О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

233/10.04.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10 04.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№181/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от Р.Б.А. чрез процесуалния й представител адв. Д. С. против определение №97/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№17488/18.05. 2018г., подадена от длъжника Р.Б.А. против разпореждане от 11.04.2018г./съгласно уточнителна молба, рег.№8000/21.12.2018г./, издадено от ЧСИ Л.Т. с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, по изп.д.№ 20117370402310, с което е била върната като просрочена жалба с вх.№5017/ 13.02.2018г., подадена от жалбоподателката против постановление за възлагане от 15.01.2018г., както и е оставена без уважение частна жалба вх.№17488/18.05. 2018г., подадена от длъжника Р.Б.А. против разпореждане от 13.03.2018г., издадено от ЧСИ Л.Тасева с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, по изп.д.№20117370402310, с което е била върната като просроче -на жалба вх.№8956/13.03.2018г., подадена от жалбоподателката против постанов -ление за възлагане от 15.01.2018г.В жалбата се твърди, че определението е непра- вилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде  отменено и делото да бъде върнато на ДОС за разглеждането му от друг състав, който да се произнесе по жалбата след като изиска и се запознае с материалите по цялото изп.дело.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС е образувано по подаде -ната от Р.Б.А. жалба вх.№17488/18.05.2018г./по описа на ЧСИ, изпратена по пощата на 16.05.2018г./, против действие на ЧСИ по изп.д.№2011737 0402310 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич. Първоначално депозираната жалба пред ЧСИ /приложена на л.12 от делото на ДОС/ се е състояла само от първа страница, несъдържаща искане към съда и подпис на страната, но видно от титулната й част и от изложението след него е, че страната е посочила, че обжалва разпореждане на ЧСИ от 13.03.2018г. за връщане на подадената от нея жалба вх.№8956/13.03.2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г., за което разпореждане страната е била уведомена със съобщение с изх.№13407/12.04.2018г., получено на 09.05. 2018г.Така и на плика, с който е била изпратена жалбата, е посочено, че съдържа жалба против разпореждане от 13.03.2018г.След оставяне на така депозираната частна жалба без движение от ПЧСИ с разпореждане от 18.05.2018г. с дадени указания за отстраняване на нередовностите й, вкл. да се представи жалбата в цялост и да се подпише, с молба вх.№21114/15.06.2018г. Р.А., изпълня -вайки дадените й указания, е представила жалбата си в цялост/макар и посочвайки в молбата, че представя в цялост жалба вх.№8956/.На представената с молбата жалба в цялост ЧСИ е поставил същия входящ номер, а именно вх.№17488/18. 05.2018г.Видно от съдържанието на депозираната с молбата от 15.06.2018г. жалба е, че макар и да е посочено в титулната й част, че се обжалва разпореждане от 13.03.2018г., то в съдържанието е посочено, че се обжалва разпореждане на ПЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на подадената от Р.А. жалба вх.№5017/13.02. 2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г., за което разпореждане страната е била уведомена със съобщение с изх.№13409/12. 04.2018г., получено на 09.05.2018г.

Предвид неяснотата досежно обжалвания акт на ЧСИ от ДОС са дадени указа -ния на страната да уточни акта на ЧСИ, който се обжалва с жалба вх. №17488/18. 05.2018г.С уточняваща молба рег.№8000/21.12.2018г./депозирана в рамките на дадения срок/ Р.А. чрез процесуалния си представител Д.С. е посо -чила, че с цитираната жалба се обжалва както разпореждането на ЧСИ от 13.03. 2018г., така и това от 11.04.2018г.  

С обжалваното пред настоящата инстанция определение №97/04.02.2019г., пос - тановено по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС, съдът е приел, че частната жалба в частта й против разпореждането от 13.03.2018г. е неоснователна, т.к. подадената от Р.А. жалба вх.№8956/13.03.2018г. против постановление за възлагане от 15.01.2018г. е депозирана извън преклузивния срок за обжалване/съобщението за изготвено постановление за възлагане е връчено на 06.02.2018г. чрез пълнолетния син на страната/, поради което правилно е била върната от ЧСИ с разпореждането му от 13.03.2018г. като просрочена.Също така е приел, че жалбата в частта й против разпореждането на ЧСИ от 11.04.2018г. е недопустима, т.к. жалба на Р. А. със същия предмет е била вече разгледана по в.гр.д.№355/18г. по описа на ДОС, приключило с влязъл в сила съдебен акт, поради което и производството по втората подадена жалба против същото постановление се явява недопустима, поради което и в тази част жалбата е оставена без разглеждане.  

По жалбата, инициирала производството пред ВАпС, в частта й против опреде -ление №97/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС, в част -та му, с която е оставена без разглеждане частна жалба вх.№17488/18.05.2018г. в частта й против разпореждане от 11.04.2018г.

