ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

249

 

гр.Варна,  24    .04.2014 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и четвърти април, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 190 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Производството е образувано въз основа на определение на ВКС на РБ – ІІ г.о. № 123/7.04.2014 г., постановено по реда на чл.23, ал.3 от ГПК.

Съдът е сезиран с две частни жалби:

Ч.ж. вх.№ 130682/19.11.2013 г. е подадена от К.И.Б. срещу определение от 5.11.2013 г., с което е прекратено гр.д.№ 12958/13 г., на основание чл.126, ал.1 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона и липса на идентичност между предмета на споровете по двете, цитирани в определението дела.

Ч.ж.вх.№ 147340/27.12.2013 г. е подадена от К.И.Б. срещу определение на Софийски градски съд от 22.11.2013 г. по чл.83, ал.2 от ГПК. Навеждат се доводи за незаконосъобразен отказ от освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 15.00 лева по предходната въззивна частна жалба, с молба отмяна. С разпореждане от 7.01.2014 г. на СГС жалбоподателят е освободен от заплащане на държавна такса по втората частна жалба.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежна страна и са процесуално допустими.

За да може да се произнесе по основателността на частната жалба за прекратяване на производството по гр.д.№ 12958/13 г., АС-Варна следва да се произнесе по законосъобразността на определението на съда, с което е отказано освобождаване от заплащане на държавна такса. За да постанови отказ от освобождаване от заплащане на държавна такса, съдът е приел, че не са представени доказателства за здравословно състояние и за това, че притежаваните от ищеца дружества не осъществяват дейност.

Приложената на л.22 от ч.гр.д.№ 71/14 г. на АС-София декларация установява, че молителят не притежава движимо и недвижимо имущество, влогове, притежаваните от него дружества не осъществяват дейност, не получава пенсия или други доходи. Деклариран е доход от 100 евро на месец за отглеждане на внучка. При тази установеност, съдът приема, че молбата, подадена от ищеца за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса в размер на 15.00 лева следва да бъде уважена – след отмяна на определението на СГС от 22.11.2013 г.

По частната жалба срещу определението на съда от 5.11.2013 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 12958/13 г.: Основание за постановяване на атакуваното определение е разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК. Доказателства за идентичност на предмета на спора по двете дела не са представени пред настоящата инстанция – ищецът твърди различни факти, от които произтича спорното правоотношение за всяко от тях, поради което определението за прекратяване на производството следва да бъде отменено, а делото – върнато на Софийски градски съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА определението на Софийски градски съд-І г.о., 10 с-в от 22.11.2013 г. по гр.д.№ 12958/13 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА К.И.Б. от заплащане на държавна такса в размер на 15.00 лева по ч.ж.вх.№ 130682/19.11.2013 г.

ОТМЕНЯВА определението на Софийски градски съд – І г.о., 10 с-в от 5.11.2013 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 12958/13 г. и ВРЪЩА ДЕЛОТО за даване по-нататъшен ход.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.