ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№268

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.05.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 190/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.В.Х. чрез пълномощника му адв. П.Д. срещу решение № 41/09.01.2018 год по в.гр.д. № 1777/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е отменено Постановление изх.№ 31340/21.11.2017 год за разпределение на постъпили суми по изп.д. Д№ …… на ЧСИ И.Ст. с рег.№… на КЧСИ и делото е върнато за изготвяне на ново разпределение. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна. Изразява се несъгласие с мотивите на съда относно приложението на ТР № 2/26.06.2015 гад па т.д. № 2/2013 год на ОСГТК на ВКС.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Жалбоподателят е взискател по изпълнителното дело, а вземането му произтича от дължими, но неплатени трудови възнаграждения и обезщетение за неползван отпуск по трудово правоотношение с длъжника. Преди изготвяне на разпределението е постъпило запорно съобщение от ЧСИ Д. Я. П. по изп.д. № ……, по което настоящият жалбоподател е длъжник. По посоченото изпълнително дело взискатели са НАП Варна, „Райфайзенбанк България“ ЕАД и „ЕОС М.“ ЕООД, които не са участвали в разпределението, а се считат присъединени на осн. чл. 459 от ГПК. Не са взети предвид и задълженията на длъжника „П.“ ЕООД към Националната агенция по приходите, която е присъединен взискател по право.

Поради това изводите на съда за незаконосъобразност на извършеното разпределение са правилни и постановеното решение следва да бъде потвърдено. Възраженията си жалбоподатемлят може да защити при новото разпределение, което съдебният изпълнител трябва да извърши съобразно с решението на съда, включително и чрез обжалване на същото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 41/09.01.2018 год по в.гр.д. № 1777/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е отменено Постановление изх.№ 31340/21.11.2017 год за разпределение на постъпили суми по изп.д. Д№ 20177120400885 на ЧСИ И. С. с рег.№ на КЧСИ и делото е върнато за изготвяне на ново разпределение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.