ОПРЕДЕЛЕНИЕ

285

 

_12_.05.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.05. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 189 по описа за 2017 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО частна жалба, подадена от М.И.И. от гр. Силистра, срещу определение № 09/19.01.2017 год. на ОС Силистра по в.гр.д. 05/2017 год., с което е прекратено производството по подадени от него жалба срещу  действията на ЧСИ Е.Ю. № 834 по изп.д. № 20158340400060, изразяващи се в насочване на изпълнение към несеквестируемо имущество чрез насочване и извършване на принудителни действия – насрочване на опис на недвижим имот, нива с площ от 14 дка в землището на с. Г…, общ. Силистра, съставляваща ПИ № 010022 по плана за земеразделяне.

В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата е допустима, тъй като се атакува подлежащо на обжалване по реда на чл. 435 ГПК действие – насочване на изпълнението върху несеквестируем имот. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбите по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна –«Банка ДСК» ЕАД, гр. София, ЕИК 121830616, която е изразила становище за неоснователността й.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на длъжник в изпълнителния процес срещу насочване на изпълнението върху негов недвижим имот – нива, която той счита за несеквестируема. За насочване на изпълнението той бил уведомен с призовка за принудително изпълнение, с която му се съобщава за насрочване на опис. Излага се в жалбата, че г-н И. не е регистриран като земеделски производител, но обработва заедно със семейството си земеделския имот и се издържа от това.

Взискателят, „Банка ДСК” АД е подал писмен отговор със становище за неоснователност на депозираната жалба.

Приложени са и мотиви на ЧСИ във връзка с депозираната жалба.

Определението на ОС е допустимо, тъй като е разгледана жалба именно срещу посоченото в нея действие на ЧСИ – онова, за което страната е уведомена с призовка за принудително изпълнение – насрочване на опис на недвижим имот.

Подадената жалба срещу насрочване на опис на недвижим имот от длъжник в изпълнителния процес е недопустима.

Не е налице нито една от лимитативно изброените от закона хипотези, в които жалбата на длъжниците би била допустима по чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК, в случая твърдението е за обжалване на изпълнително действие, с което се насочва изпълнението върху несеквестируем обект. Описът, обаче, още повече насрочването му, не се приема за същинско изпълнително действие в съдебната практика, а само за подготвително такова и неподлежащо на самостоятелен контрол. 

Съобразно приетото в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/2013 г. от 26.07. 2015 г на ОСГКТ на ВКС в т. 1, отделното обжалване на опис на недвижим имот, преди предприемане на публична продан не е допустимо. По нарушаване на принципа на несеквестируемост при описа съдът ще се произнесе само като част от действията, подготвящи същинското насочване на изпълнението към несеквестируемата вещ, а именно публичната продан. Ако приеме наличието на несеквестируемост, съдът ще отмени всички изпълнителни действия, които нарушават (несъвместими са с) несеквестируемостта и без да е отправено изрично искане за това, включително и описа.

Посочените в депозираната жалба обжалвани действия, с оглед изложеното по - горе, попадат извън обхвата на нормата на чл. 435, ал.2 от ГПК.

Жалбата срещу действията на ЧСИ е била недопустима пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 09/19.01.2017 год. на ОС Силистра по в.гр.д. 05/2017 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: