ОПРЕДЕЛЕНИЕ 230

гр. Варна, 14.04.2014г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

    ИВАН ЛЕЩЕВ

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 191/14г., намира следното:

Производството е образу вано след постановен на 01.04.14г. от всички съдии в ОС-Варна отвод по гр.д. № 2201/12г. на ВОС, от разглеждането на предявените по това дело искове /за изплащане на неизплатен остатък от покупна цена – чл. 200, ал. 1 от ЗЗД и за заплащане на мораторна лихва върху горната сума – на осн. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД/ от В.Т.Д. и В. Тодорова Д. и двамата от гр. Варна против М.Г.М. и Н.П.Н. и двамата от гр. Варна, за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото. Съобразно предмета и цената на предявените искове и посочените ответници, същите са родово подсъдни на ОС и местно подсъдни на този в гр. Варна. От посоченото в мотивите на определение № 950/28.03.14г. по първоинстанционното дело на ВОС е видно, че считано от 01.04.14г. като съдия във ВОС е назначен ответникът по делото - Н.П.Н..

Съобразно горните обстоятелства настоящият състав намира, че поради невъзможност от разглеждане на делото пред ВОС поради отстраняването на съдиите от целия съд, следва да определи изпращането му за разглеждане в друг равен съд. Съобразявайки, че ОС-Добрич е с най-близко местонахождение до гр. Варна, а и двете страни са от гр. Варна, което е предпоставка за разглеждане на делото при условията на достъпност и в разумен срок, настоящият съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА изпращането на гр. д. № 2201/12г. по описа на ОС-Варна за разглеждане от състав на Окръжен съд – Добрич, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: