Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

95

гр.Варна, 15.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 20.05.2015 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 182/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е въззивно, по жалба от С.И.С. чрез процесуалния му представител адв. П.И.Т. *** срещу решение № 452/19.12.2014 год по гр.д. № 184/2014 год на Окръжен съд Добрич, с което е осъден да заплати на Д.И.Д. сумата от 15000 евро, получена на 22.10.2013 год при начална липса на основание по смисъла на чл. 55 ал.1 пр.1 от ЗЗД, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 19.03.2014 год до окончателното й изплащане, както и разноските по делото в размер на 1235 лв. В частта за неразгледания насрещен иск въззивникът не е искал допълване на първоинстанционното решение.

По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което предявеният иск бъде отхвърлен с присъждане на разноските за двете инстанции, както и да бъдат уважени насрещните искове, предявени като частични и в условия на евентуалност по отношение на главния иск, а именно – за заплащане на сумата 1250 лв като част от 29 337,45 лв, представляваща левовата равностойност на 15000 евро, дадени по договор за заем от 14.03.2013 год, и за сумата 1250 лв – част от общ размер 6 160,86 лв, представляваща левовата равностойност на 3150 евро - договорена лихва.

С молба вх.№ 3169/19.05.2015 год въззиваемият е изразил становище за неоснователност на подадената жалба и моли за потвърждаване на първоинстанционното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявеният иск е с правно осн. чл. 55 ал.1 предл.1 от ЗЗД – за връщане на даденото при начална липса на основание.

В отговора на исковата молба ответникът е репликирал, че е получил сумата в изпълнение на сключен между него и ответника договор за заем. От заключението на съдебно-почерковата експертиза е установено, че представеният договор не е подписан от ищеца, следователно не може да служи като основание за плащане по него. Твърденията на ответника, че е получил сумата от името на брат си, с когото ищецът имал други отношения не са доказани в процеса. Освен че противоречат с тезата за наличие на договор за заем между страните, тези твърдения са ирелевантни, доколкото не сочат на друго основание, поради което ответникът е имал право да получи процесната сума от ищеца.

Претендирайки връщане на платеното без основание, ищецът не е длъжен да установи нищо друго, освен факта на предаване на сумата. Това обстоятелство се доказва от издадения разходен касов ордер с характер на разписка, подписана от ответника като получател на сумата. Твърдението за липса на основание е твърдение за отрицателен факт, който не подлежи на доказване от ищеца. Когато ответникът възрази, че съществува основание да получи даденото, той трябва да докаже какво е то. В случая такова доказване не е осъществено, напротив – представеният договор за заем не носи подписа на ищеца и не поражда за него валидно задължение за връщане на процесната сума.

Настоящата инстанция напълно споделя изводите на първоинстанционния съд за основателност на иска, поради което постановено решение като законосъобразно и правилно следва да бъде потвърдено.

Насрещната страна не е направила искане за разноски за тази инстанция, липсват и доказателства такива да са направени, поради което не следва да се присъждат.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 452/19.12.2014 год по гр.д. № 184/2014 год на Окръжен съд Добрич

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)