РЕШЕНИЕ

 

115

гр.Варна,   07.07.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение – втори състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети юни, двехиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА

Секретар В.Т.                        

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 193/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано след постановяване на решение № 46/15.04.2015 г. на ВКС – ІІ г.о. по гр.д.№ 6278/14 г., с което е отменено решение № 96/26.06.2014 г. по гр.д.№ 150/14 г. на Апелативен съд-Варна и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Ауър Дриймс” ООД-Варна обжалва решение № 920/10.05.2012 г. по гр. д. №2260/2010 г. на ВОС В ЧАСТИТЕ, с които: 1/ е отхвърлен иска му срещу И.Х.М. и М.Ж.И.-М.,***, за предаване владението на 220 кв. м. идеални части от имот по ПНИ с планоснимачен № 874 по плана на СО „Горна Трака” /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.874 по к. к. на гр. Варна/, в землището на кв. Виница, представляващ част от имот с пл. № 1938, на осн. чл. 108 от ЗС, при участието на трети лица - помагачи Ф.В.Д., К.В.Д., Х.М.Х., К.М.Х., Х.П.Х., В.Т.Д., Ф.Т.Т., Киряки Костова П., К.С.Х., К.Д.Д., Т.Д.Д., П.Д.Д., Г.С.П., В.Х.П. и Х.Х.П., респ. не е отменен нотариален акт за замяна на недвижи имот с движима вещ № 30, том III, рег. № 9793, дело № 422/2005 г., на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК; 2/ е отхвърлен иска му срещу П.Н.А. за предаване владението на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за СО „Горна Трака”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., издадена от Областния управител на област Варна /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.5874 по к.к. на гр. Варна/, който имот е изцяло включен в бивш ПИ № 3571 по плана на гр. Варна, на осн. чл. 108 от ЗС, при участието на горепосочените трети лица –помагачи, респ. не е отменен нотариален акт за собственост по замянка № 92, том ІV, дело № 1926/1978 г. до размер на 663 идеални части, на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК. Решението се обжалва и в частта за разноските.

И.Р.М. и Никола А.М., чрез процесуалния им представител адв. Д. П. обжалват същото решение В ЧАСТТА, с която са осъдени да предадат на „Ауър Дриймс” ООД владението върху 111 кв. м. идеални части от новообразуван имот № 874 от ПНИ /идентичен с имот с идентификатор № 10135.2623.874 по к.к. на гр. Варна/ по плана на СО „Горна Трака”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 год., издадена от Областния управител на област Варна, който имот е изцяло включен в бивш ПИ № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, на осн. чл. 108 от ЗС и е отменен нотариален акт № 142, том ХХІV, дело № 11374/94 год., на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК.

При предходното разглеждане на спора - в изпълнение на указанията на ВКС – І г.о., съдържащи се в решение № 288/18.03.2014 г. по гр.д.№ 2058/2013 г. - с определение, постановено на 31.03.2014 г. Апелативен съд - Варна е оставил без движение производството по делото и е УКАЗАЛ на ищцовото „Ауър Дриймс” ООД-Варна да отстрани нередовностите на исковата си молба съобразно дадените от ВКС на РБ указания.

С молба вх. № 1924/04.04.2014 г. /л. 6 и 7 от в.гр.д.№ 150/2014 г./, процесуалният представител на ищцовото дружество е посочил следния петитум на предявените от него на основание чл. 124, ал. 1, вр. § 4 к, ал. 8, т. 1, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ искове:

1. Да се приеме за установено по отношение на И.Р.М., Н. А.М., И.Х.М. и М.Ж.И.-М.,*** ИМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, респ. Е СОБСТВЕНИК на новообразуван имот № 874 от ПНИ за с.о. „Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на обл. Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.874 от КК на гр. Варна, целият с площ 331 кв. м. и съседи имоти 10135.2723.9561; 10135.2623.5874 и 10135.2623.875 по скица № 28105/29.11.2010 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-Варна /л. 102 от делото на ВОС/, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, описан в нот. акт № 29, т. VІ, рег. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

2/ Да бъде прието за установено по отношение на П.Н.А.,*** ИМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, респ. Е СОБСТВЕНИК на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с.о. „Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на обл. Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.5874 по КК на гр. Варна, целият с площ 805 кв. м. и съседи имоти 10135.2723.9561; 10135.2623.873; 10135.2623.872; 10135.2623.875 и 10135.2623.874 по скица № 28104/29.11.2010 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-Варна /л. 101 от делото на ВОС/, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в нот. акт № 29, т. VІ, рег. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Насрещните страни /ответници/ И.Р.М. и П.Н.А. чрез адв. Д. П., както и И.Х.М. и М.Ж.И. – М. чрез пълномощника им адв. Н. Д. са подали писмени отговори, в които се изразяват становища за недопустимост на така предявените положителни установителни искове по чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. § 4 К, ал. 8, т. 1, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ поради липсата на процесуална легитимация за ищцовото дружество.  Евентуално, се изразява становище за неоснователност на предявените искове.

Третите лица – помагачи на ищцовото дружество Х. М. Х. чрез адв. Д. П. и К. В. Д. чрез адв. Т. У. заявяват становище за основателност на предявените искове.

Останалите страни, конституирани като трети лица-помагачи на ищеца не изразяват становище.

С молба от 13.06.2014 г. процесуалният представител на ищцовото дружество е изразил допълнително становище и уточняване на исковата си молба, а именно:

Да се приеме за установено по отношение на И.Р.М., ЕГН **********, Никола А.М., ЕГН **********, И.Х.М., ЕГН **********, М.Ж.И. - М., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о.Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Георгиев е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр.Варна /л. 37/, има ПРАВО на възстановяване на собствеността, респективно е собственик, на новообразуван имот № 874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 331 кв. м. и съседи по скица № 28105/29.11.2010г., изд. от Служба по геодазия, картография и кадастър- гр. Варна /л.102 от делото на ВОС/: 10135.2723.9561,10135.2623.5874,10135.2623.875, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, peг. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Да се приеме за установено по отношение на П.Н.А., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о. „ Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Георгиев е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр. Варна /л.37/ има ПРАВО на възстановяване на собствеността, респективно е собственик, на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., издаден от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.5874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 805 кв.м. и съседи по скица № 28104/29.11.2010г., изд. от Служба по геодeзия, картография и кадастър-гр. Варна /л. 101 от делото на ВОС/:10135.2723.9561,10135.2623.873,10135.2623.872,10135.2623.875,10135.262.874, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/.

Твърденията на ищеца са, че не са налице визираните в § 4 а от ЗСПЗЗ предпоставки за трансформиране правото на ползване в право на собственост, а именно на И.М. не е било надлежно учредено право на ползване - никога не е изготвяно и не съществува удостоверение № 368/1988г. за правото на ползване. Евентуално, ако е предоставено право на ползване, то същото НЕ касае имот, идентичен на новообразуван имот № 874, тъй като към 31.03.1991 г., както и понастоящем в новообразуван имот № 874 липсва сграда и не е извършено заплащане на земята по смисъла на § 4 а, ал. 1 от ЗСПЗЗ; липсва оценителен протокол, цитиран в нотариалния акт. Твърди се, че визираният в нотариалния акт имот № 1938 НЕ е идентичен на новообразуван имот № 874 от ПНИ и на бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г.

Твърди се, че придобитото право от ответниците И.М. и М.М. не е противопоставимо на „АУЪР ДРИЙМС" ООД, тъй като е придобито от несобственици, а и нотариалното удостоверяване досежно извършената замяна е нищожно на основание чл. 576, вр. 574 от ГПК, тъй като договорът за замяна е нищожен на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, доколкото заобикаля чл. 33 от ЗС. Визираният в акта недвижим имот - предмет на замяна, описан като 220 кв. м. ид. части от имот с планоснимачен № 874 по КП на „Горна Трака" НЕ е идентичен на новообразуван имот № 874 от ПНИ, независимо от съвпадението в номерацията, тъй като ПНИ е одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г. на Обл. управител.

Според ищеца, ответникът П.А. НЕ е придобил права, които може да му противопостави, тъй като никога не е извършвана горепосочената замяна; не са изготвени и липсват протокол за замяна от 15.02.1960 г., удостоверение № 392/01.06.1978 г., посочени в цитирания нотариален акт; не е създаван блок на ТКЗС в м. „Митропола" в землището на с. Осеново през 1960 г.; към момента на твърдяната „замянка" – 1960 г. П.А. не е бил собственик на 1 дка в местността „Митропола", още повече че през 1960 г. същият е бил едва 8-годишен; липсвало застрояване и извършени разпоредителни сделки по смисъла на чл. 18 з, ал. 3 от ППЗСПЗЗ; Посоченият в акта за замяна имот НЕ е идентичен на: новообразуван имот № 5874 от ПНИ и на бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, „Траката”, описан в нот. акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г.

По делото е безспорно, установява се от приложените писмени доказателства, че ищцовото дружество е придобило недвижим имот по силата на договор за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, местност „Коджа Тепе", съставляващ имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката /образуван от имоти с номера: № 5874 с площ 663 кв. м. и имот № 874 с площ 331 кв. м./, целият с площ 994 кв. м., при граници: запад и юг - път, север- имот № 872 и имот № 875, изток - имот № 3572, съобразно скица изх. № УТ-94Н-373 от 31.10.2005г., община Варна, район "Приморски", за сумата от 39 000 EUR. При сключване на договора продавачите – наследници на починалия през 1969 г. Х.П.Х. - са се легитимирали като собственици на продадения имот с решение № 717 от 11.07.2000 г. на ПК - Варна, с което по реда на чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ им е възстановено право на собственост в съществуващи реални граници на имот - лозе с площ 1. 315 дка, находящ се в терен по § 4, кв. „Виница”, м. „ Фатрико” /“Коджа тепе”/, част от парцел 11025 по КП от 1956 г., включващ имоти пл. № 874 с площ 0.331 дка, имот пл. № 5874 с площ 0.663 дка и път с площ 0.321 дка от КП ” Горна Трака”.

Безспорно е също, че:

1/ Новообразуваният имот № 874 от ПНИ се владее от И. и Н. М., които са се снабдили по реда на §4а от ЗСПЗЗ с нот. акт за собственост № 142, том XXIV, дело № 11374/1994 г., за МЯСТО от 600 кв. м. ид. части, цялото от 675 кв. м., находящо се в м. „Траката", землище на гр. Варна, представляващо имот пл. № 1938 по проектоплана на вилната зона.

2/ Друга част - 220 кв. м. ид. части от имот с пл. № 874 по КП на „Горна Трака", землището на кв. „Виница”, представляващ част от имот с пл. № 1938 се владеят от ответниците И.М. и М.М., които са придобили тези ид. части от И. и Н. М. чрез договор за замяна по  нот.  акт № 30, том III, per. № 9793, дело № 422/2005 г.

3/ Новообразуваният имот № 5874 от ПНИ се владее от ответника П.А., който съгласно нот. акт за собственост по замянка № 92, том IV, дело № 1926/1978 г., е получил в замянка следния недвижим имот: ЛОЗЕ от 1 декар в м. „Ваялар", Варненско землище, срещу блокуваното му собствено лозе от 1 декар в местн. „Митропола".

Ответниците И.Р.М. и Н. М. /заместен в производството от наследника П.Н.А./, И.М. и М.М. и П.Н.А. оспорват изцяло предявените срещу тях искове след уточняването на ИМ и в настоящото производство, позовавайки се на липсата на активна процесуална и материално-правна легитимация на ищеца и молят за тяхното отхвърляне.

По делото са конституирани като трети лица-помагачи на ищцовото дружество продавачите /респ. наследниците на починалите в хода на делото страни// по нот. акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. с оглед евентуалното отхвърляне на исковете и ангажиране на отговорността им при съдебно отстранение на ищеца.

За установяване на твърдяните от страните обстоятелства в първоинстанционното производство са приети всички необходими писмени доказателства /н. а. № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., Р. На ПК-Варна № 717/11.07.2000 г., н. а. № 142, т. ХХІV, д. № 11374/1994 г., н. а. № 30, т. ІІІ, д. № 422/2005 г., н. а. № 92, т. ІV, д. № 1926/1978 г./ и заключение по назначената от ВОС СТЕ, установяващо, че имота по нот. акт № 142, т. ХХІV, д. № 11374/1994 г. на ответницата И. Р. М. и представляващ част от имот пл. № 1938 не е идентичен нито с признатия за възстановяване имот пл. № 11025 по КП от 1956 г., нито с новообразувани имоти пл. № 874 и 5874., а така също и че не е установена идентичност и между предоставения на ответника П.Н.А. по замяна през 1978 г. имот с признатия за възстановяване на праводателите на ищеца и със спорните имоти по делото.

По делото не е спорно, че НЯМА ИЗДАДЕНА Заповед на Кмета на Общината по § 4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността върху процесния имот на продавачите по нот. акт № № 29, т. VІ, д. № 802/2005 г., въз основа на който ищецът твърди, че е придобил правото на собственост. Трайно установена е практиката на ВКС на РБ по въпроса кога настъпва възстановяването на правата на собствениците върху земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, а именно: След изменението на чл. 14, ал. 1,т. 3 ЗСПЗЗ / ДВ бр. 68/ 99 г./ предвидената в закона и правилника за приложението му административна процедура приключва с постановяване на решение на общинската служба по земеделие по чл. 18ж, ал.1 ППЗСПЗЗ или решение по чл.27 ППЗСПЗЗ /в зависимост от това дали възстановяването на собствеността е в съществуващи/ възстановими/ стари реални граници или в нови граници с план за зезмеразделяне/, и със заповед на кмета на общината по § 4к, ал.7 ПЗР на ЗСПЗЗ, когато се възстановява собственост върху земеделски земи, попадащи в терени по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ. Тези административни актове имат конститутивно действие и легитимират лицата, в полза на които са издадени, като собственици на конкретни недвижими имоти. Решението на ПК-Варна № 717 от 11.07.2000 г., с което праводателите на ищеца са се легитимирали като собственици на продадения имот, е постановено при действието на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ в редакция след изменението в ДВ бр. 68/99 г. и с него само е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи реални граници. В същото изрично е посочено, че възстановяването на собствеността ще се извърши при условията на чл. 28 ППЗСПЗЗ, като имотните граници ще се определят въз основа на влезлия в сила план за новообразуваните имоти, какъвто безспорно към датата на продажбата - 11.11.2005 г., не е съществувал /ПНИ е одобрен със Заповед № РД-06-7706 31/3.02.2006 г. на Областен управител на обл.Варна/.

Указанията на ВКС относно допустимостта на предявените положителни установителни искове, така както са уточнени от ищеца с втората уточнителна молба и относно задължението на настоящата инстанция за произнасяне с решение по съществото на спора, са задължителни за състава на съда при постановяване на съдебния акт.

Въпросът за допустимостта на исковете не е изрично разрешен в предходното касационно решение, но е предпоставено, че при отстраняване на посочените нередовности на исковата молба, чрез уточняване на иска като установителен, вместо осъдителен, търсената защита ще е допустима. Ищецът е посочил в исковата молба, че е придобил процесните имоти по договор за покупко-продажба с лицата, на които е възстановена собствеността с решение по чл. 14, ал.1, т.3 ЗСПЗЗ; че имотите се владеят от ответниците, които му противопоставят права по § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.18з, ал.3 ППЗСПЗЗ. Следователно, ищецът - като приобретател има интерес да защити правото на възстановяване на собствеността на своите праводатели и да осигури приключване на процедурата по възстановяване на собствеността чрез издаване на заповед по §4к, ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ в своя полза. След сключване на сделката за продажба на имота, възстановените собственици не са заинтересовани да провеждат каквито и да е действия спрямо имота, с който вече са се разпоредили; съответно правният интерес от уреждане положението на имота принадлежи на приобретателя, който желае да го запази от претенциите на трети лица.

Настоящата инстанция е изцяло обвързана от задължителните указания, съдържащи се в отменителното решение № 46/15.04.2015 г. по гр.д.№ 6278/2014 г. на ВКС на РБ – ІІ г.о., а именно: частният правоприемник на наследниците на бившия собственик на земеделски имот, на които е признато правото на възстановяване на собствеността върху имот по § 4 от ПЗР ЗСПЗЗ, но не е издадена заповед по § 4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, може да защити правото на възстановяване на собствеността с предявяване на положителен установителен иск срещу лицата, които владеят имота и оспорват правото на възстановявате на собствеността с претенции по §§ 4а и 4б ПЗР ЗСПЗЗ и чл.18з, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

Съобразно задължителната практика /решение № 462 от 19.10.2010 г. по гр. д. № 844/2009 г. на ВКС, ІІ г.о., решение № 77 от 05.06.2013 г. по гр.д. № 546/2012 г. на І г.о., решение № 78 от 06.06.2013 г. по гр.д. № 778/2012 г. на ВКС, І г.о./ - правен интерес от водене на иска, квалифициран като иск по §4к, ал.8, т.1, пр.2 ПЗР ЗСПЗЗ, е налице за бившите собственици, респ. техните наследници, следователно - такъв ще е налице и спрямо частните правоприемници на тези наследници, които са сключили договор за придобиване на възстановения имот преди окончателното приключване на реституционната процедура със заповед по §4к, ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ. Тези правоприемници също имат правен интерес да защитават правото на възстановяване на собствеността на своите праводатели, вече признато с решение по чл.14, ал.1, т.3 ЗСПЗЗ като право върху поземлен имот, идентифициран по кадастрален план. Чрез тази защита ще се стабилизира собственото им придобивно основание, тъй като при отричане правата на лицата по §§4а и 4б ПЗР ЗСПЗЗ, частните правоприемници на реституираните собственици ще могат да искат издаване на заповед по §4к, ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ на свое име и съответно промяна на плана на новообразуваните имоти въз основа на влязлото в сила решение.

Искът по § 4к, ал.8, т.1, пр.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е установителен иск за собственост, като осъдителният петитум се явява преждевременно предявен при положение, че ищецът не разполага със заповед за възстановяване на имота. С оглед на това, обжалваното решение в частта му относно произнасянето по осъдителния петитум следва да бъде обезсилено, а производството - прекратено.

Основателни са предявените искове по §4к, ал.8, т.1, пр.2 ПЗР ЗСПЗЗ, които следва да бъдат уважени, с присъждане на разноските по водене на делото пред всички инстанции в общ размер на 7522.31 лева по приложения списък. И.Р.М. и П.Н.А. следва да заплатят сумата от 742.25 лева, И.Х.М. и М.Ж.И. – М. – сумата от 1484.46 лева, а П.Н.А. – сумата от 5195.60 лева.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 920/10.05.2012 г. по гр.д.№ 2260/2010 г. на Окръжен съд-Варна – VІ състав В ЧАСТИТЕ МУ, с които съдът се е произнесъл по исковете по чл.108 от ЗС в частите им за фактическото предаване на владението, като:

1. са осъдени И.Р.М. и Н.А.М. да предадат фактическото владение върху 111 кв.м. ид.ч. от новообразуван имот № 874 по плана на гр.Варна, СО „Горна Трака”.

2. отхвърлен иска на „Ауър Дриймс” ООД срещу И.Х.М. и М.Ж.И. – М. в частта му за фактическо предаване на владението върху 220 кв.м. ид.ч. от имот пл.№ 874 по СО „Горна Трака.

3. отхвърлен иска на Ауър Дриймс” ООД срещу П.Н.А. в частта му за фактическото предаване на владението върху новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с.о. „Горна Трака.

4. е оставено без уважение искането за отмяна на нот.акт за замяна № 30, том ІІІ, рег.№ 9793, н.д.№ 422/05 г. и нот.акт № 92, том ІV, нот.дело № 1926/78 г. и

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 2260/2010 г. на Окръжен съд – Варна, VІ състав и по в.гр.д.№ 193/15 г. на Апелативен съд - Варна в тези му части.

ОТМЕНЯ решение № 920/10.05.2012 г. по гр.д.№ 2260/2010 г. на Окръжен съд-Варна, VІІ състав в УСТАНОВИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ и В ЧАСТТА МУ ЗА РАЗНОСКИТЕ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Р.М., ЕГН **********, Н. А.М., починал в хода на производството и заместен от правоприемника си П.Н.А., И.Х.М., ЕГН **********, М.Ж.И. - М., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о.Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Г. е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр.Варна /л. 37/, има ПРАВО на възстановяване на собствеността на новообразуван имот № 874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 331 кв. м. и съседи по скица № 28105/29.11.2010г., изд. от Служба по геодазия, картография и кадастър - гр. Варна /л.102 от делото на ВОС/: 10135.2723.9561,10135.2623.5874,10135.2623.875, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, peг. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/, на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с §4к, ал.8, т.1, пр.2 от ПЗР ЗСПЗЗ.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Н.А., ЕГН **********, че „АУЪР ДРИЙМС” ООД, Булстат 103947557, което дружество към момента на одобряване на ПНИ за с. о. „ Горна Трака" със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., изд. от Областен управител на област Варна, е правоприемник чрез покупко-продажба по нотариален акт № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35/ и реституция в полза на продавачите по цит. нотариален акт, последните понастоящем трети лица-помагачи в настоящия процес, на които в качеството им на наследници на Х.П. Г. е признато право на възстановяване на собственост върху процесния имот, съобразно Решение № 717/11.07.2000 г., ПК гр. Варна /л.37/ има ПРАВО на възстановяване на собствеността на новообразуван имот № 5874 от ПНИ за с. о. „ Горна Трака”, землище кв. „Виница”, одобрен със Заповед № РД -06 -7706 31/03.02.2006 г., издаден от Областен управител на област Варна, идентичен на имот с идентификатор 10135.2623.5874 по Кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 805 кв.м. и съседи по скица № 28104/29.11.2010 г., изд. от Служба по геодeзия, картография и кадастър - гр.Варна /л.101 от делото на ВОС/: 10135.2723.9561,10135.2623.873,10135.2623.872,10135.2623.875,10135.262.874, който имот изцяло е включен в бивш поземлен имот № 3571 по плана на гр. Варна, Траката, подробно описан в цит. нотариален акт за покупко-продажба № 29, том VI, per. № 14760, дело № 802/2005 г. /л. 35 от делото на ВОС/, на основание чл.124, ал.1 от ГПК, във вр. с §4к, ал.8, т.1, пр.2 ПЗР ЗСПЗЗ.

ПОТВЪРЖДАВА решението в частта му, с която е отменен нот.акт № 142, том ХХІV, нот.дело № 11374/94 г., с който И.Р.М. е призната за собственик на 600 кв.м. ид.ч. от дворно място в местн.”Траката”, на осн.пар.4а ЗСПЗЗ.

ОСЪЖДА И.Р.М. ЕГН**********, и П.Н.А.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на „Ауър Дриймс” ООД, гр. Варна, ЕИК 103947557, разноски за всички инстанции в размер на 742,25 лв.

ОСЪЖДА И.Х.М. ЕГН **********, и М.Ж.И.-М. ЕГН **********,***,  ДА ЗАПЛАТЯТ на „Ауър Дриймс” ООД гр. Варна, ЕИК 103947557, разноски за всички инстанции в размер на 1484,46 лв.

ОСЪЖДА П.Н.А. ДА ЗАПЛАТИ на „Ауър Дриймс” ООД гр. Варна, ЕИК 103947557, разноски за всички инстанции в размер на 5195,60 лв.

Решението е постановено при участието на третите лица – помагачи на ищеца: Ф.В.Д., К.В.Д., Х.М.Х., В.Т.Д., Ф.Т.Т., К.К. П., К.С.Х., К.Д.Д., Т.Д.Д., П.Д.Д., Г.С. П., В.Х.П., Х.Х.П.-

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                   2.