ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№258

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  28.04.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 182/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.Я.Х.-Й. срещу разпореждане № 10 364/14.12.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год, с което е върната частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год срещу определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС. По съображения за незаконосаъбразност не определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна.

В постъпилия отговор от Н. Д. Г. чрез адв. П. П. от АК Варна се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същесттво, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС е отменено предходно определение за освобождаване на ищцата от заплащане на държавна такса и е постановено ново, с което молбата й с правно осн. чл. 83 ал.2 от ГПК е оставена без уважение.

Срещу това определение е подадена частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год, която е оставена без движение с разпореждане № 9651/23.11.2016 год. На страната са дадени указания да изправи нередовностите на частната жалба, като формулира конкретно искане към въззивния съд, както и да внесе държавна такса в размер на 15 лв.

От съдържанието на частната жалба, макар и написана саморъчно, се установява, че жалбоподателката е недоволна от обжалваното определение в частта му, с която е оставено без уважение искането й за освобождаване от държавна такса. Изложени са в четири пункта възраженията й срещу изводите на съда и въпреки липсата на изричен петитум става ясно, че тя претендира отмяна на това определение в обжалваната част. Заявила е изрично: „Не съм съгласна с решението да се отмени освобождаването на М.Й. от внасяне на държавна такса, тъй като фактите, довели до това не са съобразени от съда правилно“. Този израз в достатъчна степен дава възможност да се извлече петитум за отмяна на определението в посочената част.  Затова не е налице нередовност по чл. 260 ал.4 от ГПК, която да подлежи на отстраняване.

Втората нередовност, посочена с разпореждането за оставяне на частната жалба без движение, също не е налице. Съгласно определение № 118/28.04.2016 год по ч.гр.д. № 961/2016 год на ВКС на РБ, гражданска колегия, I отделение, след като не е налице окончателно произнасяне относно освобождаването от внасяне на държавна такса, администриращият съд не следва да събира такава, респ. да дава указания в тази насока.

По изложените мотиви разпореждането за връщане на частната жалба следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по нейното администриране.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 10364/14.12.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год, с което е върната частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год срещу определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.