О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

236/27.04.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 04.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№187/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М.И.М. чрез процесуалния й представител адв. Г.Д., против определение №34/15.01.2018г., постановено по в.гр.д.№18/18г. по описа на ДОС, т.о., с което е оставена без разглеждане подадената от М.И.М. жалба против протокол №1/25.03.2017г. за определяне размера на дължимите от длъжника разноски по изп.д.№20087370400578 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич, както и е прекратено производ -ството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложе -ните в същата подробни  съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемите Т.М.П. и П. Н. П., уведомени, не са депозирали отговори по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№18/18г. по описа на ДОС, т.о. е образувано по жалба вх.№1237/06.04.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от М.И.М. против действие на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№737, с район на действие ОС-Добрич, по изп.дело №20087370400578 - Протокол №1/25.03.2017г. относно определяне на дължими разноски по изпълнителното дело.В жалбата се твърди, че действието е незаконосъобразно, т.к. неправилно са посочени постъпилите по делото суми, съответно от кого същите са били заплатени, както и неправилно са определени разноските по изпълнителното дело, вкл. са начислени недължими такси по ТТРЗЧСИ.Предвид изложеното се претендира протоколът да бъде отменен и съдът да определи, след като изчисли точния размер на дълга и извършените погася -вания, действително дължимите разноски.

Въззиваемите Т.М.П. и П. Н. П., уведомени, не са подали в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20087370400578 е образувано на 27.11.2008г. след изпращане по реда на §3 от ПЗР на ЗЧСИ на изп.д.№2305/05г. по описа на СИС при ДРС. Последното е било образувано въз основа на изпълнителен лист от 20.08.2004г., издаден по ч.гр.д.№1240/04г. по описа на ДРС, с който длъжниците Н.Х.И. в качеството й на кредитополучател и Т.М.П., П.Н.П. и М.И.М. в качеството им на поръчители са осъдени солидарно да заплатят на „ОББ”АД, гр.София посочените в листа суми, дължими по договор за банков кредит от 26.07.2002г.След цедиране на вземането на взискателя в хода на изп.дело с договор за цесия от 13.12.2006г. на цесионера „ЕОС Матрикс”ООД, гр.София и съобщаване на цесията на длъжниците, частният правоприемник е конституиран като взискател с разпореждане на ДСИ от 10.09. 2007г.По искане на новия взискател са извършвани по изп.дело №20087370400578 изп.действия, довели до събиране на част от дължимите по делото суми, а останалата част са събрани след извършени плащания лично от длъжниците Н. Х. И., Т.М.П. и П.Н.П..Дългът към взискателя е бил заплатен и същият е поискал с молба от 20.10.2009г. прекра -тяване на делото.С постановление от 21.10.2009г. на осн. чл.429, ал.1, изр. 1, пр.3 от ГПК и предвид техните молби платилите дълга поръчители Т.М.П. и П. Н. П. като встъпили в правата на удовлетворения кредитор до определени размери са конституирани от ЧСИ като взискатели за посочените в протокола суми и принудителното изпълнение е продължило против длъжниците Н. Х. И. и М.И.М. за тези суми.

С молба от 17.03.2017г. М.М. е поискала от ЧСИ издаване на сметка за дълга с посочване на дължимите от нея и съответно погасени суми по изп.дело.В отговор на молбата е издаден цитираният протокол №1/25.03.2017г., обжалван от страната в срок и в частта си относно определяне на дължимите разноски съставляващ акт на ЧСИ, подлежащ на обжалване на осн. чл.435, ал.2 от ГПК.

С молба от 10.04.2017г. П.П. е поискал на осн. чл.433, ал.1, т.2 от ГПК изп.дело да бъде прекратено по отношение на неговото вземане като се вдигнат всички наложени запори и възбрани за неговото обезпечение, като е издадено съответното постановление от ЧСИ от 10.04.2017г.

С молба от 19.09.2017г. другият взискател Т.П. е поискала изп.дело да бъде прекратено и по отношение на нейното вземане поради удовлетворяването му, като е издадено съответното постановление от ЧСИ от 19.09.2017г.

С разпореждане от 08.12.2017г. ЧСИ, след като е ревизирал протокол №1/25. 03.2017г., приемайки, че отразените в него като дължими суми са били некоректно посочени, и като е взел предвид, че с оглед прекратяване на изп.дело по молби на двамата взискатели разноски от длъжника в рамките на това производство не могат да бъдат търсени, е отменил изцяло протокол за сметка от 25.03.2017г. досежно определения размер на задълженията и възложените в тежест на М.М. такси и разноски.

След издаването на цитираното разпореждане от 08.12.2017г. за страната лип -сва правен интерес от така подадената жалба вх.№1237/06.04.2017г., т.к. ЧСИ сам е отменил/което е и в компетентността му/ атакуваното от страната действие -протокол за определяне на дължими разноски по изп.дело.Предвид липсата на правен интерес от подадената жалба след 08.12.2017г. същата се явява недо -пустима.Предвид нейната недопустимост образуваното по нея производство пред ДОС подлежи на прекратяване.

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ДОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №34/15.01.2018г., постановено по в.гр.д.№18/18г. по описа на ДОС, т.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: