ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

259

 

гр.Варна,18.04.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 04.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 193 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 193/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Е.Д.М., подадена чрез адв. Х.Н., против решение №35 от 25.01.2019 г., постановено по гр.д. №315/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, в частта му (с характер на определение), с която е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 10768 от 07.11.2018 г. против постановление за възлагане на недвижим имот с изходящ № 10710 от 03.10.2018г. по изпълнително дело № 20087610400262 по описа на ЧСИ Г. С., рег. №  761 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд-Разград само в частта й за отмяна на постановлението, поради допуснати от съдебния-изпълнител нарушения при оценката на имота и при определянето на първоначалната тръжна цена на процесния имот при неговата публична продан и е прекратено в тази част производството пред окръжния съд.

Жалбоподателят е сочил, че в обжалваната част решението е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и за разрешаване по същество на жалбата му срещу постановлението за възлагане. Изложените в жалбата съображения са по същество за незаконосъобразност на действието на съдебния изпълнител.

Насрещната страна „ОББ“ АД, чрез юрисконсулт А., е подала писмен отговор с който е оспорила жалбата и по съображения за правилността на обжалваната част от решението е молила за потвърждаването му и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. по приложен списък по чл.80 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от лице разполагащо с правен интерес да обжалва посочената част от решението на окръжния съд, имаща характер на определение, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, като пред окръжния съд той е обжалвал постановлението за възлагане на недвижим имот от 03.10.2018 г. на ЧСИ Гюнеш Солаков, рег. №  761 на КЧСИ по изпълнително дело № 20087610400262. В жалбата си пред окръжния съд, той е навел различни оплаквания за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, като част от тях – тези за допуснати от съдебния-изпълнител нарушения при оценката на имота и при определянето на първоначалната тръжна цена на процесния имот при неговата публична продан, окръжният съд е приел за недопустими и е оставил без разглеждане, като е прекратил и производството по делото в тази част. Това е и обжалваната пред настоящата инстанция част от постановеното решение с характер на определение. По разгледаните по същество оплаквания срещу постановлението за възлагане, окръжният съд се е произнесъл с решение, което не подлежи на обжалване и не е предмет на настоящата частна жалба.

Оплакванията на длъжника са за неправилно възприета от вещото лице инж.Ваня Ташева разгъната застроена площ на имота и от там и за неправилно изчисляване на пазарната му стойност, а вследствие на това и занижаване от съдебния изпълнител на началната тръжна цена при първата публична продан, както и за неправилно изчисляване и определяне на началната тръжна цена при втората публична продан, което според него довело до ненадлежно наддаване при втората публична продан.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489, чл. 490 ГПК и чл.492 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая процесните оплаквания на жалбоподателя – длъжник по изпълнителното дело не са в горепосочения смисъл, като нарушенията при оценката на имота и определянето на началната тръжна цена не попадат в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща му правото на жалба срещу постановлението за възлагане. В този смисъл са и задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, където е посочено, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В този смисъл, нарушения при определяне на оценката на имота и на началната му тръжна цена не съставляват част от наддаването и нямат отношение към хипотезата на чл. 435, ал. 3 ГПК, поради което тези оплаквания са били недопустими и не са подлежали на разглеждане по същество от окръжния съд.

Оплакванията за допуснатото от ЧСИ нарушение по отношение на вписаното в протокола за обявяване на купувач място на съставяне, са разгледани от окръжния съд по същество и не са предмет на обжалваната прекратителна част на решението.

В този смисъл като е оставил без разглеждане жалбата на длъжника и е прекратил производството по нея, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваната пред настоящата инстанция прекратителна част от решението (с характер на определение) следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от спора и отхвърляне на жалбата, жалбоподателят следва да заплати на „ОББ“ АД, който е подал писмен отговор чрез юрисконсулт, разноски за юрисконсултско възнаграждение по приложен списък по чл.80 от ГПК в размер на 100 лв.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №35 от 25.01.2019 г., постановено по гр.д. №315/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, в частта му (с характер на определение), с която е оставена без разглеждане жалбата на Е.Д.М. с вх. № 10768 от 07.11.2018 г. против постановление за възлагане на недвижим имот с изходящ № 10710 от 03.10.2018г. по изпълнително дело № 20087610400262 по описа на ЧСИ Г. С., рег. №  761 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд-Разград само в частта й за отмяна на постановлението, поради допуснати от съдебния-изпълнител нарушения при оценката на имота и при определянето на първоначалната тръжна цена на процесния имот при неговата публична продан и е прекратено в тази част производството пред окръжния съд.

ОСЪЖДА  Е.Д.М., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на „Обединена Българска банка“ АД, ЕИК 000694959, гр.София, бул.“Витоша“ №89 Б,  сумата от 100 лв., представляваща разноски за юрисконсулско възнаграждение за настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: