ОПРЕДЕЛЕНИЕ 289

гр. Варна, 04.05.2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 192/15г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр. София чрез главен инспектор-юрист в ТД на КОНПИ-Варна срещу решение № 302/24.02.2015г., постановено по гражданско дело № 1293 по описа за 2011г. на Окръжен съд - Варна, с което са отхвърлени предявените против Д.Г.Д. *** искове по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на Държавата на подробно описани движими и недвижими вещи и парични суми, и с което Комисията е осъдена да заплати на ответника сумата от 16091.09лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК. Релевирани са твърдения, че ВОС е допуснал нарушения на процесуалния закон /досежно отказа да допусне изменение на иска в частта относно искането за отнемана на описаното МПС с рег. № В 2333 КН в искане за отнемане на получената в равностойност продажна цена; досежно отказа да се приемат доказателства за друга престъпна дейност на лицето и досежно липсата на доклад, указващ на ищеца, че носи доказателствената тежест за установяване на пряка или косвена връзка между престъпната дейност и придобитото имущество и събирането на доказателства в тази насока/, както и за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и противоречие с практиката на ВКС. Поддържа се, че решението е неправилно и в частта, с която КОНПИ е осъдена да плати на ответника разноски в посочения размер, тъй като представянето на списъка по чл. 80 и доказателствата за извършването на разноски е станало след приключване на последното по делото заседание, което е в противоречие на ТР № 6/12г. от 06.11.13г. на ОСГТК на ВКС. Поради това не е доказано пред ВОС в рамките на съответната процесуална фаза извършването на разноски и решението и в тази част следва да се отмени.

В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от насрещната страна, с който същата е оспорена като неоснователна. Изцяло са споделени доводите и съображенията, обосновали извода на ВОС за неоснователност на предявения иск против ответника и се претендира потвърждаване на решението и присъждане на разноските по делото.

Жалбата на въззивника, насочена против решението на ВОС в частта му досежно разноските /с подробно изложените доводи/, настоящият състав на съда квалифицира като искане за изменение на посоченото решение в частта му за разноските. И тъй като компетентен да се произнесе по такава молба е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ВОС за произнасяне по молбата. Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба на КОНПИ, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 192/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на КОНПИ искане за изменение на решението, постановено по гражданско дело № 1293 по описа за 2011 г. на ВОС, в частта му за разноските.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба на КОНПИ, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: