ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№287

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.05.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 191/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.А.А. и А.А.Х. чрез адв. А.М. *** срещу разпореждане № 1476/06.12.2016 год по в.гр.д. № 734/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационна жалба рег.№ 7421/05.12.2016 год срещу решение № 262/20.10.2016 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на касационната жалба.

В постъпилия отговор от М.А.М. чрез адв. В.З. са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелтивен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Връчването на съобщения има за цел да уведоми страните за процесуалните действия на съда и насрещните страни в процеса. То се извършва по реда на глава VI, раздел I от ГПК, лично на страната или в частност на нейния процесуален представител – адвокат. Съобщението се смята връчено в първия момент, когато то е достигнало до адресата. От този момент той узнава за съответното процесуално действие, в случая – че решението по делото е изготвено. Това се отнася и за случаите, когато страната е упълномощила повече от един адвокат.

Моментът на връчването има съществено значение по отношение началото на процесуалните срокове. В конкретния случай съобщението за изготвеното съдебно решение е връчено чрез двамата адвокати, като първото от тях е получено на 24.10.2016 год. От този момент започва да тече срокът за касационно обжалване, който е от категорията на преклузивните процесуални срокове и не може да бъде продължаван. Няма основание да се приеме, че от връчването му на втория адвокат започва да тече нов срок за обжалване по аргумент от чл. 63 ал.3 от ГПК. Съобщението е адресирано до страната в процеса, а не до пълномощника, действащ от нейно име, поради което първото връчване по реда на чл. 51 от ГПК маркира момента на узнаване за съдебното решение.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че разпореждането, с което е върната касационната жалба като просрочена, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1476/06.12.2016 год по в.гр.д. № 734/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационна жалба рег.№ 7421/05.12.2016 год срещу решение № 262/20.10.2016 год по същото дело.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.