Видно от представеното в заверен от съдебен служител препис/след изиск -ването му служебно от съда/ от определение №450/26.07.2018г., постановено по в.гр.д.№355/18г. по описа на ДОС, е, че предмет на това производство е била пода- дената от Р.Б.А. жалба вх.№17487/18.05.2018г./по описа на ЧСИ/ против разпореждане на ЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на подадената от Р. А. жалба вх.№5017/13.02.2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г., издадено по изп.д.№20117370402310 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич.За да върне с разпо -реждане от 11.04.2018г. подадената жалба вх.№5017/13.02.2018г. ЧСИ е приел, че страната не е отстранила в дадения срок констатираните от ЧСИ нередовности на жалбата.ДОС е споделил горния извод по изложените в определението съобра -жения, поради което и е оставил без уважение подадената от Р.А. жалба вх.№17487/18.05.2018г.Така постановеното от ДОС определение, доколкото съдът се е произнесъл по същество по подадената от страната жалба и на осн. чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК като необжалваемо е влязло в сила на датата на постановява -нето му - 26.07.2018г., независимо от обстоятелството/служебно известно на съда/, че е било обжалвано от Р. А. пред ВАпС, по жалбата й е било образувано в.ч.гр.д.№553/18г. по описа на ВАпС, гр.о., последното прекратено с определение №677/01.11.2018г. поради недопустимост на жалбата като насочена против непод -лежащ на обжалване съдебен акт, влязло в сила на 25.02.2019г. 

Предвид горното и съдът приема, че подадената от Р.А. жалба вх. №17488/18.05.2018г. в частта й против разпореждането на ЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на жалба вх.№5017/13.02.2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г. се явява втора подадена от страната жалба против едно и също действие /първата е с вх.№17487/18.05.2018г./.Същата е недопусти - ма, т.к. вече е приключило производството с влязъл в сила съдебен акт с произна -сяне по същество по първата подадена от страната жалба против посоченото действие на ЧСИ.С оглед горното и правилно с обжалваното определение в посо -чената му част жалбата е оставена без разглеждане.В тази част определението на ДОС следва да бъде потвърдено.Възраженията на страната за допуснати от ДОС съществени процесуални нарушения при постановяване на определението, т.к. се е произнесъл същият състав, като този постановил първоначално определение от 26. 07.2018г. за прекратяване на делото поради недопустимост на жалбата са неосно -вателни.При прекратяване на производство от съда, приел недопустимост на същото и последващо отменяване на този му акт при инстанционен контрол и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия, първо -началният състав е компетентен да се произнесе по същество на спора.

По жалбата, инициирала производството пред ВАпС, в частта й против опре - деление №97/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС, в частта му, с която е оставена без уважение частна жалба вх.№17488/18.05.2018г. в частта й против разпореждане от 13.03.2018г.

ДОС е разгледал и се е произнесъл по същество по подадената от Р.А. жалба против действие на съдебен изпълнител.На осн. чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК постановеният от него акт е окончателен и не подлежи на обжалване пред насто -ящата инстанция /същият не е прекратителен, нито попада в хипотезите на чл.463, ал.2 от ГПК или чл.521, ал.3 от ГПК/.Предвид горното и подадената от Р.А. частна жалба е недопустима като подадена против неподлежащ на обжалване пред настоящата инстанция съдебен акт, с който съдът се е произнесъл по същество по жалба против действие на съдебен изпълнител и я е оставил без уважение поради направения извод за неоснователността й.В изложения смисъл съдебна практика - определение №63/07.02.2018г. по ч.гр.д.№472/18г. по описа на ВКС, ІV гр.о.; опре -деление №95/25.02.2019г. по ч.гр.д.№147/19г. по описа на ВКС, ІV гр.о. и др.

Предвид изложеното съдът приема, че производството по делото в частта му по жалбата на Р.А. в частта й против определението на ДОС в частта му, с която е оставена без уважение частна жалба вх.№17488/18.05.2018г. в частта й против разпореждането на ЧСИ от 13.03.2018г. следва да бъде прекратено като недопустимо.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №97/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№354/ 18г. по описа на ДОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане частна жалба вх.№17488/18.05.2018г., подадена от длъжника Р.Б.А. в частта й против разпореждане от 11.04.2018г./съгласно уточнителна молба, рег. №8000/21.12.2018г./, издадено от ЧСИ Л.Т. с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, по изп.д.№ 20117370402310, с което е била върната жалба с вх.№5017/13.02.2018г., подадена от жалбоподателката против постановление за възлагане от 15.01.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№181/19г. по описа на ВАпС, гр.о. в частта му по частна жалба вх.№1384/26.02.2019г., подадена от Р.Б.А. в частта й против определение №97/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС, в частта му, с която е оставена без уважение частна жалба вх.№17488/18.05.2018г., подадена от длъжника Р.Б. А.в частта й против разпореждане от 13.03.2018г., издадено от ЧСИ Л.Т. с район на действие ДОС, вписана под №737 на КЧСИ, по изп.д.№20117370402310, с което е била върната като просрочена жалба вх.№8956/13.03.2018г., подадена от жалбоподателката против постановление за възлагане от 15.01.2018г.

 

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: