ОПРЕДЕЛЕНИЕ 226

гр. Варна, 10.04.2014г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                           ИВАН ЛЕЩЕВ

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 182/14г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Д.П.Р. и А.Б.Р. ***, чрез адв. П. С. срещу решение № 44/14.01.2014г., постановено по гражданско дело № 1099 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Варна, с което са отхвърлени предявените от тях против „МАЙТ” ЕООД, гр. Варна искове с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, чл. 92, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД - за обявяване за окончателен Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 14.04.2008г., по силата на който дружеството е поело задължение прехвърли на въззивниците следния недвижим имот: ателие №6 /шест/ Г, с идентификатор 10135.5510.727.4.11, разположено на третия етаж на сградата, секция „Г"„ находяща се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район „Аспарухово", кв. „Галата", местност „Бряста”, ул."Капитан 1-ви ранг Георги Купов"№2-А, състоящо се от коридор, баня-тоалет, две стаи, една тераса, с обща застроена площ 69,41/шестдесет и девет цяло и четиридесет и един/ кв.м., при граници: ателие №5Г, коридор, стълбищна клетка, апартамент №6Г, заедно със съответния процент ид. части от общите части на сградата, равни на 8,79 /осем цяло и седемдесет и девет/ кв.м. ид.ч., при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж -10135.5510.727.4.12, 10135.5510.727.4.10, под обекта 10135.5510.727.4.7 и над обекта - 10135.5510.727.4.15, както и 8,79 кв.м. идеални части от поземления имот с идентификатор №10135.5510.727, върху който е разположена жилищната сграда, целият с площ 3666 /три хиляди шестстотин шестдесет и шест/ кв.м., срещу задълженията, поети приобретателите, посочени в т.І и т.ІІ от Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с нотариална заверка на подписите, рег.№2425 на нотариус Тодор Велев, с район на действие PC Варна с рег.№ 479 на Нотариалната камара, а именно: В деня следващ заверката на този предварителен договор да подпишат без възражения приетото и описано в б.”Г” изменение на ПУП-ПРЗ №80/28.02.2008г. на Главен архитект на Община Варна, както и в тридневен срок от издаване на заповедта на Кмета на общината за неговото одобрение, да подпишат същата отново без възражения; до въвеждането на сградата в експлоатация да не предприемат каквито и да било правни и/или фактически действия срещу „Майт" ЕООД, пряко и/или косвено, имащи за последица контрол върху подробните устройствени планове и/или извършваното строителство за и в имота на „Майт” ЕООД;

за заплащане на сумата от 195 583,00лв.,/левова равностойност на 100 000 евро /дължима съгласно т.V от предварителен договор от 14.04.2008г. с нотариална заверка на подписите от нотариус Тодор Велев, рег.№479 на Нотариалната камара; за заплащане на сумата 71 090,00лв., представляваща обезщетение за забава върху дължимата неустойка, считано от датата на падежа на задължението 02.10.2009 год. до датата на предявяване на иска 03.04.2013 год.; и ищците са осъдени да заплатят на ответника, направените по делото разноски в размер на 6 713,54 лева. Претендира се отмяна на решението и уважаване на предявените претенции като са изложени подробни аргументи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на обжалваното решение. Посочено е освен това, че решението е незаконосъобразно и в частта за разноските - тъй като е налице пълно противоречие между мотивите и диспозитива на същото /относно приетото като дължимо от ответника на ищците заплащане на разноски/; защото ответникът не е представил доказателства за заплащане на сумата от 24000лв. адвокатско възнаграждение и поради това разноски не му се следват.

В предвидения срок е постъпил отговор на въззивната жалба от „Майт” ЕООД, с което последната е оспорена като неоснователна.

В срока за въззивно обжалване на решението е постъпила и „въззивна” жалба от „Майт” ЕООД, с която същото се обжалва решението само в частта му за разноските и се иска в тази част решението да бъде изменено и на дружеството да се присъди пълния размер на направените по делото разноски и сумата от 24000лв. изплатен адвокатски хонорар, в която сума се включва и начисления ДДС. Изложени са подробни аргументи в подкрепа на горното искане.

Срещу тази „въззивна” жалба е депозиран отговор от Д.П.Р. и А.Б.Р. ***, чрез адв. П. С.,  с който същата се оспорва като неоснователна.   

Исканията на въззивниците за отмяна на решението в частта за разноските при посочените пороци – противоречие между мотиви и диспозитив на решението по този въпрос, както и за неправилност на решението в тази му част, и отделно – искането на въззиваемото дружество решението в частта му за разноските да бъде изменено,  настоящият състав на съда квалифицира като искания за изменение на посоченото решение в частта му за разноските /а по преценка на първоинстанционният съд – за поправка на ОФГ/. И тъй като компетентен да се произнесе по такава молба е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ВОС за произнасяне по молбите на всяка една от страните. Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба на Д.П.Р. и А.Б.Р. ***, чрез адв. П. С., ведно с евентуално постъпили жалби против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, които предварително да бъдат надлежно администрирани.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 182/14г. на ВАпС,, ГО и ВРЪЩА делото на ВОС, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на Д.П.Р. и А.Б.Р. ***, чрез адв. П. С. и отделно в жалбата на  „Майт” ЕООД искания за изменение /евентуално поправка на ОФГ/ на решение 44/14.01.2014г., постановено по гражданско дело № 1099 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Варна, в частта му за разноските.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба на Д.П.Р. и А.Б.Р. ***, чрез адв. П. С., ведно с евентуално постъпили жалби против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, които предварително да бъдат надлежно администрирани.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: