О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                         

291/28.04.2016г. гр.Варна

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 28 април през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа  докладваното от съдия Юлия Бажлекова ч.гр.д. № 183 по описа на съда  за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 248, ал.3 ГПК. Образувано е по частна жалба на С.Г.В., подадена чрез адв.И.В., срещу определение № 585 от 17.12.2016 г., постановено по в.гр.д. № 608/2015 г. по описа на Окръжен съд -Шумен, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателката за изменение на постановеното по делото решение № 238/03.11.2015 г. в частта му за разноските с присъждането на такива за разликата над присъдените 200лв. до претендираните 780лв., в производството пред ШОС и е оставена без разглеждане молбата, в частта, с която е поискано изменение на решението, в частта с която е отменено постановлението за разноските от 02.06.2015г. на ЧСИ А. Т. и взискателят е осъден да заплати на адв. В. адвокатско възнаграждение в изпълнителното производство в размер на 307,47лв., като недопустима.

В частната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, като е моли за отмяната му и за уважаване на молбата за изменение на решението в частта за разноските, като се уважи искането за присъждане на такива в изпълнителното производство в размер на 3780лв. и за производството пред ШОС за разликата от присъдените 200лв. до претендираните 780лв. Изразява се несъгласие с изводите на окръжния съд за недопустимост и неоснователност на молбата за изменението на решението в частта на разноските по чл. 248 от ГПК.

Претендира за присъждане на разноски и за производството пред настоящата инстанция с присъждането на държавната такса и на адвокатско възнаграждение от 1688,59лв.

Насрещната страна е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата като неоснователна.

Частната жалба срещу определението, в частта с която молбата за изменение на постановеното по делото решение е оставена без разглеждане е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения: С решение № 238/03.11.2015г., постановено по гр.д. № 608/15г., образувано по жалба, подадена от на С.Г.В., ШОС е отменил постановление на ЧСИ по изпълнително дело № 20118770401874, в частта, с която е отказано присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на длъжника, като с решението, съдът е осъдил взискателя да заплати на длъжника разноски за адвокатско възнаграждение в изпълнителното производство в размер на 307,47лв. Предмет на проверка в това производство по чл.435 ГПК е била законосъобразността на действията на ЧСИ в изпълнителното производство, в частност постановлението за разноските.  С постановеното решение, съдът се е произнесъл по жалбата, като е отменил постановлението на ЧСИ и е присъдил на жалбоподателя дължимите разноски в изпълнителното производство. Постановеното в производството по чл.435 ГПК решение е окончателно и не подлежи на инстанционене контрол и преразглеждане и изменение от постановилия го съд, предвид разпоредбите на чл.437 и чл.246 ГПК, поради което молбата за изменение в посочената част е недопустима. Искането за изменение на решението с присъждане на разноски, представляващи адвокатско възнаграждение за изпълнителното производство над определената в решението сума, по същество представлява искане за преразглеждене на делото и постановяване на ново решение, а не за изменение в частта за разноските.

Предвид изложеното обжалваното определение, в частта с която е оставена без разглеждане молбата за изменение на решението в тази част, следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Частната жалба срещу определението, в частта, с която е оставена без уважение молбата с правно основание чл.248 ГПК е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на окръжния съд, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено по следните съображения:

С решение№ 238/03.11.2015г. ШОС е уважил жалбата С.Г.В. срещу действията на частния съдебен изпълнител, изразяващи се в отказ за присъждане на адвокатско възнаграждение на длъжника по прекратеното изпълнително производство, като предвид направеното искане за намаляване на адвокатския хонорар на длъжника в изпълнителното производство, след отмяна на постановлението на ЧСИ, съдът е определил адвокатското възнаграждение. С жалбата си пред окръжния съд, С.Г.В. е претендирала и заплащане на разноските за въззивното производство, представляващи платените държавни такси и адвокатско възнаграждение от 780лв. По последното искане, окръжният съд се е произнесъл с решението, като е присъдил адвокатско възнаграждение в размер на 200лв. В срока по чл. 248, ал.1 от ГПК, жалбоподателят е подал молба за изменение на решението в частта му за разноските, като се присади и сумата от 580 лв. С обжалваното определение, окръжният съд е приел молбата за допустима, но неоснователна и е оставил същата без уважение.

Съгласно разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от ГПК определението за разноските подлежи на обжалване по реда, по който може да се обжалва решението, а видно от разпоредбата на чл. 437, ал.4 от ГПК, постановеното решение по жалба срещу действия на съдебен изпълнител, включително и срещу постановлението на съдебния изпълнител по разноските съгл. чл. 435, ал.2 ГПК, не подлежи на обжалване. Щом решението на окръжния съд по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е необжалваемо, то и определението, с което е оставена без уважение молбата по чл. 248 от ГПК не подлежи на обжалване. Следователно, в тази хипотеза не е предвиден инстанционен контрол на определението по чл. 248 ГПК и частната жалба против него е недопустима. В тази насока са и постановените от ВКС определение № 394 от 13.07.2015 г. на по ч.т.д. № 1389/2015 г., II т.о., ТК; определение № 101 от 06.02.2015 г. по ч.т.д. № 242/2015 г., I т.о., ТК; определение № 31 от 16.02.2015 г. по ч.гр.д. № 473/2015 г., II т.о., с които настоящата инстанция се съобразява.

Предвид изхода от производството, на жалбоподателя не се дължат разноски за настоящото производство.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С.Г.В., подадена чрез адв.И.В., срещу определение № 585 от 17.12.2016г., постановено по в.гр.д. № 608/2015г. по описа  Окръжен съд -Шумен, в частта, с която е оставена без уважение молбата за изменение на постановеното по делото решение № 238/03.11.2015 г., постановено по същото дело,  в частта му за разноските с присъждането на такива за разликата над присъдените 200лв. до претендираните 780лв., в производството пред ШОС и ПРЕКРАТЯВА  производството по настоящото дело в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 585 от 17.12.2016г., постановено по в.гр.д. № 608/2015 г. по описа на Окръжен съд –Шумен, в частта, с която е оставена без разглеждане  молбата на С.Г.В., за изменение на постановеното по делото решение № 238/03.11.2015  г. в частта, с която е отменено постановление от 02.06.2015г. на ЧСИ А. Т. и взискателя по изпълнителното дело е осъден да заплати на адв. И.В. адвокатско възнаграждение в изпълнителното производство в размер на 307лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в частта с която частната жалба е оставена без разглеждане и производството прекратено може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба,  в едноседмичен срок от връчването му.  В останалата част определението не подлежи на обжалване.

      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: