ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

254

 

Гр.Варна,15.04.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 15 април, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 183 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 183/2015 г. е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на М.И.Ц.  против решение № 38/11.02.2015 г. по в.гр.д. № 90/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд в частта му, имаща характер на определение, с която е  прекратено производството по в.гр.д. № 90/2015 г., образувано по жалба вх.№ 14216/25.08.2014 г., подадена на осн. чл. 435, ал.2 от ГПК срещу постановление на ЧСИ с рег.№ 737 по изп.дело № 201373704000030 от дата 30.07.2014 г. за възлагане на недвижим имот с идентификатор  72624.623.4418.1.6, съставляващо действие по насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното решение /определение/ за прекратяване на производството е неправилно – незаконосъобразно и е молила за отмяната му, както и за отмяна на постановлението за възлагане на ЧСИ. Навела е съображения за необоснованост на извода на съда за надлежното й  уведомяване за изпълнението, доколкото в решението не било посочено въз основа на какви доказателства това е било сторено. Навела е оплаквания, че по изпълнителното дело са били налице други недвижими имоти, включително и с търговско предназначение, поради което насочването на изпълнението срещу единственото й жилище било „неудачно и нелогично”.

Взискателят „Юробанк България” АД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за отхвърлянето й.

При данните, че определението на окръжния съд е било съобщено на жалбоподателката на 18.02.2015 г., подадената на 24.02.2015 г. жалба е в срок. Същата изхожда от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в прекратителната му част, имащо характер на определение, като неизгодно за нея, редовна е и допустима, а разгледана по същество жалбата е неоснователна по следите съображения:

Жалбоподателката е длъжник по изпълнителното дело, по което взискателят е насочил изпълнение срещу собствения й жилищен имот. След провеждане на публична продан е обявен купувач, като частният съдебен изпълнител е възложил имота с обжалваното /пред окръжния съд/ постановление за възлагане.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

В случая, М.Ц. е обжалвала насочването на изпълнението, по твърдения за несеквестируемост, на възложения на купувача след провеждане на публичната продан, имот.

В съотвествие с разпоредбата на чл. 436, ал. 1 ГПК, жалбата срещу действието на съдебния изпълнител се подава от страната, която е присъствала, в едноседмичен срок  от извършването му. Първото действие по насочване на изпълнението срещу имота на жалбоподателката е станало с описа му на 19.03.2013 г. /протокола е приложен на л. 272 от преписа на изпълнителното дело/, в който изрично е отбелязано, че М.Ц. е присъствала лично, назначена е била за пазач и е положила подпис на съответното за това място в документа. Затова оплакванията й за ненадлежното й уведомяване за изпълнението са неоснователни. Жалбата й, с твърденията за несеквестируемост на имота, е била подадена на 25.08.2014 г., т.е. много след изтичане на срока, поради което е била просрочена и не е подлежала на разглеждане, в какъвто смисъл съображения е изложил и окръжния съд.

Затова, обжалваното решение /в прекратителната му част с характер на определение/ не страда от визираните в жалбата пороци, правилно е и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 38/11.02.2015 г. по в.гр.д. № 90/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд в частта, имаща характер на определение, с която е  прекратено производството по в.гр.д. № 90/2015 г., образувано по жалба вх.№ 14216/25.08.2014 г., подадена на осн. чл. 435, ал.2 от ГПК срещу постановление на ЧСИ с рег.№ 737 по изп.дело № 201373704000030 от дата 30.07.2014 г. за възлагане на недвижим имот с идентификатор  72624.623.4418.1.6, съставляващо действие по насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: