ОПРЕДЕЛЕНИЕ 34

гр. Варна,  16.01.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 19/18г., намира следното:

Производството има за предмет подадените частни жалби, както следва:

1.Частна жалба вх. № 29194/19.10.17г. по вх. регистър на ВОС от В.Н.Б. от гр. Варна, против определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС в частта, с която се прекратява производството по подадената от същия жалба с вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговата отхвърлителна част. Счита се, че определението е незаконосъобразно и неправилно, както и че ВАпС е компетентен относно нищожността, недопустимостта, неправилността, незаконосъобразността и порочността на обжалваното решение. Претендира се отмяна на обжалваното определение и даване на указания на ВОС да изпълни задължението си по администриране на жалбата.

            Частната жалба е връчена на насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, която е депозирала молба, с която е отправила искане същата да се остави без движение, тъй като не са налице мотиви за обжалването. Отговор на частната жалба по съществото ѝ не е постъпил.

            2. Частна жалба вх. № 29195/19.10.17г. по вх. регистър на ВОС от Н.В.Б. от гр. Варна, против определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС в частта, с която се прекратява производството по подадената от същия жалба с вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговите прекратителна и отхвърлителна части. В частната жалба е изложено, че след получаване на разпореждане № 6494/20.07.17г. Н.Б. е подал молба за освобождаване от заплащането на ДТ.

Частната жалба е връчена на насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, която е депозирала молба, с която е отправила искане същата да се остави без движение, тъй като не са налице мотиви за обжалването. Отговор на частната жалба по съществото ѝ не е постъпил.

Частните жалби са подадени в срок /видно от пощенските клейма същите са изпратени на 17.10.17г., а съобщението за обжалваното определение е получено на 10.10.17г./, от страни с правен интерес от обжалването, против обжалваеми съдебни актове. Подаването на частните жалби, извършено чрез адв. Светлозар Николов от АК Варна /лишен от правото на упражнява адвокатска професия за срок от 9 месеца, считано от обнародването на решението за налагане на наказанието в ДВ, бр. 81/10.10.17г./, е потвърдено от самите жалбоподатели /молба вх. № 30 933/06.11.17г. от В.Б. и молба вх. № 30922/06.11.17г. от Н.Б./. Към частните жалби са представени и доказателства за внесени ДТ по сметка на ВАпС в размер на по 15 лв. /за Н.Б. сумата е внесена на 27.11.17г. - л. 12 от настоящото дело, а за В.Б. сумата е внесена на две части – внесена сума от 7.50 лв. на 17.10.17г. и сума от 7.50 лв., внесена на 19.10.17г. от негово име и в негова полза от Т. А. Ю. (вносна бележка, приложена към молба вх. № 29111/18.10.17г.)/. С оглед на горното и двете частни жалби са допустими.

За да се произнесе по подадените частни жалби настоящият състав на съда съобрази следното:

Производството по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС е образувано по подадените жалби съответно от Н.В.Б. /вх. № 7638/13.06.16г./ и от В.Н.Б. /вх. № 8201/27.06.16г./ в качеството им на ипотекарни длъжници против Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.16г., издадено от ЧСИ Ст. Данова, рег. № 718 на КЧСИ по изп.д. № 20127180401093.

С решение № 1074/27.06.17г. ВОС е оставил без уважение жалба вх. № 7638/13.06.2016г. на Н.Б. и жалба вх. № 8201/27.06.2016г. с идентично на първата съдържание от В.Б., в качеството им на длъжници-ипотекарни гаранти по изп.д. № 20127180401093 на ЧСИ Ст. К.-Д., насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., поправено с Постановление за поправка на постановление за възлагане от 02.05.2017г., само в частта на оплакванията, че наддаването при публичната продан в периода от 26.04.2016г. до 26.05.2016г. не е извършено надлежно, понеже постъпилото наддавателното предложение не е подадено в канцеларията на РС-Провадия, не е постъпило в канцеларията на РС-Провадия до 17.00ч. на 12.05.2016г., липсва приложен плик, на който да са написани вх. № и печат на СИС при РС-Провадия, наддавателното предложение не е постъпило в запечатан плик, обявяването на купувач не е извършено на определеното за това място в РС-Провадия, липсва протокол, с който се удостоверява, че на 13.05.2016г. ЧСИ е получил съответно наддавателно предложение с вх. № от съдебен служител с посочени три имена в регистратурата на РС-Провадия, както и понеже имотът не е възложен по най-високата предложена цена. С това решение е било прекратено производството по двете жалби, насочени срещу издаденото по изп.д. Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016г., в останалата част - относно оплакванията за определяне оценката на имота предмет на проданта и разгласяването на проданта, доколкото ЧСИ е определила сама първоначалната цена, от която да започне наддаването, като не е поискала заключение за пазарната стойност от вещо лице, не е събрала и актуална информация за данъчната оценка на имота, с която да се съобрази, не е регистриран протокол за разгласяване на проданта в регистратурата на РС-Провадия, протоколът не е регистриран в РС-Провадия, обявление не е поставяно на самия имот, в сайта на ЧСИ и в сградата на РС-Провадия и проданта не е извършена в РС-Провадия в едномесечния срок, защото книжата не са предадени за държане в канцеларията на РС-Провадия, за да бъдат на разположение на всички, с което е бил ограничен достъпа на заинтересувани лица да участват в проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК. Окръжният съд е указал, че решението подлежи на обжалване пред ВАпС само в прекратителната му част.

                С обща частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., подадена в 1-седмичен срок от връчване на горното решение, двамата жалбоподатели В. Б. и Н. Б. са обжалвали това решение в частта, с която се прекратява производството по жалбата на Н.Б. и по жалбата на В.Б. относно оплакванията за определяне оценката на имота, предмет на проданта, и разгласяването на проданта, доколкото ЧСИ е определила сама първоначалната цена, от която да започне наддаването и т.н. Претендирало се е отмяна на решението в тази му част, имащо характера на определение. С тази жалба Н.Б. и В. Б. са обжалвали посоченото решение и в неговата отхвърлителна част, считайки го за незаконосъобразно и неправилно.

            С обжалваното определение № 2466/25.09.17г. ВОС е прекратил производството както по жалба вх. № 20797/17.07.2017г., подадена от В.Н.Б. срещу решение 1074/27.06.2017г. по гр.д. № 1725/2016г. на ВОС-ГО в отхвърлителната му част, така и по жалба вх. № 20797/17.072017г., подадена от Н.В.Б. срещу решение 1074/27.06.2017г. по гр.д. № 1725/2016г. на ВОС-ГО изцяло, т.е. и в прекратителната и в отхвърлителната му части. Посочено е, че решението в отхвърлителната му част е окончателно и не подлежи на последващ инстанционен контрол, поради което и частната жалба и на двамата жалбоподатели се явява недопустима срещу тази обжалвана част. Относно прекратяването на производството по частната жалба на Н.Б. и в прекратителната част на обжалваното решение е посочено, че същата е останала нередовна поради невнасянето на ДТ в указания от съда срок. С това определение е оставена без уважение молбата на В.Б. за освобождаването от ДТ в размер на 7.50 лв. по подадената от него жалба вх. № 20797/17.07.17г. на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК.

            Както се посочи и по-горе, В.Б. обжалва определението от 25.09.17г. само в частта, с която е било прекратено производството по частна жалба /по същността си този акт представлява разпореждане за връщане на частната му жалба/ вх. № 20797/17.07.17г., която е била насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. в отхвърлителната му част. Обжалваното определение в тази му част е законосъобразно, тъй като на осн. чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК решението на ВОС по жалба по чл. 435 от ГПК е окончателно и подадената срещу него жалба е била недопустима.

