ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №231

 

                                     14.04.2014 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  14 април 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Северина Илиева

         Членове: Маринела Дончева

                                                                     Петя Петрова

 

като разгледа докладваното от с. П. Петрова ч.гр.д. № 184 по описа на Апелативен съд Варна за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 217 ГПК /отм./ вр. чл. 200, ал. 3 ГПК /отм./, и е образувано по частна въззивна жалба с вх.№ 739/03.02.2014 г. на „Александър Велики” ЕООД, с представляващ Е.В.Ю., подадена чрез адв. П.В. ***, против определение № 103 от 16.01.2014 г. постановено по гр.д. № 42/2009 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната въззивната му жалба с вх.№ 7751/20.11.2013 г. против постановеното по същото дело решение № 406/22.10.2013 г.

 Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на определението на окръжния съд и е молил за неговата отмяна. Изложил е, че молбата на адв. В. за продължаване на срока за поправяне на нередовностите в жалбата неправилно не била уважена, при липса на контакт с управителя на дружеството. Навел е възражения и за липса на представителна власт на пълномощниците на насрещната страна след 03.09.2013 г. когато бил прекратен договора за управление на дружеството „ДЕ ЖЕ” ЕООД.

Дружеството „ДЕ ЖЕ” ЕООД е подало писмен отговор, с който е оспорило жалбата и е молило за потвърждаване на обжалваното определение. При липсата на уважителни причини, правилно окръжният съд не уважил молбата на другата страна за повторно продължаване на срока за поправяне на нередовности в жалбата и при констатирано неизпълнение на указанията е върнал жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 214  ГПК /отм./, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С разпореждане от 20.11.2013 г., Добричкият окръжен съд е оставил без движение въззивната жалба на „Александър Велики” ЕООД, подадена чрез пълномощника му адв. П.В., против решение № 406/22.10.2013 г. по гр.д. № 42/2009 г. на ДОС и е дал указания за представяне в едноседмичен срок на доказателства за внесена, по сметка на Варненския апелативен съд, държавна такса от 6 030 лв. Съобщението с указанията, заедно с предупреждение за неблагоприятните последици при неизпълнение на задължението – връщане на жалбата, е било връчено на страната чрез пълномощника му по делото адв. В. на 02.12.2013 г. В последния ден от срока е била подадена молба за продължаването му с още 30 дни, поради невъзможност на адвоката да установи контакт с управителя на дружеството. Молбата е била уважена от съда, който с определение от 12.12.2013 г. е продължил срока за поправяне на жалбата с още 30 дни, считано от определението. Съдът е уведомил адв.  В. за новия срок на 12.12.2013 г. В продължения срок, адв. В. е поискал повторно продължаване на срока за представяне на доказателства за плащането на таксата по въззивната жалба с още 20 дни, поради липса на контакт с управителя на дружеството. Тази молба е била оставена без уважение от съда с определение №29/15.01.2014 г.

В случая не са били налице уважителни причини за ново продължаване на срока. Съдът е продължил веднъж срока за поправяне на нередовности в жалбата и то със срок неколкократно нахвърлящ първоначалния. Този срок е бил достатъчен, за да се изпълнят указанията на съда. Липсата на контакт с управителя на дружеството не съставлява уважителна причина по смисъла на чл.36 ГПК /отм./ при положение, че адвокатът разполага с надлежна представителна власт по делото. В този смисъл оплакванията в частната жалба по отношение на отказа за продължаване на срока са несъстоятелни и не могат да бъдат уважени. Неотносими към разрешавания по делото въпрос са оплакванията на жалбоподателя касаещи представителната власт на адвокатите на другата страна, поради което те не следва да се разглеждат.

Щом указанията на съда за представяне на доказателства за плащане на държавната такса не са били изпълнени в продължения срок, правилно и в съответствие с правомощията си по чл. 200, ал.1, б. „б” ГПК /отм./, окръжният съд е върнал въззивната жалба на подателя й. Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 103 от 16.01.2014 г., постановено по гр.д. № 42/2009 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: