О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

279

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24.04.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№184/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „САЦ-Варна”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя С.Д.И., против определение №347/29.01.2015г., постановено по в.гр.д.№188/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото, е прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложе- ните в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „УниКредит Булбанк”АД, гр.София в подадения пис -мен отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№188/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№7259/19.11.2014г., подадена от „САЦ-Варна”ЕООД против дейст -вие на ЧСИ Николай Георгиев, рег.№716, с район на действие ВОС, по изп. дело №20127160401160: Постановление за възлагане на недвижим имот от 27. 10.2014г., с което е възложен на „Оникстрейд БГ”ООД недвижим имот, нахо -дящ се в гр.Варна, съставляващ имот с идентификатор 10135.4510.836 по КККР на гр.Врана, ведно с изградените в него сграда с идентификатор 10135. 4510.836.1 и сграда с идентификатор 10135.4510.836.2. В жалбата се твърди, че действието е незаконосъобразно, т.к. неправилно съдебният изпълнител, въп -реки, че жалбоподателят има качеството на заложен кредитор на длъжника в изпълнителното производство по силата на договор за особен залог на търгов - ско предприятие от 20.12.2012г. и съответно е присъединен кредитор на осн. чл.459, ал.2 от ГПК, е приел, че подаденото от жалбоподателя наддавателно предложение за участието в публичната продан на гореописания недвижим имот, проведена в периода 16.09.2014г.-16.10.2014г. с обявяване на подадените наддвателните предложения на 17.10.2014г., е невалидно поради непредставя -не на доказателства за внесен задатък.На осн. чл.489 от ГПК жалбоподателят не дължи задатък, предвид което и незаконосъобразно не е бил допуснат до участие в проданта.Така ЧСИ е осуетил възможността да се достигне до максимално възможната продажна цена.Моли постановлението за възлагане да бъде отменено.

Съдът констатира, че с решение №125/27.01.2015г., постановено по в.гр.д. №186/15г. по описа на ВОС, гр.о., влязло в сила на датата на постановяването му, е оставена без уважение подадената от „САЦ-Варна”ЕООД жалба против действие на ЧСИ Н.Георгиев, рег.№716, с район на действие ВОС, по изп.д. № 20127160401160, изразяващи се в Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.10.2014г., с което на „Оникстрейд БГ”ООД е възложен недвижим имот, находящ се в гр.Варна, съставляващ имот с идентификатор 10135.4510. 836 по КККР на гр.Врана, ведно с изградените в него сграда с идентификатор 10135.4510.836.1 и сграда с идентификатор 10135.4510.836.2.В мотивите на решението си съдът е обсъждал посочените в жалбата доводи, идентични с тези, посочени в жалбата, инициирала производството в.гр.д.№188/15г. по описа на ВОС, гр.о.

Против изготвеното от ЧСИ постановление за възлагане на гореописания недвижим имот жалбоподателят е подал в различно време две жалби, всяка от тях администрирана от ЧСИ и изпратена за произнасяне на съда, които са образувани съответно в две отделни производства.След като е постановено влязло в сила решение по една от подадените от „САЦ-Варна” ЕООД жалби против посоченото действие страните са обвързани от него, като производ- ството по другата подадена жалба против същото действие е недопустимо и подлежи на прекратяване.Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че след като ВОС не е приложил нормата на чл.213 от ГПК и не е обединил двете производства, то същият не може да се позове на влязлото в сила решение, постановено по една от подадените жалби.За допустимостта на производст -вото съдът следи служебно.При влязло в сила решение между същите страни и за същото искане-отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот, последващите образувани производства по същото искане подлежат на прекратяване и то независимо от това дали наведените в жалбите твърдения за незаконосъобразност на обжалваното действие на съдебния изпълнител се покриват изцяло или в някаква степен се различават.     

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични изводи с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №347/29.01.2015г., постановено по в.гр.д. №188/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: