О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

237/30.04.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30. 04.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№193/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от З.М.Ч. чрез процесуалния й представител адв.С.Д. против определение №150/19.03.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№119/18г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от З.М.Ч. частна жалба рег.№2883/09.02.2018г. против определение №113/18.01. 2018г., постановено по гр.д.№3352/17г. по описа на ДРС, и е прекратено производст -вото по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ОС-Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената частна жалба.

Въззиваемите страни ДСП-Добрич и А.Е.И., малолетна, действаща чрез своя родител и законен представител Е.Р.И., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.гр.д.№119/18г. по описа на ДОС, гр.о. е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от З.М.Ч. частна жалба против определение №131/18.01.2018г., постановено по гр.д.№3352/17г. по описа на ДРС, с което е оставена без разглеждане молба вх.№1036/16.01.2018г., подадена от З.М.Ч. за допълване и поправка на съдебния протокол от проведеното по делото на 21.12.2017г. открито съдебно заседание.

Видно от разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато определението прегражда по-ната -тъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона.Определението на съда по чл.151, ал.4 от ГПК, с което същият се произнася по искането на участ -ниците в процеса за поправки и допълване на протокола, не е преграждащо за развитието на делото по см. на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, т.к. не препятства развитието на производството, нито неговото обжалване е изрично предвидено в процесуалния закон.Предвид необжалваемостта на определението, с което се допуска или отказва поправката или допълването на протокола от съдебното заседание, не подлежи на обжалване и определението, с което се оставя без разглеждане молбата по чл.151, ал.1 от ГПК.В този см. е и константната практика на ВКС - напр. определение №736/ 10.10.2014г. по ч.гр.д.№5685/14г., ВКС, ІІІ гр.о., определение №589/18.07.2014г. по ч.гр.д.№4256/14г., ВКС, ІV гр.о., определение №173/23.03.2015г. по ч.гр.д.№1023/15г., ВКС, ІІІ гр.о., определение №176/26.05.2014г. по ч.гр.д.№1133/14г., ВКС, ІІ гр.о., определение №663/14.12.2015г. по ч.т.д.№3340/15г., ВКС, І т.о., определение №364/27.07.2016г. по ч.т.д.№1538/16г., ВКС, І т.о. и др.

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ДРС опреде -ление от 18.01.2018г. не е акт, подлежащ на обжалване, предвид което и подадената против същото от страната частна жалба е недопустима, съответно такова е и образуваното по нея производство пред въззивния съд и същото подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ДОС обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №150/19.03.2018г., постановено по в.ч.гр.д. №119/18г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: