ОПРЕДЕЛЕНИЕ

273

_09_.05.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_.05. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА.

гр. д. № 190 по описа за 2017 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Й.Х.Р., срещу определение № 256/11.04.2017 по гр.д. 147/2017 год. НА ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото, поради отказ от иска. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че представения по делото отказ от иска не е подписан от страната, а ако е подписан от нея, то тя не е могла да разбира свойството и значението на извършеното от нея, тъй като е на 93 години с установено заболяване «Деменция с болестта на Алцхаймер» от 2009 год., съпроводено със загуба на способността на лицето да мисли адекватно и критично. Твърди се, че ищцата е страна в друго производство по делба със същия ответник, който се е възползвал от състоянието й, като й отнел личната карта и й предоставил за подпис редица документи. Направени са и доказателствени искания: приемане на писмени документи, назначаване на СГЕ, която да установи дали г-жа Р. е автор на подписа на молбата за отказ от иска, както и допускане на гласни доказателства, чрез които да се установи, че в деня на подписване на документите г-жа Р. не се е явявала в кабинета на нотариуса, не е извършено и постещениена домашния й адрес, не е снемана самоличността й и не е полаган подпис пред нотариуса.

Препис от ЧЖ не е връчван на ответника по исковата молба, той не е уведомен и за прекратяване на производството по делото.

Съдът намира, че производството по ЧЖ не е проведено редовно пред ОС, доколкото за прекратителното опредление не е връчен препис на ответника, нито му е връчен препис от ЧЖ. В настоящия случай прекратяването не е извършено поради неостраняване на нередовностите в исковата молба, поради което и чл. 130 ГПК е неприложим.

Освен това, в исковата молба и в подадената ЧЖ се съдържат твърдения, че ищцата Й.Р. не разбира ясно свойството и значението на постъпките си, което поставя под съмнение дееспособността й. Съдържат се и твърдения за злоупотреба със състоянието й от страна на близките й. Този въпрос следва да се изясни от ОС – лицето дееспособно ли е и ако са налице данни за злоупотреба с правата му от страна на роднини, препис от книжата по делото да се изпратят на Прокуратурата за преценка за предприемане на действия за поставянето му под запрещение, с оглед защита на интересите му, и евентуално, за извършено престъпление.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството ПО НАСТОЯЩОТО Ч.В.ГР.Д. 190/2017 ГОД. на ВАпС, И ВРЪЩА делото на ОС Добрич за изпълнение на процедурата по администриране на ЧЖ и уведомяване за определението за прекратяване на насрещната страна по делото, след което делото да се върне евентуално на ВапС за разглеждане на ЧЖ.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на г-жа Р..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: