ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

232

 

Гр.Варна, 14.04.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14.04.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 186 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 186/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на В.П.Д., подадена чрез адв. С.А.Н. от ВАК, против определение № 190/20.01.2014 г., постановено по в.гр.д.№104/2014 г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалбата му с вх.№ 2330/17.12.2013 г. срещу действията на частния съдебен изпълнител С. Я. по изп.дело № 20127190400500, изразяващи се в незаконосъобразно  постановление за възлагане  на имот, представляващ апартамант № 1 в жилищна сграда на ул. „Генерал Столипин” №17 в гр.Варна, както и срещу въвод  във владение в имота на обявения за купувач.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно като е молил за неговата отмяна. Навел е оплаквания, че при данните да му е било съобщено да предаде доброволно владението на имота и предупреждението, че ще се пристъпи към принудителен въвод, неправилно окръжният съд приел, че няма насрочен или извършен въвод. Именно, за да предотврати въвода поискал от съда да постанови спирането му.

Отговори на жалбата не са подадени от насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване определението на окръжния съд и е редовна. Разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник в изпълнителното производство и като такъв той има правото да обжалва действията на съдебния изпълнител, визирани в чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК и чл. 463, ал.1 ГПК. Жалбата, според чл. 436, ал.1 от ГПК, се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала  при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението.

Обжалваното от В.Д. пред окръжния съд действие - постановление за възлагане на недвижим имот от 02.07.2013 г., му е било съобщено на 12.07.2013 г. Жалбата срещу това действие на съдебния изпълнител е била подадена на 17.12.2013 г., т.е. след изтичането на срока и е недопустима, както правилно е приел и окръжния съд.

След възлагането на имота на купувача от публичната продан, длъжникът е бил поканен да предаде владението му доброволно в двуседмичен срок, като е бил предупреден, че в противен случай съдебният изпълнител ще пристъпи към принудителен въвод. Такъв въвод не е бил нито насрочен, нито извършен, поради което е липсвало и действие на съдебния изпълнител, подлежащо на обжалване, съгласно разпоредбите на чл. 435 ГПК. Затова, правилно окръжният съд е приел, че жалбата срещу въвода е недопустима.

Молбата на жалбоподателя за спиране на въвода от окръжния съд е по чл. 438 от ГПК, който гласи, че подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането.  

Спирането на изпълнението в хипотезата на чл. 438 от ГПК служи за обезпечаване на обжалването, като целта е да не се допусне увреждане интересите на жалбоподателя. Така молбата по чл. 438 от ГПК няма самостоятелен характер извън жалбата. Преценката за основателността й предполага предварително обсъждане на допустимостта на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител. Обезпечаването на недопустима жалба чрез спиране на изпълнението би било неоправдано. В случая, жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е недопустима, поради което не са били налице основания за уважаване на молбата по чл. 438 от ГПК и спиране на въвода.

Предвид изложените съображения, обжалваното определение на окръжния съд не страда от посочените в жалбата пороци и като правилно следва да бъде потвърдено изцяло.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 190/20.01.2014 г., постановено по в.гр.д.№104/2014 г. на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: