ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

270/22.04.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 22.04.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 187/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.И.Д. от гр.В.Преслав срещу разпореждане № 339/24-03-2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната частна жалба вх.№ 1207/05.03.2015 год срещу определение № 90/19.02.2015 год по в.гр.д. № 41/2015 год на Окръжен съд Шумен на осн. чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната му жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

С определение № 90/19.02.2015 год по в.гр.д. № 41/2015 год на Окръжен съд Шумен е оставена без разглеждане жалбата на Д.И.Д. в качеството му на длъжник по изпълнението, срещу постановление от 26.08.2014 год по изп.д. № 20138770400357 на ЧСИ Асен Тонев рег.№ 877, с което е обявен купувач на публичната продан.

Срещу това определение е постъпила частна жалба вх.№ 1207/05.03.2015 год от Д.И.Д., която с разпореждане № 274/10.03.2015 год е оставена без движение и на жалбоподателя е даден едноседмичен срок да уточни кой съдебен акт обжалва, както и да посочи в какво се изразява порочността му.

С молба вх.№ 1636/20.03.2015 год жалбоподателят е представил писмени доказателства. Съдът е преценил, че посочените с разпореждането нередовности на частната жалба не са отстранени и върнал същата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че този извод е незаконосъобразен.

Определението, с което съдът оставя без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител подлежи на обжалване и тъкмо това е сторил въззивникът със жалбата си, заведена под № 1207/05.03.2015 год. Тя е подадена в срок и е процесуално допустима. По делото няма постановен друг съдебен акт, освен определение № 90/19.02.2015 год, поради което е очевидно, че именно той е предмет на обжалване и не е било необходимо жалбата да се оставя без движение за изричното му посочване. Макар и непрецизно изразени, в нея се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение. Преценката за тяхната основателност е от компетентността на горестоящия съд, поради което разпореждането, с което жалбата е върната е незаконосъобразно и следва де бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 339/24-03-2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната частна жалба вх.№ 1207/05.03.2015 год срещу определение № 90/19.02.2015 год по в.гр.д. № 41/2015 год на Окръжен съд Шумен на осн. чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.