О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…229/31.03.2016Г.

 

     Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 31.03.2016г. в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                  ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

     като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 185 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството по делото е по реда на чл.407, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Технически университет Варна срещу разпореждане от 29.12.2015г. постановено по гр.д.№1158/2013г. на ВОС, за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение № 1127/09.06.2015г. и определение №3804/04.11.2015г. по гр.д.№ 1158/2013г. по описа на ВОС. В жалбата се излагат подробни оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като се твърди, че постановеното от ВОС решение, въз основа на което е издаден изпълнителен лист не е влязло в сила, тъй като по подадена срещу него въззивна жалба е образувано производство пред ВАпС. Моли за отмяна на разпореждането като незаконосъобразно и обезсилване на издадения изпълнителен лист.

     Министъра на регионалното развитие, чрез юрисконсулт В. К. е изразил становище за основателност на жалбата.

     Насрещната страна по частната жалба- Л.Б. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, по реда на чл.278 ГПК, намира за установено средното от фактическа и правна страна:

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.407 ГПК. Частната жалба изхожда от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№ 1158/2013г. по описа на ВОС е приключило с решение №1127/09.06.2015г., изменено в частта за разноските с определение № 3804/04.11.2015г., с което ищецът по делото- ТУ Варна е осъден да заплати на ответника Л.С.Б. съдебни разноски в размер на 2535лв., на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Постановеното по делото решение е обжалвано от Технически Университет Варна с въззивна жалба вх.№ 21366/06.07.2015г., по която е образувано въззивно гр.д. № 511/2015г., преобразувано във в.гр.д.№ 184/2016г., което не е приключило.

 С разпореждане № 13120/29.12.2015г., ВОС е разпоредил издаване на изпълнителен лист в полза на ответника по делото за сумата от 2535лв., представляваща съдебни разноски, въз основа на №1127/09.06.2015г., изменено в частта за разноските с определение № 3804/04.11.2015г.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Изпълнителен лист се издава единствено за подлежащи на изпълнение вземания, удостоверени с надлежно изпълнително основание – арг. Чл.406 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.404, ал.1 ГПК на принудително изпълнение подлежат влезлите в сила решения и определения на съдилищата, както и осъдителните решения на въззивните съдилища. Невлязлото в сила първоинстанционно решение не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане и в този смисъл същото не представлява изпълнително основание по смисъла на чл.404, ал.1 ГПК. В конкретния случай изпълнителния лист е издаден въз основа на невлязлото в сила решение, което не подлежи на принудително изпълнение.

Предвид изложеното частната жалба е основателна, като обжалваното разпореждане следва да се отмени като незаконосъобразно и се обезсили издадения изпълнителен лист.

Производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК е двуинстанционно, а постановения акт на настоящата инстанция има окончателен характер/ определение №558/26.08.2013г., постановено по ч.т.д.№2654/2013г. на ВКС, второ ТО; определение №2/04.01.2013г. на ВКС по ч.гр.д.№411/2012г. първо ГО/.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане №13120/29.12.2015г., постановено по гр.д.№ 1158/2013г. по описа на ВОС.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист № 564/30.12.2015г., издаден по гр.д. № 1158/2013г. по описа на Варненски окръжен съд, с който е осъден Технически университет Варна, БУЛСТАТ 000083626, представляван от ректора О. А. Ф. да заплати на Л.С.Б., ЕГН ********** сумата от 2535лв., представляваща съдебно деловодни разноски на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: