О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

238/06.04.2016г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06.04.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№188/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано по подадена частна жалба от И.Д.Г., в качеството й на председател на УС на ЕС с адрес гр.Варна, кв.”Виница”, к-с ”Виниция”, ул.”Св.Константин и Елена” № 40, срещу решение № 2001/02.12.2015г., постановено по в.гр.д.№3179/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане подадената от И.Д.Г., в качеството й на председател на УС на ЕС с адрес гр.Варна, кв.”Виница”, к-с ”Виниция” жалба срещу действията на ЧСИ З. Д. с рег.№ 808, по изпълнително дело № 20158080401178, изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкови сметка на длъжника по изпълнителното дело като недопустима. В жалбата се твърди, че решението в обжалваната част е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се същото да бъде отменено.

насрещната страна- Т.Л.Г., чрез адв. В.Б. е депозирала писмен отговор, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли обжалвания съдебен акт да бъде потвърден като правилен и законосъобразен. Претендира присъждане на направените в производството съдебни разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№3179/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№20400/05.10.2015г., подадена от И.Д.Г., в качеството й на председател на УС на ЕС с адрес гр.Варна, кв.”Виница”, к-с ”Виниция”, ул.”Св.Константин и Елена” № 40 срещу действията на ЧСИ З. Д. по изпълнително дело № 20158080401178. В жалбата са изложени твърдения, че незаконосъобразно на длъжника по изпълнителното делото не е връчена покана за доброволно изпълнение преди налагането на запор върху банковата сметка на ЕС и извършеното плащане от третото задължено лице – банката, по сметката на ЧСИ. С жалбата е било отправено и възражение срещу размера на определените разноски по изпълнителното дело.

С решение, постановено по в.гр.д.№3179/15г. ВОС е отменил действията на ЧСИ, изразяващи се в определяне на адвокатски хонорар в размер на 400лв., като е намален същия до размера на сумата от 200лв. и е оставил без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ, представляващи връчване на покана за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкова сметка ***.

Настоящият състав на съда напълно споделя изводите на ВОС за недопустимост на подадената въззивна жалба, в частта, с която се обжалват действията на ЧСИ, изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение и налагане на запор. В разпоредбата на чл.435, ал.2 и 3 ГПК са предвидени хипотезите, в които длъжникът разполага с право на жалба. Изброяването в посочената разпоредба на подлежащите на обжалване действия е изчерпателно, като действия, които не се посочени в нея не подлежат на съдебен контрол по пътя на обжалването. Длъжникът не разполага с правото да обжалва невръчването на покана за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкова сметка, ***о потестативно право. По отношение на посочените изпълнителни действия не е предвиден съдебен контрол по реда на чл.435 ГПК, като длъжникът би могъл да защити интересите си по исков ред, с иск за обезщетение за вредите от процесуално незаконосъобразното принудително изпълнение по чл.441 ГПК. 

По изложените съображения, настоящият състав на съда приема, че подадената жалба срещу посочените действие на ДСИ е недопустима, съответно не подлежи на разглеждане по същество.

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, решението в обжалваната част, имащо характер на определение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изхода на делото и представените доказателства за извършването и размера на разноските в настоящото производство, искането на ответната страна по жалбата за присъждането им е основателно. Жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати на ответната страна по жалбата - Т.Л.Г. сумата от 200лв., представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2001/02.12.2015г., постановено по в.гр.д.№3179/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане подадената от И.Д.Г., в качеството й на председател на УС на ЕС с адрес гр.Варна, кв.”Виница”, к-с ”Виниция” жалба срещу действията на ЧСИ З. Д. с рег.№ 808, по изпълнително дело № 20158080401178, изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкови сметка на длъжника по изпълнителното дело.

     ОСЪЖДА Етажна собственост на адрес гр.Варна, кв. Виница, к-с „Виниция”, представлявана от И.Д.Г., ЕГН **********, в качеството й на председател на УС на ЕС да заплати на Т.Л.Г., родена на ***г., гр.Нотингам, Кралство Великобритания, сумата от 200лв., представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: