ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№249

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.04.2016 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 191/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 2194/30.03.2016 год от И.Д.Г. в качеството й на председател на УС на Етажна собственост с адрес гр.Варна, кв.Виница, к-с „В.” срещу решение № 1996/01.12.2015 год по в.гр.д. № 3178/2015 год на ВОС в частта с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата с вх.№ 20402/05.10.2015 срещу действията на ЧСИ З. Д., а именно – невръчване на призовка за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкови сметки. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което дължимата сума по изпълнителното дело бъде намалена с разноските по връчване на поканата за доброволно изпълнение, тъй като е било платено преди получаването й.

В отговора на П.Д.Г. чрез процесуалния му представител адв. Б. се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран със жалба срещу действията на ЧСИ З. Д., част от която е обоснована с твърдения, че преди връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжника, частният съдебен изпълнител е наложил запор върху сметките му в „Б. Д.” ЕАД, и сумите по изпълнителния лист са били преведени от третото задължено лице. По този начин длъжникът бил лишен от възможност доброволно да изпълни задължението си, с което неоснователно бил натоварен с разноски по изпълнителното дело.

Съгласно чл. 428 ал.2 предл.2 от ГПК съдебният изпълнител изпраща покана за доброволно изпълнение, с която съобщава за наложените запори и възбрани и предупреждава длъжника, че при неизпълнение ще пристъпи към принудително изпълнение.

От доказателствата, приложени към делото се установява, че на 16.09.2015 год съдебният изпълнител е изпратил запорно съобщение до третото задължено лице – „Б. Д.” ЕАД, и едновременно с това - покана за доброволно изпълнение до длъжника, в която е посочен размерът на дълга, основанието за събирането му, както и наложения запор върху банковата сметка в „Б. Д.” ЕАД. Това действие на съдебния изпълнител е съобразено с разпоредбата на чл. 428 ГПК.

Запорното съобщение до третото задължено лице е връчено с препоръчано писмо с обратна разписка на 23.09.2015 год и плащането е осъществено на 28.09.2015 год по нареждане на банката.

Поканата за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 05.10.2015 год.

Поканата за доброволно изпълнение слага началото на изпълнителното производство, а запорите и възбраните служат за обезпечаването му и се налагат едновременно с поканата. При извършването на тези действия съдебният изпълнител е спазил закона, а и те са изключени от съдебния контрол, осъществяван по реда на чл. 435 от ГПК. Поради това правилно съдът е приел, че в тази част жалбата се явява недопустима и е оставил същата без разглеждане. На това основание обжалваното определение следва да бъде потвърдено, а в полза на ответната страна се присъждат разноските за тази инстанция в размер на 200 лв, съгласно приложеното писмено доказателство – договор за правна защита и съдействие.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1996/01.12.2015 год по в.гр.д. № 3178/2015 год на ВОС в частта с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата с вх.№ 20402/05.10.2015, подадена от от И.Д.Г. в качеството й на председател на УС на Етажна собственост с адрес гр.Варна, кв.Виница, к-с „В.”  срещу действията на ЧСИ З. Д., рег.№ 808, а именно – невръчване на призовка за доброволно изпълнение и налагане на запор върху банкови сметки.

ОСЪЖДА Етажна собственост с адрес гр.Варна, кв.Виница, к-с „В.”, ул.”Св.К. и Е.” № 40 да заплати на П.Д.Г., гражданин на Кралство В., роден на *** г. в гр. Н., сумата 200 лв – разноски по делото.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.