О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 286/12.5.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на дванадесети май, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 184 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.Т.С. срещу определение № 719/16.03.2017 г. по гр.д.№ 408/17 г. на Окръжен съд - Варна, с което е оставена без уважение молбата й за освобождаване от заплащане държавна такса и разноски в производството по делото, на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С молба от 21.02.2017 г. ищцата по гр.д.№ 408/17 г. на ВОС е поискала от съда освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски по предявения иск по чл. 5 от ЗЛС.

Въз основа на приложените към молбата писмени доказателства и декларация за имуществено състояние съдът е приел за установено, че молителката е в трудоспособна възраст и няма данни за влошено здравословно състояние, налагащо извънредни разходи. Като  личен асистент на сина си получава доход от 930 лева – над средния за страната, осигуряващ издръжка за нея и за непълнолетния.  Декларирано е притежаването на 1/2 ид.ч. от дворно място в с. Константиново, община Варна с  находящата се в него жилищна сграда, като останалата част е собственост на партньора й и баща на детето – ответник по делото. Същият е в трудоспособна възраст, което му позволява да реализира доход поне в рамките на средния за страната и да издържа семейството си и няма  данни, че той не участва в издръжката, а притежава и лек автомобил с марка BMW.

Съдът е обсъдил и факта, че предвид липсата на фактическа и правна сложност на делото, производство не налага извършване на големи по размер съдебни разноски от страна на ищцата.

Правилен е извода, че не са налице предпоставките на чл. 83, ал. 2 от ГПК за уважаване на молбата на ищцата за освобождаване от заплащане на държавна такса, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 719/16.03.2017 г. по гр.д.№ 408/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.