ОПРЕДЕЛЕНИЕ №107

гр. Варна, …20...02.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 19 по описа за 2016 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Образувано е по частна въззивна жалба, подадена от Н.Б.К., ЕГН **********,***, срещу определение 2595/27.10.2016 год. по гр.д. 1924/2016 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение негова молба за спиране на изпълнението спрямо Н.Б. Калянов по изп.д. 20163110407153 по описа на СИС при РС Варна до приключване на производството по същото дело.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на определението. Излагат се доводи, че искането е по чл. 277 ГПК. Моли се за отмяната му и за допускане на исканото спиране.

В законоустановения срок е постъпил отговор на частната жалба от насрещните страни – И.Г.К. и К.Ж.К.. В същия НЕ се излага становище по основателността на жалбата. Навеждат се доводи за липса на отговорност за завеждане на насоящото производство, като се твърди, че по принудителното изпълнение не са предприети никакви действия от страна на Калоянови именно, за да се изчака разрешаване на спора за дължимост на вземането. Иска се разноски по ЧЖ да се възложат на жалбоподателя.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

 

Пред ОС производството е по гр.д. 1924/2016 год. е образувано по ЧЖ на г-н К. срещу определение № 7264/05.07.2016 год. по гр.д. 4784/2016 год. на 35-ти състав на РС Варна, с което е постановено издаване на изпълнителен лист в полза на Калоянови срещу Н.Б. за суми по разпределение по изп.д. 20137120400128. С молба от 26.10.2016 год. е поискано съдът да се признесе и по спиране на изпълнителното дело до приключване на производството по ЧЖ.

С обжалвания акт ВОС е приел, че производството по е по чл. 407 ГПК и в него не се предвижда възможност за спиране на изпълненето, по чл. 407, ал.2 ГПК.

Действително, в случая не е налице хипотезата на чл. 389 ГПК – няма иск, който да се обезпечава.

Неприложима е хипотзата на чл. 277 ГПК, която предвижда спиране по преценка на съда на производството по частното дело или спиране на изпълнението на ОПРЕДЕЛЕНИЕТО. Изпълнението на определението се изчерпва с издаване на изпълнителен лист. Такъв вече е издаден.

Спиране на самото принудително изпълнение, съобразно чл. 407, ал.2 ГПК, е невъзможно.

Практиката на друг съдебен състав не обвързва настоящия.

Предвид горното, атакуваният съдебен акт на Варненския окръжен съд следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение 2595/27.10.2016 год. по гр.д. 1924/2016 год. на ОС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                             

                                                                                      2.