При това положение следва да се приеме, че липсва подадена в срок частна жалба срещу определението от 25.09.17г. в частта, с която е била оставена без уважение молбата на В.Б. за освобождаване от ДТ по подадената от него жалба вх. № 20797/17.07.17г. на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК. Последващи действия по връщане на подадената от В. Б. частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., която е насочена против решение № 1074/27.06.17г. в прекратителната му част, е компетентен да предприеме ВОС.

            По изложените вече съображения, основани на нормата на чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК, следва да се приеме, че е неоснователна и подадената частна жалба вх. № 29195/19.10.17г. от Н.В.Б. срещу определение № 2466/25.09.17г. на ВОС в частта, с която е било прекратено производството по частна жалба /по същността си този акт представлява разпореждане за връщане на частната му жалба/ вх. № 20797/17.07.17г., която е била насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. в отхвърлителната му част. Обжалваното определение в тази му част също следва да се потвърди.

            Основателна се явява подадената от Н. Б. частна жалба, която е насочена против определение № 2466/25.09.17г. на ВОС в частта, с която е било прекратено производството по частна жалба /по същността си този акт представлява разпореждане за връщане на частната му жалба/ вх. № 20797/17.07.17г., която е била насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. в прекратителната му част. Към частната жалба с вх. № 29195/19.10.17г. е представено копие на подадената на 08.08.17г. молба от Н.Б. чрез адв. Св. Н., с която същият е отправил искане Н.Б. да бъде освободен от заплащането на ДТ в размер на 15 лв. по подадената от него ЧЖ вх. № 20797/17.07.17г. /л. 14 от настоящото дело/. Тази молба не е регистрирана в деловодството на ВОС. От депозираните по делото обяснения от съдебния деловодител в ГО на ВОС на 10.11.17г. /л. 20/ се установява, че по в.гр.д. № 1725/16г. на ВОС е била депозирана молба вх. № 22998/10.08.17г. от В.Б.. Сочи се, че към тази молба вероятно е била приложена и молба от 08.08.17 от Н.Б. (приложена към корицата по делото), която деловодителят е възприел като копие към молбата на В.Б. поради идентичното им оформление, както и поради липсата на № от вх. регистър на ВОС.

            Независимо от това, че съдът с разпореждане № 7328/16.08.17г. е оставил без движение молба за освобождаване от заплащането на ДТ в размер на 15 лв. по частна жалба вх. № 20797/17.07.17г., подадена от В. Б. и Н. Б., и двамата жалбоподатели са задължени в 1-седмичен срок от съобщението да представят необходимите доказателства, относими към фактите и обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 от ГПК, то след последвалото бездействие на Н. Б. съдът е следвало да остави без уважение молбата му за освобождаване от ДТ /както е сторил с молбата на В. Б./, а не да връща частната му жалба с вх. № 20797/17.07.17г. поради невнасяне на ДТ. Определението в тази част следва да бъде отменено и делото следва да се върне на ВОС за предприемане на последващите процесуални действия с оглед констатираното неизпълнение на разпореждането от Н. Б. относно молбата му по чл. 83, ал. 2 от ГПК.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ОС-Варна в частите, с които е прекратено производството по подадената от В.Н.Б. и от Н.В.Б. жалба с вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговата отхвърлителна част.

ОТМЕНЯ по частната жалба на Н.В.Б. определение № 2466/25.09.17г. по в.гр.д. № 1725/16г. на ОС-Варна в частта, с която е било прекратено производството по подадената от същия жалба вх. № 20797/17.07.17г., насочена срещу решение № 1074/27.06.17г. по същото дело на ВОС – в неговата прекратителна част, и ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по тази жалба в посочената ѝ част (чрез произнасяне по молбата на Н. Б. за освобождаването от заплащане на ДТ по тази частна жалба, имайки предвид бездействието му по отношение на дадените му указания с разпореждане № 7328/16.08.17г.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: