О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

552

Гр. Варна, 27.08.2015 год.

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на __.08. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА Х.;

   ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ПЕНКА Х.;

като разгледа докладваното от съдията Пенка Х.

 гр.д. № 188 по описа за 2015 год. намира следното:

**********************************************************************

            Постъпила е молба от Р.С.И., въззивна страна, за изменение на постановеното въззивно решение № 94/11.06.2015 год. по гр.д. 188/2015 год. на ВАпС в частта му за разноските, с оглед съобразяване на размера на адвокатския хонорар, претендиран от въззивниците, с минималните размери на адвокатските възнаграждения и тежестта на делото, и намаляване на присъдените разноски поради прекомерност на същия хонорар.

            По повод на молбата е подаден писмен отговор от адв. Г.В., пълномощник на насрещните страни З.Ю.А. и Е.А.М., в който молбата се оспорва като неоснователна. Излага се, че заплатения адвокатски хонорар е дори по-нисък от минималния размер, предвид цената на исковете.

За да се произнесе, съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 248, ал.1 ГПК.

Молбата за изменение на постановеното решение в частта за разноските е подадена в срок, но е неоснователна.

Възражение за намаляване на адвокатския хонорар, претендиран като разноски от въззиваемите, е направено още с въззивната жалба, дори преди искането за присъждане на разноски да е заявено. Искането е било направено своевремнно, но с постановеното решение е оставено без уважение.

Няма основание за преразглеждане на това положение, тъй като по делото са предявени три иска – един главен и два евентуални. Присъдения адвокатски хонорар за защитата на двамата въззиваеми е в минималния по Наредбата размер за всеки от тях, от една страна. От друга страна, делото не е елементарно, а положения по него труд по защитата на въззиваемите не предполага възнаграждение в минимален размер.

Молбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

            Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛЕЛИ :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НА ОСН. чл. 248, ал.1 ГПК молба от Р.С.И., въззивна страна, за изменение на постановеното въззивно решение № 94/11.06.2015 год. по гр.д. 188/2015 год. на ВАпС в частта му за разноските, чрез намаляването им, поради прекомерност размера на адвокатския хонорар, присъден като разноски в полза на въззиваемите за въззивната инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от съобщаването му страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: