ОПРЕДЕЛЕНИЕ

245

_23_.04.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.04. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.188 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.Б.Д., ЕГН **********, срещу определение № 579/19.02.2014 год. на ОС Варна по гр.д. 3659/2013 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от него молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по исковата молба, образувана в гр.д. 3659/2013 год. с цена на исковете по чл. 49 ЗЗД от 46980,98 лв. и ответник МБАЛ „Св. Анна” Варна. В жалбата се твърди, че въззивникът разполага с не повече от 620 лв. доходи на месец, а от притежаваните от него ид.ч. от недвижими имоти трудно може да се реализира по-голям доход.

От насрещната страна по делото на ОС МБАЛ „Св. Анна” Варна не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове с правно основание чл. 49 ЗЗД за имуществени и неимуществени вреди и обща цена 46980,98 лв., предявени от г-н Д. срещу МБАЛ „Св. Анна Варна”.  С молба от 10.02.2014 год. г-н Д. е направил искане за освобождаване от дължимата д.т. от 1879,24 лв. на осн. чл. 83, ал.2 ГПК поради липса на средства. Представил е и декларация за семейно и имуществено състояние, от която се установява, че той е вдовец, пенсионер. Притежаваното от него имущество е спрян от движение автомобил; ½ ид.ч. от селска къща с двор; ½ ид.ч. от 20 дка земеделски земи. Доходите му са 600 лв. месечна пенсия и 245 лв. годишна рента. През 2010 год. му е присъдено обезщетение за вреди на същото основание в размер на 6000 лв. Представени са доказателства за сериозно сърдечно заболяване и 80% инвалидност. Ищецът-молител е на възраст от 76 години.

С обжалваното определение ОС е отказал да освободи г-н Д. от заплащане на д.т., тъй като е приел, че той има паричен доход и достатъчно имущество да заплати дължимата д.т. 

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това. Дължимата д.т. по настоящото дело е от почти 1880 лв., а доходите на г-н Д. са около 620 лв. месечно. Притежаваното от него недвижимо имущество – ½ ид.ч. от селска къща и ½ ид.ч. от земеделски земи, е в райони, в които реализирането на продажба ще забави реализирането на правото му на защита. Притежаваният от него лек автомобил е негоден и за употреба, и за продажба. Присъденото в полза на г-н Д. обезщетение на същото основание е в размер от 6000 лв., ведно със законната лихва от 19.01.2005 год., но със съдебно решение в сила от 2010 година – сумата не е достатъчно голяма, за да се приеме, че не е правдоподно да бъде похарчена за период от три години и половина. От дрга страна, доходът от 620 лв. на месеца за пенсионер – вдовец и инвалид е на прага на жизнено необходимия минимум за оцеляване, поради което не е достатъчно голям за заплащане на сума от 1880 лв. без сериозни затруднения.

Налице са предпоставките по чл. 83, ал.2 ГПК за признаване по отношение на г-н Д., че в конкретния момент няма средства да заплати дължимата д.т. по делото.

С определението си ВОС е оставил без уважение молба, която ВАпС намира за основателна.

Предвид несъвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, като вместо него се постанови друг, с който молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса по предявените искове по чл. 49 ЗЗД бъде уважена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 579/19.02.2014 год. на ОС Варна по гр.д. 3659/2013 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от Д.Б.Д., ЕГН **********, от гр. Варна на 10.02.2014 г., молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по исковата молба, образувана в гр.д. 3659/2013 год. с цена на исковете по чл. 49 ЗЗД от 46980,98 лв. и ответник МБАЛ „Св. Анна” Варна, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА на осн. чл. 83, ал.2 ГПК Д.Б.Д., ЕГН **********, от гр. Варна, от заплащане на ДЪРЖАВНА ТАКСА в размер на 1879,24 лв. по исковете, предявени от него срещу МБАЛ „Св. Анна- Варна” АД, гр. Варна, по гр. дело № 3659/2013 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: