2015г. КОНПИ е взела решения по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД /отм./ за внасяне на мотивирани иска - ния за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност против С.П.М., Н.С.М., „М. и синове“ЕООД, „М. и син“ЕООД и „Траминер“ООД.

ЗОПДИППД /отм./ регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.Уредено е като единно производство, но се осъществява в относително обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две пред съда, съответно производството по обезпечаване на бъдещия иск и исковото производство по искането с пр.осн. чл.28 от ЗОПДИППД /отм./.Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.3, изр.1 и чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ производството по този закон се образува с изрично решение на Комисията, което не подлежи на връчване и е необжалваемо.Разпоредите на чл.21 и чл.22, ал.1, изр.1 от ЗОПДИППД /отм./ уреждат реда за сезиране на Комисията, а именно от органите на досъдебното производство, уведомяващи незабавно директорите на съответните териториални дирекции за всеки случай на започнало наказателно преследване за престъпление по чл.3, ал.1.Съответният директор изготвя доклад до Комисията за постъпилото уведомление и въз основа на този доклад Комисията прави мотивирано и подкрепено с доказателства искане за налагане на обезпечителни мерки.Изготвянето на подобно мотивирано и подкрепено с доказателства искане предполага териториалните органи по чл.12, ал.11 от ЗОПДИППД /отм./ вече да са издирили и установили имуществото на проверяваното лице, върху което да бъдат наложени съответните обезпечителни мерки, както и вече да са събрали доказателства по този закон.Това от своя страна може да стане при вече упражнени правомощия по чл.15-20 от ЗОПДИППД /отм./ от териториалните органи на Комисията за извършване на проверка.От изложеното следва, че началната дата на производството пред Комисията е не датата на решението по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД/отм./ за образуване на производство, а датата на постъпване на уведомлението по чл.21 от ЗОПДИППД /отм./ при съответния териториален директор.Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ проверката по този закон не може да продължи повече от 10 месеца, като по изключение Комисията има право еднократно да продължи този срок с три месеца.Мнозинството от настоящия състав споделя становището, изразено в решение №323/2017г. от 18.01.2018г., постановено по гр.д.№5291/16г. по описа на ВКС, ІV гр.о., че самата формулировка на тази правна норма относно срока за извършване на проверката, налага извод, че този срок е преклузивен.Този извод следва и от трайно установената практика на ЕСПЧ по приложението на чл.6 от ЕКЗПЧОС и чл.1 от Допълнителен протокол №1 към нея, съгласно която константна практика, всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /в този смисъл - и решение №13/13.10.2012 г. по конст.дело №6/2012 г. на КС/.Ако се приеме, че срокът за проверката по чл. чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ не е преклузивен, а инструктивен, то би се стигнало до нарушение на критериите на законоустано -веност и пропорционалност, тъй като териториалните органи на Комисията по чл.12, ал.11 от ЗОПДИППД/отм./ биха могли неограничено във времето да осъщес -твяват разширените си правомощия по чл.15-20 от ЗОПДИППД/отм./ и неограничено във времето - извън законоустановения разумен срок да въздействат неблагоприятно по този начин в правната сфера на проверяваното лице и на останалите лица, срещу които може да се води иска, и те да търпят съществени ограничения, без произнасяне по същество от самата Комисия.Поради това, принципите за законоустановеност и пропорционалност не биха били нарушени, само ако в рамките на срока по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./  Комисията извърши преценка дали в резултат на проверката са установени законоустановените предпоставки (основания) за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и в резултат на тази преценка да вземе решение по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД/отм./.Само в този случай производството по ЗОПДИППД/отм./ би могло да се развива законосъобразно и нормално - първоначално пред Комисията до влизане в сила на евентуална осъдителна присъда срещу проверяваното лице, а след това и в неговата съдебна фаза на исковия процес.Когато, обаче в рамките на този срок Комисията не е взела решение за водене на иска по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, то не само проверката, но и производството по ЗОПДИППД/отм./ като цяло приключват с изтичане на този срок, т.к. правомощията на Комисията и на нейните органи са вече преклудирани, вкл. преклудирано е и материалното право на Държавата за отнемане на имуществото.В настоящия случай уведомленията до ТД на КУИППД гр.Варна и ТД на КУИППД гр.Велико Търново са постъпили на 26.04.2011г.Решенията по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД/отм./ за образуване на производство са взети, съответно на 12.06.2012г. и 06.02.2013г., а решенията по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД/отм./ за внасяне на мотивирано искане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ са взети на 07.09. 2015г., т.е. много след изтичане на преклузивния срок по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ и при вече преклудирани правомощия на Комисията и преклудирано материално право на Държавата.Предвид горното и постановеното от ВОС обжалвано решение се явява недопустимо и подлежи на обезсилване, а производствата по делата на прекратяване.

На осн. чл.78, ал.4 от ГПК на ответниците по иска следва да се присъдят сторените от тях разноски в производството.Те са представили доказателства за направени такива само пред първа инстанция, представляващи адв.възнаграждения, заплатени от всеки от тях съгласно представените договори за правна защита и съдействие от 20.12.2017г. и 15.01.2018г. и доказателства за изплащането им по банков път, както и разноски за в.л., сторени от С.М..Направено е възражение за прекомерност на претендираните възнаграждения от насрещната страна, което с оглед минималното предвидено възнаграждение в чл.7, ал.2 от Наредба №1/04г. на ВАдвС съобразно материалния интерес на искането спрямо всеки от ответниците е неоснователно

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

ОБЕЗСИЛВА решение №273/19.02.2018г., постановено по гр.д.№2606/15г. по описа на ВОС, гр.о., и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2606/15г. по описа на ВОС, гр.о. и производството по в.гр.д.№181/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на С.П.М., ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 4 057, 65 лв., на осн. чл.78, ал. 4 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на Н.С.М., ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 3 250лв., на основание чл.78, ал. 4 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на „М. и синове“ ЕООД, ЕИК 125553344, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.“С. Куцаров“ №14, ап.9, сумата от 9 500 лв. на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на „М. и син“ ЕООД, ЕИК 125551293, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.“С. Куцаров“№14, ап.9, сумата от  1 000 лв., на осн. чл.78, ал. 4 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски”№112, да заплати на „Траминер“ ООД, ЕИК 125550654, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. “29 януари“№8, сумата от 3 000лв., на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.

Решението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                         ЧЛЕНОВЕ:


                               ОСОБЕНО МНЕНИЕ по в.гр.д.№181/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

            Поддържам становището, че срокът, уреден в чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./, по своя характер не е преклузивен, съответно вземането на решение от КОНПИ /от 23.01.2018г. с наименование КПКОНПИ и по-надолу наричана Комисията/ по чл.13, ал.1 т.1 от ЗОПДИППД/отм./ за образуване на производство по този закон, както и последващите й актове по чл.13, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД/отм./ за вземане на решение за внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки и по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД/отм./ за внасяне в съда на мотивирано искане за  отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, взети след изтичане на посочения срок, не са актове, постановени при преклудирани правомощия на Комисията, съответно и преклудирано материално право на Държавата да отнеме незаконно придобито имущество.Преклузивните срокове нямат обща уредба и тяхното разграничаване в случаите, когато не е изрично указани какви са дадени срокове, следва да се извършва въз основа на характерните за преклузивните срокове признаци, като най-съществените от тях са, че водят до прекратяване на субективното право, настъпва автоматично и независимо от упражняването му, започват да текат от момента на възникването му, прилагат се служебно и др.В повечето случаи от формулировката на дадена норма може да се установи характера на срока - напр. чл.33, ал.2 от ЗС, чл.227, ал.3 от ЗЗД, чл.67, чл.69 и чл.73 от СК, уредените в процесуалните закони срокове за обжалване и др.Нормата на чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ уреждат времетра -енето на проверката на Комисията по чл.15-20 от този закон, без уреждане на изрични последици от неспазването му.Допреди постановяването на решение № 323/2017г. от 18.01.2018г. по гр.д.№5291/16г. по описа на ВКС, ІV гр.о., константната практика на ВКС по въпроса за характера на срока по чл.15, ал.2 от този закон и съответно последиците от неспазването му, както и за характера на срока по чл.27, ал.1 и ал.2  от последващия ЗОПДНПИ/отм./ е приемала, че този срок е инструк -тивен, предвиден, за да не се накърняват гражданските права на проверяваните лица, извън необходимото преди искането да бъде внесено в съда, а не за да се преклудира процесуалното или да се погаси материалното права на Държавата да отнеме имущество, придобито от престъпна дейност.Предвид инструктивния харак -тер на срока и неспазването му не преклудира предвидената в закона възможност -та на Комисията да инициира производство по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./.Неспаз -ването на тези инструктивни срокове за проверка от адм.орган, каквато е Комисия - та, по идентичен начин, както ако съдът не спази даден инструктивен срок-напр. чл.235, ал.5 от ГПК, не прави незаконосъобразен акта на адм.орган, съответно на съда, а е основание за ангажиране на друг вид отговорност /напр. по чл.2а от ЗОДОВ за незаконосъобразно бездействие на длъжностно лице от КПКОНПИ, което е довело до накърняване правата на проверяваното лице и причинило му вреди, или по чл.2б от ЗОДОВ за съда при нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, или евент. на дисциплинарна отговорност/. Така тълкувайки характера на срока по чл.15, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./, считам, че вземането в настоящия случай от Комисията на решение по чл.13, ал.1, т.3 от закона след изтичане на този срок не води до недопустимост на исковото производство, предвид което обжалваното решение не подлежи на обезсилване, а искът следва да се разгледа по същество.

                                                                                             М.Маринова